БТПП представя „Интегрирана програма за учене през целия живот” , 1 март 2007 г

На 1 март 2007 г., в заседателна зала А на БТПП, ул. Искър 9, гр. София, ще се проведе семинар-обучение по новата програма на ЕК, свързана с професионалната квалификация на персонала: “Интегрирана програма за учене през целия живот” /2007 – 2013г./ – практически насоки за разработване на проекти”.

В програмата на семинара ще бъде представена о бщата рамка на програмата, обхватът и допустимите участници .

Ще бъдат разяснени целите и приоритетите на подпрограмите „Грюндвиг”, “Коменски”, “Леонардо да Винчи” и “Еразъм”. По всички подпрограми ще бъдат дадени практически насоки за попълване на формулярите за кандидатстване.

Семинарът ще се проведе от 09.30 ч. на 1 март 2007 г.

Желаещите да участват е необходимо да изпратят попълнена регистрационната карта, приложена тук на e - mail : bcci _projects @bcci .bg или факс: 02/ 987 32 09 – БТПП.

Крайният срок за потвърждение е 28 февруари 2007 г.

Анотация на Програмата
В периода 2007-2013 г. Европейската комисия е обединила някои от действащите програми, свързани с професионалната квалификация на персонала в една “Интегрирана програма за учение през целия живот”.

Основните цели на програмата са подобряване на качеството и ефективността на системите за образование и обучение в страните от ЕС и улесняване на достъпа до образователните ресурси.

Чрез обединяване на съществуващите в момента образователни програми на Общността се постига осигуряване на приемственост; опростяване процедурата за подбор на проекти и финансовата процедура; повече възможности; по-голяма децентрализация и повече гъвкавост при управлението.

Възможностите, които предоставя настоящата програма, са ориентирани към малки и средни предприятия, обучаващи и образователни институции, неправителствени организации, браншови организации и отделни индивиди, които посредством отделните подкомпоненти биха могли да получат финансиране както за техническа, така и за консултантска помощ в различни области с акцент върху развитие на човешките ресурси, увеличаване на производителността и гарантиране на повишаване на конкурентоспособността посредством иновации.

Всички конкурси по новата програма се обявяват на сайта на Европейската комисия : http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_en.html . Обявеният в момента конкурс за подаване на проектни предложения е със срок 30 март, като до края на годината се очакват още минимум два конкурса, в рамките на които да бъдат подадени, оценени и финансирани отделните идеи.
   

 

Back   HOME

26 февруари 2007 г.