Представяне на икономиката и инвестиционния климат на Молдова

На 14 май 2007 г. БТПП бе посетена от зам. министъра на икономиката и търговията на Молдова – г-н Виорел Мелник, придружен от представители на Министерството на културата и туризма, Министерството на селското стопанство и хранителната индустрия, Министерството на промишлеността и инфраструктурата и на Молдовската агенция за насърчаване на износа. В присъствието на зам.министъра на икономиката и енергетиката на България – г-н Лъчезар Борисов, на зам. председателя на БТПП и представители на фирми и браншови организации, г-н Мелник направи презентация на икономиката и инвестиционния климат на Молдова.

В страната продължава процеса на либерализиране на икономиката и инвестиционния обмен постоянно се увеличава. БВП на Молдова бележи ръст от 4% за 2006 г., който е по-малък от предишните 5 години, поради повишената световна цена на природния газ.

Молдова поддържа най-добри търговски връзки с традиционните си партньори от бившите съветски републики и Русия, като 40,3 % от износа е насочен към тези страни, а 37,9 % от вноса е от този регион. За сравнение Молдова изнася за страните от Централна и Източна Европа 16,5 % от целия обем на износа, а внася от тях 14,4 %. България е на 10-то място и по внос и износ от / за Молдова за 2006 г.

Структурата на износа на Молдова се състои от: хранителни продукти и напитки – основно вино, текстил, растителни продукти, метали и метални изделия, оборудване, масла с животински и растителен произход и др.

Молдова внася: минерални продукти и суровини /вкл. газ, бензин и дизел/, оборудване, химически продукти, метали и метални изделия, текстилни изделия, хранителни продукти, пластмасови изделия, автомобили и транспортни средства и др.

Банковата и финансовата система в Молдова е либерализирана. Водеща е националната банка на страната. Освен това там оперират 15 търговски банки и 3 международни - Vinet Bank /Italy/, Societe Generale /France/, Raiffeisen Bank /Germany/.

В Молдова расте притока на преките чуждестранни инвестиции, като за 2006 г. той е 336,5 млн щ.д. Чуждестранни компании от 42 страни са инвестирали в Молдова. Най-крупните от тях са от ЕС, Русия, САЩ, Румъния, Кипър и Канада. Инвеститор № 1 за 2006 г. в Молдова е Холандия, следвана от Русия, Испания, САЩ, Великобритания, Германия.

На чуждестранните инвеститори се предлагат редица облекчения – намаляване на данъците при по-големи инвестиции, при произвоство на информационни продукти и др.

В страната функционират 6 свободни икономически зони, разположени по цялата й територия.

Към момента данък за облагане доходите на юридическите лица е 15 %. Доходите на физическите лица се облагат със ставки 7, 10, 20%. ДДС в Молдова е 20%, като има изключение за мляко, хляб – 8% и газ – 5%. Акцизни са следните стоки: тютюн, нехт, автомобили.

Стокообменът между двете страни за изминалата 2006 г. бележи 200 % ръст. Между България и Молдова е сключена спогодба за икономическо и търговско сътрудничество още през 1994 г.

България и Молдова са традиционни икономически партньори, обобщи накрая г-н Лъчезар Борисов и заяви, че българското правителство подкрепя повишаване активността на двете страни и техните пазари.

Повече информация за Молдова можете да намерите на: http://www.miepo.md 

Back   HOME

16 май 2007 г.