РАЗДЕЛ V

 

МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ

 

 

ГЛАВА 25

 

СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ

 

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1.        Освен при обратни разпоредби и като се има предвид Забележка 4 по-долу, в позициите на настоящата глава влизат само необработените продукти или промитите продукти (дори с помощта на химикали, премахващи примесите, без да изменят структурата на продукта), начупени, смлени, стрити на прах, утаени, пресяти, прецедени, обогатени чрез флотация, магнитна сепарация или други механични или физични способи  (с изключение на кристализацията), но не и продуктите, които са печени, калцинирани, получени в  резултат  на смесване или подложени на друг вид по-напреднала обработка от посочената във всяка позиция.

Продуктите от настоящата глава могат да бъдат смесвани с обезпрашаваща субстанция, при условие, че тя няма да пригоди продукта за друга употреба, различна от главното му предназначение.

 

2.         Настоящата глава не включва:

а)         сублимираната, утаената и колоидната сяра (№ 2802);

б)         багрилната пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като Fe2O3  (№ 2821);

в)         медикаментите и другите продукти от глава 30;

г)         готовите парфюмерийни или тоалетни продукти и козметичните  препарати (глава 33);

д)         паветата, бордюрите за тротоари и плочите за паваж (№ 6801); кубчетата, парчетата и подобните артикули за мозайка  (№ 6802); плочите за покрив или за облицовка на сгради от шисти (№ 6803);

е)         скъпоценните или полускъпоценните камъни (№№ 7102 или 7103);

ж)        изкуствените кристали от натриев хлорид или магнезиев оксид (различни от оптичните елементи) с единично тегло, равно или по-голямо от 2,5 g от № 3824; оптичните елементи от натриев хлорид или магнезиев оксид (№ 9001);

з)         кредите за смазване на билярдни щеки (№ 9504);

и)         тебеширите за писане и рисуване и шивашките креди (№ 9609).

 

3.                 Всеки продукт, който би могъл да се класира едновременно в  № 2517 и  в друга позиция от тази глава, следва да се класира в № 2517.

 

4.                 Позиция № 2530 включва по-специално: неекспандираните вермикулит, перлит и хлорити; видовете багрилна пръст, дори калцинирани или смесени помежду  си; естествените слюдести железни оксиди; естествената морска пяна (дори на полирани парчета); естествения кехлибар; възстановените морска  пяна  и кехлибар на плочки, пръчици, пръчки или подобни  форми, само  формовани; черния кехлибар; стронциевия карбонат (стронцианит), дори калциниран, с изключение на стронциевия оксид; парчета и отломки от грънчарски продукти, парчета от тухли и бетонни блокове.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА.

1.                 Под  “привидна плътност” от тарифен № 2512 00 00 0 и позиция 2515 се разбира изразеното в килограми тегло на 1 dm3  минерален продукт в неотъпкано състояние.

 

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.

мерна единица

2501 00    

 Сол (включително  готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода:

 

 

 

 

 

2501 00 10 0

 - Морска вода и води от солници

10

0

 

 

 

           

 - Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост:

 

 

 

 

 

2501 00 31 0

 -- Предназначени за химическа преработка (отделяне на Na от Cl), с цел производство на други продукти

10

0

 

 

 

           

 -- Други:

 

 

 

 

 

2501 00 51 0

 --- Денатурирани или предназначени за други промишлени цели (включително рафиниране), с изключение на консервиране или приготвяне на продукти, предназначени за храна на хора или животни

10

0

 

 

 

           

 --- Други:

 

 

 

 

 

2501 00 91 0

 ---- Сол, годна за консумация от човека

10

0

 

 

 

2501 00 99 0

 ---- Други

10

0

 

 

 

2502 00 00 0

 Непържени железни пирити.

5

0

 

 

 

2503 00

 Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и колоидната сяра:

 

 

 

 

 

2503 00 10 0

 - Сяра, необработена или нерафинирана

5

0

 

 

 

2503 00 90 0

 - Други

5

1.7

 

 

 

2504

 Естествен графит:

 

 

 

 

 

2504 10 00 0

 - На прах или на люспи

5

0

 

 

 

2504 90 00 0 

 - Друг

5

0

 

 

 

2505

 Всякакви видове  естествен пясък, дори оцветен, с изключение на металоносните пясъци от глава 26:

 

 

 

 

 

2505 10 00 0

 - Силициев пясък и кварцов пясък

35

2.3

 

 

 

2505 90 00 0

 - Други видове пясък

35

2.3

 

 

 

2506

 Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори  дялани  или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма:

 

 

 

 

 

2506 10 00 0

 - Кварц

35

2.3

 

 

 

 

 - Кварцити:

 

 

 

 

 

2506 21 00 0

 -- Необработени или дялани

35

2.3

 

 

 

2506 29 00 0

 -- Други

35

2.3

 

 

 

2507 00    

 Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани:

 

 

 

 

 

2507 00 20 0

 - Каолин

35

2.3

 

 

 

2507 00 80 0

 - Други каолинови глини

35

2.3

 

 

 

2508

 Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806), андалузит, кианит, силиманит, дори  калцинирани; мулит; шамотна или динасова пръст:

 

 

 

 

 

2508 10 00 0

 - Бентонит

35

2.3

 

 

 

2508 20 00 0

 - Белилна пръст и фулардова пръст

35

2.3

 

 

 

2508 30 00 0

 - Огнеупорни глини

5

2.3

 

 

 

2508 40 00 0

 - Други видове глини

35

2.3

 

 

 

2508 50 00 0

 - Андалузит, кианит и силиманит

35

2.3

 

 

 

2508 60 00 0

 - Мулит

35

2.3

 

 

 

2508 70 00 0

 - Шамотна или динасова пръст

35

0

 

 

 

2509 00 00 0

 Креда.

35

0

 

 

 

2510

 Естествени калциеви  фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди:

 

 

 

 

 

2510 10 00 0

 - Несмлени

5

0

 

 

 

2510 20 00 0

 - Смлени

5

0

 

 

 

2511

 Естествен бариев сулфат  (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия оксид от № 2816:

 

 

 

 

 

2511 10 00 0

 - Естествен бариев сулфат (барит)

5

0

 

 

 

2511 20 00 0

 - Естествен бариев карбонат (витерит)

5

0

 

 

 

2512 00 00 0

 Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) и други аналогични видове силикатна пръст, с привидна плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани.

10

0

 

 

 

2513

 Пемза; шмиргел; естествен  корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени:

 

 

 

 

 

           

 - Пемза:

 

 

 

 

 

2513 11 00 0

 -- Необработена или на неправилни парчета, включително натрошената пемза (чакъл от пемза или “bimskies”)

35

0

 

 

 

2513 19 00 0

 -- Друга

35

0

 

 

 

2513 20 00 0

 - Шмиргел, естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви

10

0

 

 

 

2514 00 00 0

 Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма.

35

0

 

 

 

2515

 Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма:

 

 

 

 

 

           

 - Мрамор и травертин:

 

 

 

 

 

2515 11 00 0

 -- Необработени или грубо дялани

35

2.3

 

 

 

2515 12    

 -- Само нарязани с трион или  по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма:

 

 

 

 

 

2515 12 20 0

 --- С дебелина, непревишаваща  4 сm

35

2.3

 

 

 

2515 12 50 0

 --- С дебелина, превишаваща  4 сm, но непревишаваща 25 сm

35

2.3

 

 

 

2515 12 90 0

 --- Други

35

2.3

 

 

 

2515 20 00 0

 - Мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството; алабастър

35

2.3

 

 

 

2516

 Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използувани за направа на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма:

 

 

 

 

 

           

 - Гранит:

 

 

 

 

 

2516 11 00 0

 -- Необработен или грубо дялан

35

2.3

 

 

 

2516 12    

 -- Само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или  на плочи с квадратна или  правоъгълна форма:

 

 

 

 

 

2516 12 10 0

 --- С дебелина, непревишаваща 25 сm

35

2.3

 

 

 

2516 12 90 0

 --- Други

35

2.3

 

 

 

           

 - Пясъчник:

 

 

 

 

 

2516 21 00 0

 -- Необработен или грубо дялан

35

2.3

 

 

 

2516 22 00 0

 -- Само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или  на плочи с квадратна или  правоъгълна форма

35

2.3

 

 

 

2516 90 00 0 

 - Други видове камъни, използвани за направа на паметници или в строителството

35

2.3

 

 

 

2517

 Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за  бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ  материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от №№ 2515 или 2516, дори термично обработени:

 

 

 

 

 

2517 10    

 - Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за  бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени:

 

 

 

 

 

2517 10 10 0

 -- Трошени камъни, чакъл, кремък и речен чакъл

35

2.3

 

 

 

2517 10 20 0

 -- Доломит и варовик, натрошени

35

2.3

 

 

 

2517 10 80 0

 -- Други

35

2.3

 

 

 

2517 20 00 0

 - Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ   материали, упоменати  в № 2517 10

35

2.3

 

 

 

2517 30 00 0

 - Смолен макадам

35

2.3

 

 

 

           

 - Гранули, отломки и прах от камъните от №№ 2515  или 2516, дори термично обработени: 

 

 

 

 

 

2517 41 00 0

 -- От мрамор

35

2.3

 

 

 

2517 49 00 0

 -- Други

35

2.3

 

 

 

2518

 Доломит, дори фритован или  калциниран, включително доломит, грубо  дялан  или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на  плочи  с квадратна или правоъгълна  форма; доломит, агломериран  с помощта на свързващи вещества:

 

 

 

 

 

2518 10 00 0

 - Доломит, некалциниран, нито фритован

35

2.3

 

 

 

2518 20 00 0

 - Доломит, калциниран или фритован

35

2.3

 

 

 

2518 30 00 0

 - Доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества

35

2.3

 

 

 

2519

 Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен   магнезиев оксид; калциниран до пълно обезводняване магнезиев оксид (фритован), дори съдържащ малки количества други оксиди, прибавени преди фритоването; друг  магнезиев  оксид, дори чист:

 

 

 

 

 

2519 10 00 0

 - Естествен магнезиев карбонат (магнезит)

5

0

 

 

 

2519 90    

 - Други:

 

 

 

 

 

2519 90 10 0

 -- Магнезиев оксид, различен от калцинирания магнезиев карбонат (магнезит)

5

1.7

 

 

 

2519 90 30 0

 -- Магнезиев оксид, калциниран до пълно обезводняване (фритован)

5

0

 

 

 

2519 90 90 0

 -- Други

5

0

 

 

 

2520

 Природен  гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи малки количества ускорители или забавители:

 

 

 

 

 

2520 10 00 0

 - Природен гипс; анхидрит

35

2.3

 

 

 

2520 20    

 - Гипсови свързващи вещества:

 

 

 

 

 

2520 20 10 0

 -- За строителството

35

2.3

 

 

 

2520 20 90 0 

 --Други

35

2.3

 

 

 

2521 00 00 0

 Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент.     

35

2.3

 

 

 

2522

 Вар, негасена, гасена или  хидратна, с изключение на калциевия  оксид и калциевия хидроксид от № 2825: 

 

 

 

 

 

2522 10 00 0

 - Негасена вар

35

5.3

 

 

 

2522 20 00 0

 - Гасена вар

35

5.3

 

 

 

2522 30 00 0

 - Хидратна вар

35

5.3

 

 

 

2523

 Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен "клинкер"), дори оцветени:

 

 

 

 

 

2523 10 00 0

 - Несмлян цимент, наречен "клинкер"

35

9.4

 

 

 

           

 - Портландцимент:

 

 

 

 

 

2523 21 00 0

 -- Бял цимент, дори изкуствено оцветен

35

9.4

 

 

 

2523 29 00 0

 -- Други

35

9.4

 

 

 

2523 30 00 0

 - Алуминиев цимент

35

9.4

 

 

 

2523 90    

 - Други видове хидравличен цимент:

 

 

 

 

 

2523 90 10 0

 -- Цимент за доменни пещи

10

5.3

 

 

 

2523 90 80 0

 -- Друг цимент

10

5.3

 

 

 

2524 00 00 0

 Азбест.

5

0

 

 

 

2525

 Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни люспи; отпадъци от слюда:

 

 

 

 

 

2525 10 00 0

 - Слюда, необработена или разцепена на неравномерни листа или люспи

5

0

 

 

 

2525 20 00 0

 - Слюда на прах

5

0

 

 

 

2525 30 00 0

 - Отпадъци от слюда

5

0

 

 

 

2526

 Естествен стеатит, дори  грубо  дялан или само нарязан с трион  или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк:

 

 

 

 

 

2526 10 00 0

 - Несмляни, нито стрити на прах

10

0

 

 

 

2526 20 00 0

 - Смляни или стрити на прах

10

0

 

 

 

2528

 Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена борна киселина, съдържаща  максимално 85 % Н3ВО3  в сухо вещество:

 

 

 

 

 

2528 10 00 0

 - Естествени натриеви борати и техните концентрати (дори калцинирани)

10

0

 

 

 

2528 90 00 0

 - Други

10

0

 

 

 

2529

 Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат):

 

 

 

 

 

2529 10 00 0

 - Фелдшпат

35

0

 

 

 

           

 - Флуорит (флусшпат):

 

 

 

 

 

2529 21 00 0

 -- Съдържащ тегловно 97 % или по-малко калциев флуорид

35

0

 

 

 

2529 22 00 0

 -- Съдържащ тегловно повече от 97 % калциев флуорид

35

0

 

 

 

2529 30 00 0

 - Левцит; нефелин и нефелин сиенит

35

0

 

 

 

2530

 Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

 

 

 

2530 10

 - Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани:

 

 

 

 

 

2530 10 10 0

 -- Перлит

35

0

 

 

 

2530 10 90 0

 -- Вермикулит и хлорити

35

0

 

 

 

2530 20 00 0

 - Кизерит, епсомит (естествени магнезиеви сулфати)

35

0

 

 

 

2530 90

 - Други:

 

 

 

 

 

2530 90 20 0

 -- Сепиолит

35

0

 

 

 

2530 90 98 0

 -- Други

35

0