БТПП ще ползва опита на Полската ТПП в европейската действителност

Развитие на сътрудничеството между БТПП и ТПП на Полша и възможностите за бъдещи съвместни дейности и сътрудничеството на равнище ЕС и Европалати, бяха основните теми в разговорите между председателите на двете палати – Божидар Божинов и Андржей Арендарски .

Сътрудничеството на БТПП и ПТПП се основава на подписано споразумение през 2002 г.

Това е първа визита на представители на ръководството на ТПП на страна-членка на ЕС, след фактическото присъединяване на България към Евросъюза, посочи председателят на БТПП Божидар Божинов.

Полската Палата сертифицира различни организации за степен на корупция – като прави изследване на критичните и рискови точки в съответната организация, които могат да породят корупция. Първият сертификат от този вид е издаден на Полското министерство на правосъдието. Проект в тази насока ще разработи и БТПП, ползвайки опита на полските колеги.

В рамките на срещата бяха коментирани новите насоки за сътрудничество между двете бизнес организации. Договорено бе подписване на споразумение за сътрудничество между арбитражните съдилища към двете палати, което предвижда насърчаване включването на арбитражна клауза в търговските договори между фирмите, както и обмен на арбитри.

Съвместна работа по проекти, включително в трети страни, обмен на опит при усвояване на европейски фондове и обмен на опит с цел обособяване на нови услуги за фирмите членове, ще са другите аспекти на сътрудничеството между двете палати.

Мрежата търговски палати на Полша обхваща 51 регионални палати и над 80 браншови палати и асоциации, около 30 двустранни палати и представлява интересите на 400 000 фирми, които формират една четвърт от всички фирми в страната.

Към палатата функционира арбитражен съд, занимаващ се с търговски дела - около 5 000 на година. Палатата изпълнява дейности, свързани с обучение, консултации и услуги на фирмите и поддържа връзки с организации и ведомства на държавно и регионално ниво.

Въпреки трудното сътрудничество с централното държавно управление, Полската ТПП се ползва с добър имидж. След присъединяването на страната към ЕС през май 2004 г. над 90 % от бизнеса и 70% от населението е с положителна нагласа към икономическата обстановка в Полша. Износът на страната се е увеличил с 30 % след влизането в ЕС. Растежът на БВП годишно е около 7 %. В момента икономиката се ръководи от 3 основни фактора: инвестиции, повишено потребление и растежа на БВП.

На фона на тази икономическа среда Полската ТПП продължава да извършва същите дейности както и преди присъединяването на страната към ЕС - защита интересите на бизнес обществото, поддържане на контакти с правителството, участие в редица органи и групи за усъвършенстване на законодателството и регулативната рамка, както и предоставянето на услуги на фирмите – издаване на външнотърговски документи, специализирана информация, проучвания и др.

Новото в дейността на Полската ТПП е осъществяването на проект наречен KIGNET , чиято цел е обновяването на старите услуги и разработването на нови услуги, предоставяни от палатата – като например използване на интернет и новите информационни технологии за обслужване на полските фирми, подаване на редовна информация за разписанието на автобусния транспорт в страната и др. Към момента палатата предлага 105 различни услуги на своите членове. Другата област, в която работи Полската ТПП е усвояването на средска по европейски фондове. В момента палатата работи по 13 проекта, осъществявани с европейски средства, като по 9 от тях е водеща организация. Общо активните проекти възлизат на 50 млн. евро. Полската ТПП се ориентира и към трети страни при осъществяването на такива проекти. Например в момента провежда обучение на представители на ТПП от Турция по въпроси, свързани с ЕС.

Съществуващият от 1991 г. към палатата Институт за проучвания и изследвания е едно от основните звена, занимаващи се с проектна дейност.

Полската ТПП подобно на БТПП връчва и годишни награди като “ The most friendly business bank ” – за банката, ориентирана най-приятелски към бизнеса – от 10 години насам; “The most EU friendly community ” – за област в страната, най-отворена към ЕС.


 

Back   HOME

6 април 2007 г.