100 дни след приемането на България в ЕС очакванията на фирмите ни за икономическата среда
в страната остават оптимистични и започват да се реализират

Позитивните прогнози за бизнесклимата в Европа през 2007 г . в изследването на Европалати се потвърждават. 100 дни след приемането на България в ЕС очакванията на фирмите ни за икономическата среда в страната остават оптимистични и започват да се реализират. Бизнесът ни има високи очаквания в почти всички сфери – инвестиции, заетост, износ и се подрежда сред първите 5 страни от ЕС с подобни прогнози.

Това съобщи на пресконференция заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата и член на борда на директорите на Асоциацията на европейските търговски палати Цветан Симеонов.Той представи пред журналисти резултатите от традиционното изследване на бизнесклимата в Европа "Икономически преглед на Европалати 2007".

Българският бизнес е сред най-оптимистично мислещите делови среди , посочи Симеонов. Повечето от европейските компании предвиждат ръст на икономическото си благосъстояние, независимо от силното влияние върху ЕС на икономиката на САЩ, както и задържащата за повечето от страните данъчна политика.

България е в групата на Швеция, Дания, Латвия и Кипър със стойност на оценката над средната - почти 60 процентни пункта. За 66.1% от анкетираните фирми в нашата страна условията за стопанска дейност през 2007 г са добри и ще се подобрят, само 6.3 % от българските компании са с очаквания за влошаване на бизнесклимата. Под средното ниво за ЕС са очакванията на фирмите в Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Полша, Словакия и Испания. Влошаване на бизнесклимата очакват във Франция, Финландия, Румъния, Полша, Литва. Негативен резултат – с отрицателни стойности / фирмите с негативни очаквания надвишаващи тези с позитивни /посочват в Унгария и Словакия.

България участва за осми пореден път в изследването на Европалати. При предишни години очакванията на бизнеса ни не бяха съизмерими с реалното из изпълнение, но само през първото тримесечие на тази година много от набелязаните планове вече се осъществяват, посочи Цветан Симеонов. Сред причините за положителната тенденция са данъчните промени, той посочи подобреното административно обслужване, намаляването на корупционния натиск, както и високия оптимизъм на инвеститорите с присъединяването на България към ЕС.В голяма степен оптимизмът на българските предприемачи бе повлиян и от активната позиция на БТПП както по отношение на данъчната политика, така и към създаването на предвидима икономическа среда, допълни Симеонов.

Проблем по отношение на заетостта продължава да е недостигът на квалифицирана работна ръка. Други спънки са бавните темпове на реформите в съдебната система, вътрешния ред и администрацията. БТПП ще настоява за еднакво третиране както на големите инвеститори, така и на по-малките, особено от страна на местните власти, подчерта Цветан Симеонов. Не бива да настъпва успокоение от постигнатото сред управляващите, а усилията в посока подобряване на средата трябва да продължи, подчерта в заключение заместник-председателят на БТПП.

Конкретните резултати за България за условията за стопанска дейност са:

Съществуващите и новите условия в данъчната политика и готовността на правителството за облекчаване на регулаторната рамка са повод за оценка в посока на подобряване на условията за стопанска дейност през 2007г., със стойност 59,8 процентни пункта, при 35,4 п.п. през 2006 г.

Очакванията в сектора на услугите достигат до 66,4 процентни пункта, малко над очакванията в сектора промишленост – 57,2 п.п.

На регионално ниво, секторът на услугите достига най- висока стойност на очакванията в Югозападния район за планиране – 87,9 п.п., а в сектора индустрия, най- високи стойности на очакванията – 73,6 п.п. се отбелязват в Северен-централен район за планиране.

По отношение на приходите от продажби през 2006 и очакванията за 2007 г.:

В Германия, един от най- важните членове на ЕС, оценката на условията за приходи от продажби през 2006 г. е едва една трета от средната за ЕС ( 10 процентни пункта спрямо 30 за ЕС). Очакванията за 2007 г. в Германия са положителни, и възлизат на 20 п.п. спрямо 40 за ЕС. (Фиг. 3)

За Франция оценката за приходите от продажби през 2006 г. възлизат на 42-43 процентни пункта, с 10 пункта над средната стойност за ЕС. Очакванията във Франция през 2007 г. обаче бележат лек спад, под средното за ЕС.

Ръст в оценката за приходите от продажби през 2007 г., със стойности над средното ниво за ЕС бележат почти всички членки - Австрия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Литва, Полша, Португалия, Холандия, Словакия, Словения, България.

Стойности под средното ниво за ЕС отбелязват Чехия, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Люксембург.

Спад спрямо 2006 г. се отбелязва във Франция, Латвия, Румъния.

Къде е България? По отчетени резултати България е със стойности над тези на Кипър, Естония, Финландия, Литва и Латвия. В очакванията с по- високи резултати от нашите са Кипър, Дания, Естония, Литва.

Конкретни резултати за България по отношение на приходите от продажби са следните:

Анализът на резултатите и на очакванията на приходите от продажби през последните години показва две тенденции – първата, че очакванията са винаги по- високи от резултатите, и втората- че постигнатите резултати бележат един постоянен и осезаем ръст.

За 2006 г. може да се отбележи, че очакванията достигат до 60,2 процентни пункта, и почти съвпадат с постигнатите резултати – 59,1 п.п. Въпреки, че през 2006г. очакванията на фирмите (60,2 п.п.), бяха по- ниски от очакванията за 2005г. (71,9 п.п.), което бе признак на реална оценка на възможностите на вътрешния пазар, очакванията за 2007 г. отново нарастват до 72,1 п.п.

Процентът на фирмите, които очакват ръст на приходите от продажби през 2007г. (75,7 %) е много над този на фирмите, които очакват спад в приходите от продажби през следващите 12 месеца ( 3,6 %).

Тази тенденция в очакванията е по- висока от оценката на резултатите през 2006г (сравнени с тези през 2005г.)., през която фирмите с ръст в приходите от продажби е 67,5 %, а тези със спад – 8,4 %.

И в двата сектора – промишленост и услуги, очакванията са за ръст в приходите от продажби на вътрешния пазар- 62,2 процентни пункта през 2007 г., при 43,5 п.п. за 2006 г. Същото се отнася и за приходите от продажби от износ – 60,8 процентни пункта за 2007 г., при 40,6 п.п. за 2006г.

На регионално ниво, очакванията за 2007 г. общо на приходите от продажби – и на вътрешния пазар, и от износ, са най- високи за Северен- централен и Югозападен район за планиране – съответно 81,3 п.п. и 74,6 п.п. за приходите нъа вътрешния пазар, ( при средно за страната 62,2 п.п.), и 81,8 п.п. и 78,5 п.п. за приходите от износ, при средно за страната 60,8 п.п.

Заетост- очаквания и резултати

Данните от анкетата показват, че заетостта през 2007 в двата сектора - производство и услуги – не се предвиждат изменения при 47,5 % от анкетираните, в сравнение с 47,1 % през 2006г. Стойността на балансовото число е положителна за 2007г. – 42,5 процентни пункта, при 30,7 п.п. през 2006г.

Очакванията в производствената сфера за 2007 г. възлизат на 40,1 процентни пункта, в сравнение с 48,7 п.п. за сферата на услугите.

Най- високи стойности на очакванията за 2007 г. по отношение на заетостта се отбелязват в Северен- централен район за планиране- 61,3 процентни пункта, както и в Югозападен район за планиране – 55,1 процентни пункта.

Инвестиции- очаквания и резултати

През 2006 г. за първи път от осем години се отбелязва изпреварване на постигнатите резултати спрямо предварителните очаквания по отношение на извършените инвестиции.

При очаквания от 38,2 процентни пункта на ръст в инвестициите, през 2006 г. постигнатото балансово число възлиза на 41,4 п.п.
През 2006 г. 51,6 % от анкетираните фирми отбелязват ръст на извършените инвестиции, при 10,2 % от фирмите, които отчитат спад.

Тази тенденция се забелязва и за 2007г. - 54,5 % от анкетираните фирми са декларирали, че ще имат ръст в инвестициите си през следващата година, при 6,4 % от фирмите, които предвиждат спад в бъдещите си инвестиции.

Общият резултат по отношение на очакванията за 2007 г. в инвестициите възлиза на 48,1 процентни пункта, което е адекватно на регистрираната тенденция през 2005 и 2006 г.

На регионално ниво най- високите очаквания за бъдещи инвестиции в индустрията са регистрирани в Северен- централен район за планиране - 70,5 процентни пункта, докато в сектора на услугите се очаква нарастване на инвестициите в Югоизточния район - 80,8 п.п. и Югозападен район за планиране - 72,8 п.п.

Асоциацията на Европейските палати – Брюксел/ Европалати/ традиционно провежда изследване на бизнесклимата, което се извършва по единна методика. Анкетата се провежда в над 119 Европейски региона и обхваща повече от 100 000 фирми. България е представена със своите 6 Национални района за планиране – Северозападен, Северен-централен, Североизточен, Югозападен , Южен-централен и Югоизточен.

Изследването се извършва за 14 –та поредна година , като България участва за осми пореден път.

За България изследването се извършва от БТПП. Фирмите , включени в проучването, бяха подбрани съгласно инструкциите на Европалати. Въпросникът бе разпространен сред 600 представители от реалния сектор на икономиката на страната .Отговорите им оформят представата за бизнеклимата в България пред Европейската общност.

Основният акцент в проучването е насочен към очакванията на фирмите в Европа за бизнесклимата през 2007 г. по отношение на измененията в приходите от продажби, износа, инвестициите и заетостта.

Проучването е извършено сред 25 държави. В изследването се включват 120 европейски региона - 83 от страните -членове на ЕС, и 37 региона от асоциираните страни.


 

Back   HOME

20 април 2007 г.