ГЛАВА 96

РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ


ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва:

а) моливите за гримиране (глава 33);

б) артикулите от глава 66 (например части за чадъри или за бастуни);

в) бижутерийните имитации (№ 7117);

г) частите и принадлежностите за обща употреба по смисъла на Забележка 2 от Раздел ХV от неблагородни метали (Раздел ХV) и подобните артикули от пластмаси (глава 39);

д) артикулите от глава 82 (инструменти, ножарски артикули, прибори за хранене) с дръжки или части от материали за резбарство или за отливане. Представени отделно, тези дръжки и части се включват в позиции №№ 9601 или 9602;

е) артикулите от глава 90 (например рамки за очила (№ 9003), чертожните пера (№ 9017), четкарските артикули от видовете, специално предназначени за медицината, хирургията, зъболечението или ветеринарната медицина (№ 9018);

ж) артикулите от глава 91 (например корпуси за часовници, кутии и шкафове за стенни часовници или часовникарски апарати);

з) музикалните инструменти, техните части и принадлежности (глава 92);

и) артикулите от глава 93 (оръжия и техните части);

к) артикулите от глава 94 (например мебели, осветителни тела);

л) артикулите от глава 95 (например играчки, игри, спортни принадлежности);

м) артикулите от глава 97 (произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети).

2. Под "растителни или минерални материали за резбарство" по смисъла на позиция № 9602 се разбират:

а) твърдите зърна, семките, черупките, орехите и подобните растителни материали (например орехи от корозо или от палма дум), за резбарство;

б) кехлибарът и морската пяна, естествени или възстановени, както и черния кехлибар и аналогичните на черния кехлибар минерални материали.

3. Считат са като “готови глави за четкарски артикули” по смисъла на позиция № 9603 снопчетата от косми, от растителни влакна или от други материали, немонтирани, готови за употреба, без да се разделят, за производството на четки или на аналогични артикули, или които изискват само незначителна дообработка, примерно изравняване или заостряне на краищата.

4. Артикулите от настоящата глава, различни от тези от позиции №№ 9601 до 9606 или 9615, изцяло или частично изработени от благородни метали, от плакета или дублета от благородни метали, от скъпоценни камъни, от синтетични или възстановени камъни, или пък съдържащи естествени или култивирани перли, остават включени в тази глава. Все пак остават включени в тази глава артикулите от позиции №№ 9601 до 9606, или 9615, съдържащи обикновени гарнитури или допълнения с минимално значение от благородни метали, от плакета или дублета от благородни метали, от естествени или култивирани перли, от скъпоценни камъни или от синтетични или възстановени камъни.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

9601

Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, корали, седеф и други животински материали за резбарство и изделия от тези материали (включително изделията, получени чрез отливане):

         

9601 10 00 0

- Обработена слонова кост и изделия от нея

35

8.2

     

9601 90

- Други:

         

9601 90 10 0

-- Естествени или възстановени корали, обработени, и изделия от тези материали

35

7.5

     

9601 90 90 0

-- Други

35

7.5

     

9602 00 00 0

Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия от тези материали; отляти или резбовани изделия от восък, от парафин, от стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за моделиране и други отляти или резбовани изделия, неупоменати, нито включени другаде; обработен невтвърден желатин, различен от този в № 3503 и изделия от невтвърден желатин.

35

8.1

     

9603

Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки материали:

         

9603 10 00 0

- Метли и метлички, състоящи се от клонки или други растителни материали на свързани снопове, със или без дръжка

35

8.4

 

pce

 
 

- Четки за зъби, четки и четчици за брада, за коси, за мигли или за нокти и други четки за личен тоалет, включително тези, които представляват части от апарати:

         

9603 21 00 0

-- Четки за зъби, включително четките за зъбни протези

35

8.4

 

pce

 

9603 29

-- Други:

         

9603 29 30 0

--- Четки за коса

35

8.4

 

pce

 

9603 29 80 0

--- Други

35

8.4

     

9603 30

- Четчици и четки за рисуване, четки за писане и подобни четки за козметични цели:

         

9603 30 10 0

-- Четки за рисуване и за писане

35

3.7

 

pce

 

9603 30 90 0

-- Четки за гримиране

35

8.4

 

pce

 

9603 40

- Четки и четчици за боядисване, баданосване, лакиране или други подобни (различни от четките от № 9603 30); тампони и валяци за боядисване:

         

9603 40 10 0

-- Четки за боядисване и баданосване, за лакиране и други подобни

35

8.4

 

pce

 

9603 40 90 0

-- Бояджийски тампони и валяци

35

8.4

 

pce

 

9603 50 00 0

- Други четки, представляващи части от машини, апарати или превозни средства

35

8.2

     

9603 90

- Други:

         

9603 90 10 0

-- Ръчни механични метли, различни от тези с мотор

35

8.2

 

pce

 
 

-- Други:

         

9603 90 91 0

--- Четки и метли-четки за почистване на повърхности или за домакинството, включително четки за дрехи или за обувки; четкарски изделия за ресане на животни

35

8.4

     

9603 90 99 0

--- Други

35

8.4

     

9604 00 00 0

Ръчни сита.

35

8.4

     

9605 00 00 0

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или на дрехи.

35

8.4

     

9606

Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета:

         

9606 10 00 0

- Секретни копчета и техните части

35

3.7

     
 

- Копчета:

         

9606 21 00 0

-- От пластмаси, непокрити с текстилни материали

35

3.7

     

9606 22 00 0

-- От неблагородни метали, непокрити с текстилни материали

35

3.7

     

9606 29 00 0

-- Други

35

3.7

     

9606 30 00 0

- Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета

35

3.7

     

9607

Ципове и техните части:

         
 

- Ципове:

         

9607 11 00 0

-- Със зъбци от неблагородни метали

35

12.9

 

m

 

9607 19 00 0

-- Други

35

13.2

 

m

 

9607 20

- Части:

         

9607 20 10 0

-- От неблагородни метали, (включително лентите със зъбци от неблагородни метали)

35

12.9

     

9607 20 90 0

-- Други

35

13.2

     

9608

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от № 9609:

         

9608 10

- Химикалки:

         

9608 10 10 0

-- С течно мастило

35

15.9

 

pce

 
 

-- Други:

         

9608 10 30 0

--- С тяло или капачка от благородни метали или плакирани или дублирани с благородни метали

35

15.9

 

pce

 
 

--- Други:

         

9608 10 91 0

---- Със сменяем пълнител

35

15.9

 

pce

 

9608 10 99 0

---- Други

35

15.9

 

pce

 

9608 20 00 0

- Флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета

35

12.2

 

pce

 
 

- Автоматични писалки с пера и други автоматични писалки:

         

9608 31 00 0

-- За чертане с туш

35

12.2

 

pce

 

9608 39

-- Други:

         

9608 39 10 0

--- С тяло или капачка от благородни метали или плакирани или дублирани с благородни метали

35

12.2

 

pce

 

9608 39 90 0

--- Други

35

12.2

 

pce

 

9608 40 00 0

- Автоматични моливи

35

12.2

 

pce

 

9608 50 00 0

- Комплекти от артикули, включени най-малко в две от по-горе посочените подпозиции

35

12.2

     

9608 60

- Пълнители за химикалки, комплектовани с връхчетата им:

         

9608 60 10 0

-- С течно мастило

35

11.9

 

pce

 

9608 60 90 0

-- Други

35

11.9

 

pce

 
 

- Други:

         

9608 91 00 0

-- Писци за писане и върхове за писци

35

11.9

     

9608 99

-- Други:

         

9608 99 20 0

--- От метал

35

11.9

     

9608 99 80 0

--- Други

35

11.9

     

9609

Моливи (различни от моливите от № 9608), графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди:

         

9609 10

- Моливи:

         

9609 10 10 0

-- Обикновени, графитни

35

8.2

     

9609 10 90 0

-- Други

35

8.2

     

9609 20 00 0

- Графити за моливи или за автоматични моливи

35

8.2

     

9609 90

- Други:

         

9609 90 10 0

-- Пастели и въглени

35

8.2

     

9609 90 90 0

-- Други

35

7.9

     

9610 00 00 0

Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки.

35

4.4

     

9611 00 00 0

Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни артикули (включително апарати за отпечатване на етикети); ръчни словослагателски компаси и ръчни печатарски комплекти, съдържащи словослагателски компаси.

35

4.4

     

9612

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия:

         

9612 10

- Ленти:

         

9612 10 10 0

-- От пластмаси

15

2.7

     

9612 10 20 0

-- От синтетични или изкуствени влакна, с широчина, по-малка от 30 mm, запечатани в пластмасови или метални касети, от видовете, използвани за автоматичните пишещи машини, автоматичните машини за обработка на информация и други машини

15

0

     

9612 10 80 0

-- Други

15

2.7

     

9612 20 00 0

- Тампони

15

2.7

     

9613

Запалки и устройства за запалване (с изключение на устройствата за запалване от № 3603), дори механични или електрически и техните части, различни от камъчетата и фитилите:

         

9613 10 00 0

- Газови джобни запалки за еднократна употреба

35

4.4

 

pce

 

9613 20

- Газови джобни запалки за многократно пълнене:

         

9613 20 10 0

-- С електрическо запалване

35

4.4

 

pce

 

9613 20 90 0

-- С други системи на запалване

35

4.4

 

pce

 

9613 80 00 0

- Други запалки и устройства за запалване

35

4.4

 

pce

 

9613 90 00 0

- Части

35

4.4

     

9614

Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за цигари, и техните части:

         

9614 20

- Лули и глави за лули:

         

9614 20 20 0

-- Заготовки за лули от дърво или от корени

25

3.8

     

9614 20 80 0

-- Други

25

4.4

 

pce

 

9614 90 00 0

- Други

25

4.4

     

9615

Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и подобни артикули; фиби за коса; щипки за коса, ролки за коса и подобни артикули за фризури, различни от тези от № 8516, и техните части:

         
 

- Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли и подобни артикули:

         

9615 11 00 0

-- От ебонит или от пластмаси

35

4.4

     

9615 19 00 0

-- Други

35

4.4

     

9615 90 00 0

- Други

35

4.4

     

9616

Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти:

         

9616 10

- Тоалетни пулверизатори, техните части и глави:

         

9616 10 10 0

-- Тоалетни пулверизатори

35

4.4

     

9616 10 90 0

-- Части и глави за тях

35

4.4

     

9616 20 00 0

- Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти

35

4.4

     

9617 00

Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум, както и техните части (с изключение на стъклените ампули):

         
 

- Термоси и други сглобени изотермични съдове, с вместимост:

         

9617 00 11 0

-- Непревишаваща 0,75 l

35

6.7

     

9617 00 19 0

-- Превишаваща 0,75 l

35

6.7

     

9617 00 90 0

- Части (с изключение на стъклените ампули)

35

6.7

     

9618 00 00 0

Манекени и подобни артикули; автомати и движещи се фигури за витрини.

35

4.2