ГЛАВА 85

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. От настоящата глава се изключват:

а) завивките, възглавниците, грейките и подобни артикули, загрявани с електричество; дрехите, обувките, наушниците и други артикули, загрявани с електричество, които се носят от човека;

б) изделията от стъкло от позиция № 7011;

в) мебелите, загрявани с електричество от глава 94.

2. Артикулите, които биха могли да се отнасят, от една страна към позиции №№ 8501 до 8504 и към позиции №№ 8511, 8512, 8540, 8541 или 8542, от друга страна, се класират в последните 5 позиции.

Същевременно преобразувателите с живачна пара в метална вана остават включени в позиция № 8504.

3. При условие, че се касае за електромеханични уреди от видовете, обикновено използвани за домакински цели, позиция № 8509 включва:

а) прахосмукачките, включително за сухо и мокро чистене, паркетолъскачките, мелниците и миксерите за хранителни продукти, плодо- и зеленчукоизстисквачките, независимо от теглата им;

б) другите апарати с максимално тегло до 20 кg, с изключение на вентилаторите и аспирационните чадъри за изсмукване или за рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи (№ 8414), центрофугалните изстисквачки за бельо (№ 8421), машините за миене на съдове (№ 8422), пералните машини за бельо (№ 8450), машините за гладене (№№ 8420 или 8451, в зависимост от това, дали се касае за каландри или не), шевните машини (№ 8452), електрическите ножици (№ 8467) и електронагревателните апарати (№ 8516).

4. По смисъла на позиция № 8534 като "печатни платки" се считат платките, получени чрез формиране върху изолационна подложка по какъвто и да е метод на отпечатване (например чрез плитко щамповане, чрез галванично покритие, разяждане чрез киселина (ецване)) или чрез технологията за схеми, наречени "слоести" на проводникови елементи, контакти или други печатни елементи (например индуктивни бобини, съпротивления, кондензатори) самостоятелни или свързани помежду си в съответствие с първоначално установената схема, с изключение на елементите, които могат да произвеждат, да изправят, да модулират или да усилват електрически сигнал (например полупроводникови прибори).

Изразът "печатни платки" не се отнася за платките, комбинирани с елементи, различни от тези, получени по време на печатния процес, нито за дискретните съпротивления, кондензатори или индуктивности. Обаче, печатните платки могат да бъдат снабдени с непечатни свързващи елементи.

Тънкослойните или дебелослойните платки, включващи в себе си пасивни и активни елементи, получени по време на същия технологичен процес, са включени в № 8542.

5. По смисъла на позиции №№ 8541 и 8542 се считат като:

А) "Диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи", устройствата, функционирането на които зависи от промените на съпротивлението им под въздействие на електрическо поле;

Б) "Интегрални схеми и електронни микрокомплекти":

а) монолитните интегрални схеми, в които елементите на схемата (диоди, транзистори, съпротивления, кондензатори, междинни връзки и други) са създадени главно в самото тяло и на повърхността на полупроводниковия материал (примерно легиран силиций) и са неразделно свързани;

б) хибридните интегрални схеми, обединяващи по практически неразделим начин върху една и съща изолираща подложка (стъкло, керамика и други) пасивни елементи (съпротивления, кондензатори, междинни връзки и други), получени чрез тънкослойна или дебелослойна технология и активни елементи (диоди, транзистори, монолитни интегрални схеми и други), получени чрез полупроводникова технология. Тези схеми могат да включват също и дискретни компоненти;

в) микрокомплектите от отляти модули, микромодули или подобни, състоящи се от дискретни, активни или активни и пасивни елементи, комбинирани и свързани помежду си.

За класирането на артикулите, определени в настоящата забележка, позиции №№ 8541 и 8542 имат предимство пред всяка друга позиция в Номенклатурата, която би могла да ги включи заради тяхната функция.

6. Дисковете, лентите и другите носители от позиции №№ 8523 или 8524 остават класирани в тези позиции, когато са представени с апаратите, за които са предназначени.

Тази забележка не се прилага за носителите, когато са представени с изделия, различни от апаратите, за които са предназначени.

7. По смисъла на позиция № 8548, за “електрически батерии съдържащи един или няколко галванични елемента, негодни за употреба и електрически акумулатори, негодни за употреба” се считат артикулите, които са станали неизползваеми в качеството си на такива в резултат на счупване, разрязване, амортизация или други причини, или които не са годни за презареждане.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ПОДПОЗИЦИИТЕ.

1. Подпозиции №№ 8519 92 и 8527 12 включват само касетофоните без записващо устройство и радиокасетофоните с вграден усилвател, без вграден високоговорител, можещи да функционират без външен източник на електрическа енергия и чиито размери не превишават 170 mm х 100 mm х 45 mm.

2. По смисъла на подпозиция 8542 10 под “smart карти” се разбират картите, съдържащи потопена в масата интегрална схема (микропроцесор) от всякакъв тип, под формата на чип и снабдени или не с магнитна писта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Подпозиции №№ 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 и 8519 39 не включват апаратите за възпроизвеждане на звук с четяща система чрез сноп лазерни лъчи, които се отнасят към тарифни №№ 8519 99 12 0 или 8519 99 18 0.

2. Забележка 1 към подпозициите се прилага без изменение и по отношение на тарифни №№ 8520 32 30 0 и 8520 33 30 0.

3. По смисъла на тарифен № 8529 90 81 2, под “високоволтови каскади” се разбират комплектни модули, съставени от най-малко два различни типа дискретни елементи, произведени във вид на залети с компаунд неразглобяеми блокове, преобразуващи параметрите на тока или на напрежението в апаратите от позиция № 8528.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати:

         

8501 10

- Двигатели с мощност, непревишаваща 37,5 W:

         

8501 10 10 0

-- Синхронни двигатели с мощност, непревишаваща 18 W

35

12.4

 

pce

 
 

-- Други:

         

8501 10 91 0

--- Универсални (AC/DC) двигатели

35

11.9

 

pce

 

8501 10 93 0

--- Двигатели за променлив ток (AC)

35

11.9

 

pce

 

8501 10 99 0

--- Двигатели за постоянен ток (DC)

35

11.9

 

pce

 

8501 20

- Универсални (AC/DC) двигатели с мощност, превишаваща 37,5 W:

         

8501 20 10 0

-- С мощност, превишаваща 735 W, но непревишаваща 150 kW, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8501 20 90 0

-- Други

35

11.9

 

pce

 
 

- Други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток:

         

8501 31

-- С мощност, непревишаваща 750 W:

         

8501 31 10 0

--- Двигатели с мощност, превишаваща 735 W, генератори за постоянен ток, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8501 31 90 0

--- Други

35

11.9

 

pce

 

8501 32

-- С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW:

         

8501 32 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8501 32 91 0

---- С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 7,5 kW

35

11.9

 

pce

 

8501 32 99 0

---- С мощност, превишаваща 7,50 kW, но непревишаваща 75 kW

35

11.9

 

pce

 

8501 33

-- С мощност, превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW:

         

8501 33 10 0

--- Двигатели с мощност, непревишаваща 150 kW, генератори, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8501 33 90 0

--- Други

35

11.9

 

pce

 

8501 34

-- С мощност, превишаваща 375 kW:

         

8501 34 10 0

--- Генератори, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8501 34 50 0

---- Тягови двигатели

35

11.9

 

pce

 
 

---- Други, с мощност:

         

8501 34 91 0

----- Превишаваща 375 kW, но непревишаваща 750 kW

35

11.9

 

pce

 

8501 34 99 0

----- Превишаваща 750 kW

35

8.2

 

pce

 

8501 40

- Други двигатели за променлив ток, еднофазни:

         

8501 40 10 0

-- С мощност, превишаваща 735 W, но непревишаваща 150 kW, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8501 40 91 0

--- С мощност, непревишаваща 750 W

35

11.9

 

pce

 

8501 40 99 0

--- С мощност, превишаваща 750 W

35

11.9

 

pce

 
 

- Други двигатели за променлив ток, многофазни:

         

8501 51

-- С мощност, непревишаваща 750 W:

         

8501 51 10 0

--- С мощност, превишаваща 735 W, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8501 51 90 0

--- Други

35

11.9

 

pce

 

8501 52

-- С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW:

         

8501 52 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8501 52 91 0

---- С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 7,5 kW

35

11.9

 

pce

 

8501 52 93 0

---- С мощност, превишаваща 7,5 kW, но непревишаваща 37 kW

35

11.9

 

pce

 

8501 52 99 0

---- С мощност, превишаваща 37 kW, но непревишаваща 75 kW

35

11.9

 

pce

 

8501 53

-- С мощност, превишаваща 75 kW:

         

8501 53 10 0

--- С мощност, непревишаваща 150 kW, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8501 53 50 0

---- Тягови двигатели

35

8.2

 

pce

 
 

---- Други, с мощност:

         

8501 53 92 0

----- Превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW

35

11.9

 

pce

 

8501 53 94 0

----- Превишаваща 375 kW, но непревишаваща 750 kW

35

11.9

 

pce

 

8501 53 99 0

----- Превишаваща 750 kW

35

8.2

 

pce

 
 

- Генератори за променлив ток (алтернатори):

         

8501 61

-- С мощност, непревишаваща 75 kVA:

         

8501 61 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8501 61 91 0

---- С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

35

11.9

 

pce

 

8501 61 99 0

---- С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 75 kVA

35

11.9

 

pce

 

8501 62

-- С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA:

         

8501 62 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8501 62 90 0

--- Други

20

11.9

 

pce

 

8501 63

-- С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 kVA:

         

8501 63 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8501 63 90 0

--- Други

35

11.9

 

pce

 

8501 64 00 0

-- С мощност, превишаваща 750 kVA

35

11.9

 

pce

 

8502

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели:

         
 

- Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер):

         

8502 11

-- С мощност, непревишаваща 75 kVA:

         

8502 11 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8502 11 91 0

---- С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

20

8.2

 

pce

 

8502 11 99 0

---- С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 75 kVA

20

8.2

 

pce

 

8502 12

-- С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA:

         

8502 12 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8502 12 90 0

--- Други

35

8.2

 

pce

 

8502 13

-- С мощност, превишаваща 375 kVA:

         

8502 13 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8502 13 91 0

---- С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 kVA

21

8.2

(2)

pce

 

8502 13 93 0

---- С мощност, превишаваща 750 kVA, но непревишаваща 2 000 кVА

21

8.2

 

pce

 

8502 13 98 0

---- С мощност, превишаваща 2 000 kVA

21

8.2

 

pce

 

8502 20

- Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване:

         

8502 20 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8502 20 91 0

--- С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

35

8.2

 

pce

 

8502 20 92 0

--- С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 375 кVА

35

8.2

 

pce

 

8502 20 94 0

--- С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 кVА

35

8.2

 

pce

 

8502 20 98 0

--- С мощност, превишаваща 750 kVA

35

8.2

 

pce

 
 

- Други електрогенериращи агрегати:

         

8502 31

-- С вятърна енергия:

         

8502 31 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

35

0

(1)

pce

 

8502 31 90 0

--- Други

35

8.2

 

pce

 

8502 39

-- Други:

         

8502 39 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8502 39 91 0

---- Турбогенератори

35

8.2

 

pce

 

8502 39 99 0

---- Други

35

8.2

 

pce

 

8502 40

- Електрически ротационни преобразуватели:

         

8502 40 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8502 40 90 0

-- Други

35

8.2

 

pce

 

8503 00

Части, изключително или главно предназначени за машините от позиции №№ 8501 или 8502:

         

8503 00 10 0

- Немагнитни затягащи пръстени

15

4.4

     
 

- Други:

         

8503 00 91 0

-- Отляти или формовани, от чугун, желязо или стомана

15

4.4

     

8503 00 99 0

-- Други

15

4.4

     

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

         

8504 10

- Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби:

         

8504 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8504 10 91 0

--- Индуктивни бобини, дори свързани с кондензатор

35

12.2

 

pce

 

8504 10 99 0

--- Други

35

12.2

 

pce

 
 

- Трансформатори с течен диелектрик:

         

8504 21 00 0

-- С мощност, непревишаваща 650 kVA

35

12.2

 

pce

 

8504 22

-- С мощност, превишаваща 650 kVA, но непревишаваща 10 000 kVA:

         

8504 22 10 0

--- С мощност, превишаваща 650 kVA, но непревишаваща 1600 kVA

35

12.2

 

pce

 

8504 22 90 0

--- С мощност, превишаваща 1 600 kVA, но непревишаваща 10 000 kVA

35

12.2

 

pce

 

8504 23 00 0

-- С мощност, превишаваща 10 000 kVA

35

12.2

 

pce

 
 

- Други трансформатори:

         

8504 31

-- С мощност, непревишаваща 1 kVA:

         

8504 31 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         
 

---- Измервателни трансформатори:

         

8504 31 31 0

----- За измерване на напрежение

35

12.2

 

pce

 

8504 31 39 0

----- Други

35

12.2

 

pce

 

8504 31 90 0

---- Други

35

12.2

 

pce

 

8504 32

-- С мощност, превишаваща 1 kVA, но непревишаваща 16 kVA:

         

8504 32 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8504 32 30 0

---- Измервателни трансформатори

35

12.2

 

pce

 

8504 32 90 0

---- Други

35

12.2

 

pce

 

8504 33

-- С мощност, превишаваща 16 kVA, но непревишаваща 500 kVA:

         

8504 33 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8504 33 90 0

--- Други

35

12.2

 

pce

 

8504 34 00 0

-- С мощност, превишаваща 500 kVA

35

12.2

 

pce

 

8504 40

- Статични преобразуватели:

         

8504 40 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8504 40 20 0

--- От видовете, използвани с апаратите за телекомуникация, автоматичните машини за обработка на информация и техните единици

0

0

 

pce

 
 

--- Други:

         

8504 40 50 0

---- Токоизправители с поликристален полупроводник

35

8.3

 

pce

 
 

---- Други:

         

8504 40 93 0

----- Зареждащи устройства за акумулатори

35

8.3

 

pce

 
 

----- Други:

         

8504 40 94 0

------ Токоизправители

35

8.3

     
 

------ Инвертори:

         

8504 40 96 0

------- С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

35

8.3

     

8504 40 97 0

------- С мощност, превишаваща 7,5 kVA

35

8.3

     

8504 40 99 0

------ Други

35

8.3

     

8504 50

- Други индуктивни бобини и други дросели:

         

8504 50 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8504 50 30 0

--- От видовете, използвани с апаратите за телекомуникация и за електрическо захранване на автоматичните машини за обработка на информация и техните единици

0

0

     

8504 50 80 0

--- Други

35

8.4

     

8504 90

- Части:

         
 

-- За трансформатори, индуктивни бобини и дросели:

         

8504 90 05 0

--- Електронни сглобки за машините от тарифен № 8504 50 30 0

0

0

     
 

--- Други:

         

8504 90 11 0

---- Феритни ядра

15

4.3

     

8504 90 18 0

---- Други

15

4.3

     
 

-- За статични преобразуватели:

         

8504 90 91 0

--- Електронни сглобки за машините от тарифен № 8504 40 20 0

0

0

     

8504 90 99 0

--- Други

15

4.3

(2)

   

8505

Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави:

         
 

- Постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване:

         

8505 11 00 0

-- От метал

35

3

     

8505 19

-- Други:

         

8505 19 10 0

--- Постоянни магнити от агломериран ферит

15

8.1

     

8505 19 90 0

--- Други

15

8.1

     

8505 20 00 0

- Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки

35

6.5

(2)

   

8505 30 00 0

- Електромагнитни подемни глави

35

8.1

     

8505 90

- Други, включително частите:

         

8505 90 10 0

-- Електромагнити

35

4.2

     

8505 90 30 0

-- Патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране

25

8

     

8505 90 90 0

-- Части

25

4.2

     

8506

Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента:

         

8506 10

- С манганов диоксид:

         
 

-- Алкални:

         

8506 10 11

--- Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент:

         

8506 10 11 1

---- С външен обем, непревишаващ 300 cm3

35

12.4

 

pce

 

8506 10 11 9

---- С външен обем, превишаващ 300 сm3

15

12.4

 

pce

 

8506 10 15 0

--- Електрически батерии, тип “копче”, съдържащи един галваничен елемент

35

12.4

 

pce

 

8506 10 19

--- Други:

         

8506 10 19 1

---- С външен обем, непревишаващ 300 сm3

35

12.4

 

pce

 

8506 10 19 9

---- С външен обем, превишаващ 300 сm3

15

12.4

 

pce

 
 

-- Други:

         

8506 10 91

--- Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент:

         

8506 10 91 1

---- С външен обем, непревишаващ 300 сm3

35

12.4

 

pce

 

8506 10 91 9

---- С външен обем, превишаващ 300 сm3

15

12.4

 

pce

 

8506 10 95 0

--- Електрически батерии, тип “копче”, съдържащи един галваничен елемент

35

12.4

 

pce

 

8506 10 99

--- Други:

         

8506 10 99 1

---- С външен обем, непревишаващ 300 сm3

35

12.4

 

pce

 

8506 10 99 9

---- С външен обем, превишаващ 300 сm3

15

12.4

 

pce

 

8506 30

- С живачен оксид:

         

8506 30 10 0

-- Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 30 30 0

-- Електрически батерии, тип “копче”, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 30 90 0

-- Други

15

12.4

 

pce

 

8506 40

- Със сребърен оксид:

         

8506 40 10 0

-- Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 40 30 0

-- Електрически батерии, тип “копче”, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 40 90 0

-- Други

15

12.4

 

pce

 

8506 50

- С литий:

         

8506 50 10 0

-- Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 50 30 0

-- Електрически батерии, тип “копче”, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 50 90 0

-- Други

15

12.4

 

pce

 

8506 60

- Въздушно-цинкови:

         

8506 60 10 0

-- Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 60 30 0

-- Електрически батерии, тип “копче”, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 60 90 0

-- Други

15

12.4

 

pce

 

8506 80

- Други електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента:

         

8506 80 05 0

-- Сухи батерии с цинков карбид, с напрежение 5,5 V или повече, но не повече от 6,5 V

15

11.3

 

pce

 
 

-- Други:

         

8506 80 11 0

--- Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

(2)

pce

 

8506 80 15 0

--- Батерии, тип “копче”, съдържащи един галваничен елемент

15

12.4

 

pce

 

8506 80 90 0

--- Други

15

12.4

 

pce

 

8506 90 00 0

- Части

15

12.4

     

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

         

8507 10

- Оловни, от видовете, използвани за задействане на бутални двигатели:

         

8507 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         
 

--- С тегло, непревишаващо 5 kg:

         

8507 10 31 0

---- Работещи с течен електролит

35

15.9

 

pce

 

8507 10 39 0

---- Други

35

15.9

(2)

pce

 
 

--- С тегло, превишаващо 5 kg:

         

8507 10 81 0

---- Работещи с течен електролит

35

15.9

 

pce

 

8507 10 89 0

---- Други

35

15.9

 

pce

 

8507 20

- Други оловни акумулатори:

         

8507 20 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         
 

--- Тягови акумулатори:

         

8507 20 31 0

---- Работещи с течен електролит

35

15.9

(2)

ce/el

 

8507 20 39 0

---- Други

35

15.9

 

ce/el

 
 

--- Други:

         

8507 20 81 0

---- Работещи с течен електролит

35

15.9

 

ce/el

 

8507 20 89 0

---- Други

35

15

 

ce/el

 

8507 30

- Никелово-кадмиеви:

         

8507 30 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8507 30 91 0

--- Херметически затворени

35

6.5

 

pce

 
 

--- Други:

         

8507 30 93 0

---- Тягови акумулатори

35

11.9

 

ce/el

 

8507 30 98 0

---- Други

35

11.9

 

ce/el

 

8507 40

- Никелово-железни:

         

8507 40 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8507 40 90 0

-- Други

35

11.9

 

pce

 

8507 80

- Други акумулатори:

         

8507 80 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8507 80 91 0

--- Никелово-хидридни

35

6.5

 

pce

 

8507 80 94 0

--- Литиево-йонни

35

6.5

 

pce

 

8507 80 98 0

--- Други

35

6.5

 

pce

 

8507 90

- Части:

         

8507 90 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

-- Други:

         

8507 90 91 0

--- Акумулаторни плочи

25

8.2

     

8507 90 93 0

--- Сепаратори

25

8.2

     

8507 90 98 0

--- Други

25

8.2

     

8509

Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, за домакински цели:

         

8509 10

- Прахосмукачки, включително за сухо и мокро чистене:

         

8509 10 10 0

-- За напрежение, равно или превишаващо 110 V

15

8.1

(2)

pce

 

8509 10 90 0

-- За напрежение, по-ниско от 110 V

15

4.3

 

pce

 

8509 20 00 0

- Паркетолъскачки

35

4.3

 

pce

 

8509 30 00 0

- Мелници за кухненски отпадъци

10

4.3

 

pce

 

8509 40 00 0

- Мелници и миксери за хранителни продукти; плодоизстисквачки и зеленчукоизстисквачки

35

8.1

(2)

pce

 

8509 80 00 0

- Други апарати

35

8.1

 

pce

 

8509 90

- Части:

         

8509 90 10 0

-- За апаратите от тарифни номера 8509 10 10 0, 8509 10 90 0 или 8509 20 00 0

35

4.3

     

8509 90 90 0

-- Други

35

4.3

     

8510

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател:

         

8510 10 00 0

- Машинки за бръснене

25

9.6

 

pce

 

8510 20 00 0

- Машинки за стригане

35

9.6

 

pce

 

8510 30 00 0

- Машинки за епилация

35

9.6

 

pce

 

8510 90 00 0

- Части

25

4.3

     

8511

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели:

         

8511 10

- Свещи за запалване:

         

8511 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8511 10 90 0

-- Други

35

12.1

(2)

   

8511 20

- Магнети; динамомагнети; магнитни волани:

         

8511 20 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8511 20 90 0

-- Други

35

12.1

     

8511 30

- Разпределители; бобини за запалване:

         

8511 30 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8511 30 90 0

-- Други

35

12.1

     

8511 40

- Стартери, дори функциониращи като генератори:

         

8511 40 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8511 40 90 0

-- Други

35

12.1

     

8511 50

- Други генератори:

         

8511 50 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8511 50 90 0

-- Други

35

12.1

     

8511 80

- Други апарати и устройства:

         

8511 80 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8511 80 90 0

-- Други

35

12.1

(2)

   

8511 90 00 0

- Части

25

4.6

(2)

   

8512

Eлектрически осветителни или сигнализационни апарати (с изключение на артикулите от № 8539), стъклочистачки и електрически устройства против замръзване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или автомобили:

         

8512 10 00 0

- Апарати за осветление или за визуална сигнализация, от видовете, използвани за велосипеди

35

8.2

     

8512 20 00 0

- Други апарати за осветление или за визуална сигнализация

35

8.2

     

8512 30 00 0

- Апарати за звукова сигнализация

35

8.2

     

8512 40 00 0

- Стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване

35

4.4

(2)

   

8512 90 00 0

- Части

15

4.4

(2)

   

8513

Портативни електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети), различни от осветителните апарати от № 8512:

         

8513 10 00 0

- Лампи

15

8.9

(2)

   

8513 90 00 0

- Части

15

5.7

     

8514

Индустриални или лабораторни електрически пещи, включително тези, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби; други индустриални или лабораторни апарати за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби:

         

8514 10

- Съпротивителни пещи (с индиректно загряване):

         

8514 10 05 0

-- За производство на полупроводникови прибори върху полупроводникови шайби (wafers)

0

0

 

pce

 
 

-- Други:

         

8514 10 10 0

--- Пещи за хлебарски изделия, сладкарски изделия или бисквити

35

8.1

(2)

pce

 

8514 10 80 0

--- Други

35

8.1

 

pce

 

8514 20

- Пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби:

         

8514 20 05 0

-- За производство на полупроводникови прибори върху полупроводникови шайби (wafers)

0

0

 

pce

 
 

-- Други:

         

8514 20 10 0

--- Действащи чрез индукция

35

8.1

 

pce

 

8514 20 80 0

--- Действащи чрез диелектрични загуби

35

8.1

 

pce

 

8514 30

- Други пещи:

         
 

-- С инфрачервени лъчи:

         

8514 30 11 0

--- За производство на полупроводникови прибори върху полупроводникови шайби (wafers)

0

0

 

pce

 

8514 30 19 0

--- Други

35

4.3

 

pce

 
 

-- Други:

         

8514 30 91 0

--- За производство на полупроводникови прибори върху полупроводникови шайби (wafers)

0

0

 

pce

 

8514 30 99 0

--- Други

35

4.3

 

pce

 

8514 40 00 0

- Други апарати за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби

35

8.1

 

pce

 

8514 90

- Части:

         

8514 90 20 0

-- За машините от тарифни №№ 8514 10 05 0, 8514 20 05 0, 8514 30 11 0 или 8514 30 91 0

0

0

     

8514 90 80 0

-- Други

15

4.3

     

8515

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга; електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамики:

         
 

- Машини и апарати за твърдо или меко запояване:

         

8515 11 00 0

-- Поялници и пистолети за запояване

15

8.2

 

pce

 

8515 19 00 0

-- Други

35

8.2

 

pce

 
 

- Машини и апарати за електросъпротивително заваряване на металите:

         

8515 21 00 0

-- Изцяло или частично автоматични

15

8.2

 

pce

 

8515 29

-- Други:

         

8515 29 10 0

--- За челно заваряване

15

8.2

 

pce

 

8515 29 90 0

--- Други

15

8.2

 

pce

 
 

- Машини и апарати за електродъгово или плазмено заваряване на металите:

         

8515 31 00 0

-- Изцяло или частично автоматични

35

8.2

 

pce

 

8515 39

-- Други:

         
 

--- Ръчни, с обмазани електроди, състоящи се от съответните приспособления за заваряване и:

         

8515 39 13 0

---- От един трансформатор

35

8.2

 

pce

 

8515 39 18 0

---- От един генератор или от един ротативен преобразувател, или от един статичен преобразувател

35

8.2

 

pce

 

8515 39 90 0

--- Други

35

8.2

 

pce

 

8515 80

- Други машини и апарати:

         

8515 80 05 0

-- Микропоялници, от видовете, използвани при производството на полупроводникови прибори

0

0

 

pce

 
 

-- Други:

         
 

--- За обработка на метали:

         

8515 80 11 0

---- За заваряване

35

8.2

 

pce

 

8515 80 19 0

---- Други

35

8.2

 

pce

 
 

--- Други:

         

8515 80 91 0

---- За електросъпротивително заваряване на пластмаси

35

8.2

 

pce

 

8515 80 99 0

---- Други

35

8.2

 

pce

 

8515 90

- Части:

         

8515 90 10 0

-- За машините от тарифен № 8515 80 05 0

0

0

     

8515 90 90 0

-- Други

15

4.4

     

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, различни от тези в № 8545:

         

8516 10

- Електрически бойлери и бързовари:

         
 

-- Бойлери:

         

8516 10 11 0

--- С моментално загряване

35

19.4

 

pce

 

8516 10 19 0

--- Други

35

19.4

 

pce

 
 

-- Бързовари:

         

8516 10 91 0

--- За домакински цели

35

19.4

 

pce

 

8516 10 99 0

--- Други

35

19.4

 

pce

 
 

- Електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения:

         

8516 21 00 0

-- Акумулиращи радиатори

35

19.4

(2)

pce

 

8516 29

-- Други:

         

8516 29 10 0

--- Радиатори, отопляващи чрез циркулация на течност

35

19.4

 

pce

 

8516 29 50 0

--- Радиатори, отопляващи чрез конвекция

35

19.4

 

pce

 
 

--- Други:

         

8516 29 91 0

---- С вграден вентилатор

35

19.4

 

pce

 

8516 29 99 0

---- Други

35

19.4

 

pce

 
 

- Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце:

         

8516 31

-- Сешоари:

         

8516 31 10 0

--- Фризьорски каски

35

11.9

 

pce

 

8516 31 90 0

--- Други

35

11.9

 

pce

 

8516 32 00 0

-- Други фризьорски апарати

35

11.9

 

pce

 

8516 33 00 0

-- Апарати за сушене на ръце

35

11.9

 

pce

 

8516 40

- Електрически ютии:

         

8516 40 10 0

-- С пара

15

11.9

(2)

pce

 

8516 40 90 0

-- Други

15

11.9

 

pce

 

8516 50 00 0

- Микровълнови фурни

15

12.5

 

pce

 

8516 60

- Други фурни; готварски печки, електрически котлони (включително масите за топлинна обработка на хранителни продукти), грилове и скари:

         

8516 60 10 0

-- Готварски печки

35

15.7

 

pce

 
 

-- Електрически котлони (включително масите за топлинна обработка на хранителни продукти):

         

8516 60 51 0

--- За вграждане

35

11.9

 

pce

 

8516 60 59 0

--- Други

35

15.7

 

pce

 

8516 60 70 0

-- Грилове и скари

35

15.7

 

pce

 

8516 60 80 0

-- Фурни за вграждане

35

11.9

 

pce

 

8516 60 90 0

-- Други

35

15.7

 

pce

 
 

- Други електронагревателни апарати:

         

8516 71 00 0

-- Апарати за приготвяне на кафе или на чай

35

9.7

 

pce

 

8516 72 00 0

-- Тостери

35

9.7

 

pce

 

8516 79

-- Други:

         

8516 79 20 0

--- Фритюрници

35

9.7

 

pce

 

8516 79 70 0

--- Други

35

9.7

 

pce

 

8516 80

- Реотани:

         

8516 80 10 0

-- Монтирани върху обикновена основа от изолационен материал и свързани във верига, за размразяване или против замразяване, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8516 80 91 0

--- Монтирани върху основа от изолационен материал

35

8.2

 

pce

 

8516 80 99 0

--- Други

35

8.2

 

pce

 

8516 90 00 0

- Части

35

4.4

     

8517

Електрически апарати за кабелна телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

         
 

- Телефонни апарати; видеофони:

         

8517 11 00 0

-- Кабелни телефонни апарати с безжична слушалка

0

0

 

pce

 

8517 19

-- Други:

         

8517 19 10 0

--- Видеофони

0

0

 

pce

 

8517 19 90 0

--- Други

0

0

 

pce

 
 

- Телекопиращи и телепишещи устройства:

         

8517 21 00 0

-- Телекопиращи устройства (факс)

0

0

 

pce

 

8517 22 00 0

-- Телепишещи устройства

0

0

 

pce

 

8517 30 00 0

- Комутационни системи за телефония или телеграфия

0

0

 

pce

 

8517 50

- Други апарати, за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация:

         

8517 50 10 0

-- За телекомуникация чрез носещ ток

0

0

 

pce

 

8517 50 90 0

-- Други

0

0

 

pce

 

8517 80

- Други апарати:

         

8517 80 10 0

-- Домофони

0

0

 

pce

 

8517 80 90 0

-- Други

0

0

 

pce

 

8517 90

- Части:

         
 

-- За апаратите за телекомуникация чрез носещ ток от № 8517 50 10 0:

         

8517 90 11 0

--- Електронни сглобки

0

0

     

8517 90 19 0

--- Други

0

0

     
 

-- Други:

         

8517 90 82 0

--- Електронни сглобки

0

0

     

8517 90 88 0

--- Други

0

0

     

8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука:

         

8518 10

- Микрофони и техните стойки:

         

8518 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

-- Други:

         

8518 10 20 0

--- Микрофони, чиито честотен обхват е между 300 Hz и 3,4 KНz, с диаметър, непревишаващ 10 mm и с височина, непревишаваща 3 mm, от видовете, използвани за телекомуникации

0

0

     

8518 10 80 0

--- Други

35

11.9

     
 

- Високоговорители, дори монтирани в кутиите им:

         

8518 21

-- Единичен високоговорител, монтиран в кутия:

         

8518 21 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8518 21 90 0

--- Други

35

12.4

(2)

pce

 

8518 22

-- Два или повече високоговорителя, монтирани в една и съща кутия:

         

8518 22 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8518 22 90 0

--- Други

35

12.4

(2)

pce

 

8518 29

-- Други:

         

8518 29 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

--- Други:

         

8518 29 20 0

---- Високоговорители, чиито честотен обхват е между 300 Hz и 3,4 KНz, с диаметър, непревишаващ 50 mm, от видовете, използвани за телекомуникации

0

0

 

pce

 

8518 29 80 0

---- Други

35

12

(2)

pce

 

8518 30

- Слушалки, дори комбинирани с микрофон и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя:

         

8518 30 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

-- Други:

         

8518 30 20 0

--- Телефонни слушалки за кабелни телефонни апарати

0

0

     

8518 30 80 0

--- Други

35

11.8

(2)

   

8518 40

- Аудиочестотни електрически усилватели:

         

8518 40 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

-- Други:

         

8518 40 30 0

--- Използвани в телефонията или за измервания

35

3

     
 

--- Други:

         

8518 40 91 0

---- Само с един канал

35

12.4

 

pce

 

8518 40 99 0

---- Други

35

12.4

(2)

pce

 

8518 50

- Електрически апарати за усилване на звука:

         

8518 50 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8518 50 90 0

-- Други

35

8

 

pce

 

8518 90 00 0

- Части

35

4.3

     

8519

Грамофони-дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук, без вградени устройства за записване на звук:

         

8519 10 00 0

- Грамофони, командвани чрез вкарването на монета или жетон

35

9

 

pce

 
 

- Други грамофони:

         

8519 21 00 0

-- Без високоговорител

35

8

 

pce

 

8519 29 00 0

-- Други

35

8

 

pce

 
 

- Грамофони-дек:

         

8519 31 00 0

-- С устройство за автоматична смяна на плочите

35

8

 

pce

 

8519 39 00 0

-- Други

35

8

 

pce

 

8519 40 00 0

- Диктофони

35

8.8

 

pce

 
 

- Други апарати за възпроизвеждане на звук:

         

8519 92 00 0

-- Джобни касетофони без записващо устройство

35

7.5

 

pce

 

8519 93

-- Други касетофони, с касети:

         
 

--- От вида, използван в автомобилните превозни средства:

         

8519 93 31 0

---- С аналогово-цифрова четяща система

35

9.8

 

pce

 

8519 93 39 0

---- Други

35

8

 

pce

 
 

--- Други:

         

8519 93 81 0

---- С аналогово-цифрова четяща система

35

9.8

 

pce

 

8519 93 89 0

---- Други

35

8

 

pce

 

8519 99

-- Други:

         
 

--- С четяща система чрез сноп лазерни лъчи:

         

8519 99 12 0

---- От типа, използван в автомобилните превозни средства, за дискове с диаметър, непревишаващ 6,5 cm

35

9.8

 

pce

 

8519 99 18 0

---- Други

35

9.9

(2)

pce

 

8519 99 90 0

--- Други

35

8.6

(2)

pce

 

8520

Магнетофони и други апарати за записване на звук, дори с вградено устройство за възпроизвеждане на звук:

         

8520 10 00 0

- Диктофони, които не могат да работят без външен източник на енергия

35

8.5

 

pce

 

8520 20 00 0

- Автоматични телефонни секретари

0

0

 

pce

 
 

- Други апарати за записване и възпроизвеждане на звук върху магнитни ленти:

         

8520 32

-- Цифрови:

         
 

--- С касети:

         
 

---- С вграден усилвател и с един или повече вградени високоговорители:

         

8520 32 11 0

----- Можещи да работят без външен източник на енергия

10

7.5

 

pce

 

8520 32 19 0

----- Други

10

8

 

pce

 

8520 32 30 0

---- Джобни

10

7.5

 

pce

 

8520 32 50 0

---- Други

10

8

 

pce

 
 

--- Други:

         

8520 32 91 0

---- Използващи магнитни ленти върху ролки и позволяващи записването или възпроизвеждането на звука, било само с една скорост от 19 cm/s, било с различни скорости - 19 cm/s и по-ниски от нея

35

8

 

pce

 

8520 32 99 0

---- Други

35

9.3

 

pce

 

8520 33

-- Други, с касети:

         
 

--- С вграден усилвател и с един или повече вградени високоговорители:

         

8520 33 11 0

---- Можещи да работят без външен източник на енергия

10

7.5

 

pce

 

8520 33 19 0

---- Други

10

8

 

pce

 

8520 33 30 0

--- Джобни

10

7.5

 

pce

 

8520 33 90 0

--- Други

10

8

 

pce

 

8520 39

-- Други:

         

8520 39 10 0

---- Използващи магнитни ленти върху ролки и позволяващи записването или възпроизвеждането на звука, било само с една скорост от 19 cm/s, било с различни скорости - 19 cm/s и по-ниски от нея

35

8

 

pce

 

8520 39 90 0

--- Други

35

9.3

 

pce

 

8520 90

- Други:

         

8520 90 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8520 90 90 0

-- Други

35

8

 

pce

 

8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер):

         

8521 10

- С магнитни ленти:

         

8521 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8521 10 30 0

--- С широчина, непревишаваща 1,3 cm и позволяващи записването или възпроизвеждането със скорост на движение на лентата непревишаваща 50 mm/s

12.5

12.5

 

pce

 

8521 10 80 0

--- Други

12.5

12.5

(2)

pce

 

8521 90 00 0

- Други

35

14.8

 

pce

 

8522

Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от №№ 8519 до 8521:

         

8522 10 00 0

- Грамофонни мембрани (pick-up cartriges)

35

8.5

     

8522 90

- Други:

         

8522 90 10 0

-- Комплекти или елементи от комплекти, състоящи се от две или повече части или сглобени детайли за апаратите, описани в № 8520 90 и предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

-- Други:

         

8522 90 30 0

--- Игли или върхове; диаманти, сапфири и други скъпоценни или полускъпоценни камъни за игли или върхове (естествени, синтетични или възстановени), монтирани или не

25

7.5

     
 

--- Други:

         
 

---- Електронни сглобки:

         

8522 90 51 0

----- За апаратите от тарифен № 8520 20 00 0

0

0

     

8522 90 59 0

----- Други

25

8.5

     

8522 90 93 0

---- Еднокасетен блок, с обща дебелина, непревишаваща 53 mm, от видовете, използвани за производството на апарати за записване и възпроизвеждане на звук

25

7.5

     

8522 90 98 0

---- Други

25

8.5

     

8523

Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания, но без запис, различни от продуктите от глава 37:

         
 

- Магнитни ленти:

         

8523 11 00 0

-- С широчина, непревишаваща 4 mm

0

0

 

pce

 

8523 12 00 0

-- С широчина, превишаваща 4 mm, но непревишаваща 6,5 mm

0

0

 

pce

 

8523 13 00 0

-- С широчина, превишаваща 6,5 mm

0

0

 

pce

 

8523 20

- Магнитни дискове:

         

8523 20 10 0

-- Твърди

0

0

 

pce

 

8523 20 90 0

-- Други

0

0

 

pce

 

8523 30 00 0

- Карти, съдържащи магнитна писта

35

8.4

 

pce

 

8523 90 00

- Други:

         

8523 90 00 1

-- Компактдискове и цифрови дискове (DVD)

0

0

 

pce

 

8523 90 00 9

-- Други

0

0

 

pce

 

8524

Плочи, ленти и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със запис, включително галваничните матрици и форми за производство на плочи и дискове, с изключение на продуктите от глава 37:

         

8524 10 00 0

- Грамофонни плочи

35

8.4

 

pce

 
 

- Дискове за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи:

         

8524 31 00 0

-- За възпроизвеждане на явления, различни от звук или образ

0

0

 

pce

 

8524 32

-- Само за възпроизвеждане на звук:

         

8524 32 10 0

--- С диаметър непревишаващ 6,5 cm

10

8.4

 

pce

 

8524 32 90 0

--- С диаметър превишаващ 6,5 cm

10

8.4

 

pce

 

8524 39

-- Други:

         

8524 39 10 0

--- За възпроизвеждане на команди, данни, звук и образ, записани в двоична форма четима от машина, които могат да бъдат обработвани или да позволяват диалог с потребителя посредством автоматична машина за обработка на информацията

0

0

 

pce

 
 

--- Други:

         

8524 39 20 0

---- Цифрови дискове (DVD)

10

8.4

 

pce

 

8524 39 80 0

---- Други

10

8.4

 

pce

 

8524 40 00 0

- Магнитни ленти за възпроизвеждане на явления, различни от звук или образ

0

0

 

pce

 
 

- Други магнитни ленти:

         

8524 51 00 0

-- С широчина, непревишаваща 4 mm

35

12.1

 

pce

 

8524 52 00 0

-- С широчина, превишаваща 4 mm, но непревишаваща 6,5 mm

35

11.9

 

pce

 

8524 53 00 0

-- С широчина, превишаваща 6,5 mm

35

12.1

 

pce

 

8524 60 00 0

- Карти, съдържащи магнитна писта

10

8.4

 

pce

 
 

- Други:

         

8524 91 00

-- За възпроизвеждане на явления, различни от звук или образ:

         

8524 91 00 1

--- Галванични матрици и стампери за производството на компактдискове и цифрови дискове (DVD)

0

0

 

pce

 

8524 91 00 9

--- Други

0

0

 

pce

 

8524 99

-- Други:

         

8524 99 10

--- За възпроизвеждане на команди, данни, звук и образ, записани в двоична форма, които могат да бъдат четени и обработвани от машина или позволяват диалог с потребителя посредством автоматична машина за обработка на информацията:

         

8524 99 10 1

---- Галванични матрици и стампери за производството на компактдискове и цифрови дискове (DVD)

0

0

 

pce

 

8524 99 10 9

---- Други

0

0

 

pce

 

8524 99 90

--- Други:

         

8524 99 90 1

---- Галванични матрици и стампери за производството на компактдискове и цифрови дискове (DVD)

10

8.4

 

pce

 

8524 99 90 9

---- Други

10

8.4

 

pce

 

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати за неподвижно видеозаснемане и други записващи видеокамери; цифрови фотоапарати:

         

8525 10

- Предавателни апарати:

         

8525 10 10 0

-- За радиотелефония или радиотелеграфия, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8525 10 50 0

--- Предавателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия

0

0

 

pce

 

8525 10 80 0

--- Други

13

8.4

 

pce

 

8525 20

- Предавателни апарати с вграден приемателен апарат:

         

8525 20 10 0

-- За радиотелефония или радиотелеграфия, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8525 20 91 0

--- За клетъчна радиотелефония (мобилни телефони)

0

0

 

pce

 

8525 20 99 0

--- Други

0

0

 

pce

 

8525 30

- Телевизионни камери:

         

8525 30 10 0

-- Съдържащи най-малко три заснемащи тръби

7.5

5.6

 

pce

 

8525 30 90 0

-- Други

7.5

6.1

 

pce

 

8525 40

- Апарати за неподвижно видеозаснемане (still image video cameras) и други записващи видеокамери; цифрови фотоапарати:

         
 

-- Апарати за неподвижно видеозаснемане; цифрови фотоапарати:

         

8525 40 11 0

--- Цифрови

0

0

 

pce

 

8525 40 19 0

--- Други

7.5

6.1

 

pce

 
 

-- Други записващи видеокамери:

         

8525 40 91 0

--- Позволяващи единствено записването на звук и на образ, заснети от самата камера

7.5

6.1

 

pce

 

8525 40 99 0

--- Други

7.5

7.5

(2)

pce

 

8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление:

         

8526 10

- Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари):

         

8526 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8526 10 90 0

-- Други

35

4.7

 

pce

 
 

- Други:

         

8526 91

-- Радионавигационни апарати:

         
 

--- Предназначени за гражданската авиация :

         

8526 91 11 0

---- Приемници за радионавигация

0

0

(1)

pce

 

8526 91 19 0

---- Други

0

0

(1)

pce

 

8526 91 90 0

--- Други

35

4.7

 

pce

 

8526 92

-- Апарати за радиотелеуправление:

         

8526 92 10 0

--- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8526 92 90 0

--- Други

35

4.7

 

pce

 

8527

Приемателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия или радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство:

         
 

- Приемателни апарати за радиоразпръскване, които могат да работят без външен източник на енергия, включително апаратите, които могат да приемат също така радиотелефония или радиотелеграфия:

         

8527 12

-- Джобни радиокасетофони:

         

8527 12 10 0

--- С аналогово-цифрова четяща система

35

14.8

 

pce

 

8527 12 90 0

--- Други

35

13.8

 

pce

 

8527 13

-- Други апарати, комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук:

         

8527 13 10 0

--- С четяща система чрез сноп лазерни лъчи

35

14.3

(2)

pce

 
 

--- Други:

         

8527 13 91 0

---- С касети и с аналогово-цифрова четяща система

35

14.8

 

pce

 

8527 13 99 0

---- Други

35

13.8

 

pce

 

8527 19 00 0

-- Други

35

11.3

(2)

pce

 
 

- Приемателни апарати за радиоразпръскване, които не могат да работят без външен източник на енергия, от видовете, използвани за автомобилни превозни средства, включително апаратите, които могат да приемат също така радиотелефония или радиотелеграфия:

         

8527 21

-- Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук:

         
 

--- Способни да приемат и да декодират цифрови RDS (Radio Data System) сигнали:

         

8527 21 20 0

---- С четяща система чрез сноп лазерни лъчи

7.5

7.5

 

pce

 
 

---- Други:

         

8527 21 52 0

----- С касети и с аналогово-цифрова четяща система

7.5

7.5

(2)

pce

 

8527 21 59 0

----- Други

7.5

7.5

(2)

pce

 
 

--- Други:

         

8527 21 70 0

---- С четяща система чрез сноп лазерни лъчи

7.5

7.5

 

pce

 
 

---- Други:

         

8527 21 92 0

----- С касети и с аналогово-цифрова четяща система

7.5

7.5

(2)

pce

 

8527 21 98 0

----- Други

7.5

7.5

 

pce

 

8527 29 00 0

-- Други

35

12

(2)

pce

 
 

- Други приемателни апарати за радиоразпръскване, включително апаратите, които могат да приемат също така радиотелефония или радиотелеграфия:

         

8527 31

-- Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук:

         
 

--- С един или повече високоговорители, вградени в една и съща кутия:

         

8527 31 11 0

---- С касети и с аналогово-цифрова четяща система

35

14.8

(2)

pce

 

8527 31 19 0

---- Други

35

13.8

 

pce

 
 

--- Други:

         

8527 31 91 0

---- С четяща система чрез сноп лазерни лъчи

35

14.3

 

pce

 
 

---- Други:

         

8527 31 93 0

----- С касети и с аналогово-цифрова четяща система

35

14.8

 

pce

 

8527 31 98 0

----- Други

35

13.8

 

pce

 

8527 32

-- Некомбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук, но комбинирани с часовниково устройство:

         

8527 32 10 0

--- Радиобудилници

35

11.3

 

pce

 

8527 32 90 0

--- Други

35

13.5

 

pce

 

8527 39

-- Други:

         

8527 39 20 0

--- Без вграден усилвател

35

13.5

 

pce

 

8527 39 80 0

--- С вграден усилвател

35

13.5

 

pce

 

8527 90

- Други апарати:

         

8527 90 10 0

-- За радиотелефония или радиотелеграфия, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8527 90 92 0

--- Джобни приемници за системите за повикване, оповестяване или издирване на хора

0

0

 

pce

 

8527 90 98 0

--- Други

35

13.6

 

pce

 

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори:

         
 

- Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ:

         

8528 12

-- Цветни:

         

8528 12 10 0

--- Телевизионни прожекционни апарати

21.5

18.5

 

pce

 

8528 12 20 0

--- Апарати с вградено устройство за видеофонично записване или възпроизвеждане

10

10

 

pce

 
 

--- Други:

         
 

---- С вграден кинескоп:

         
 

----- Със съотношение широчина/височина на екрана, по-малко от 1,5 и чийто диагонал на екрана:

         

8528 12 52 0

------ Не превишава 42 cm

21.5

18.5

(2)

pce

 

8528 12 54 0

------ Превишава 42 cm, но не превишава 52 cm

21.5

18.5

(2)

pce

 

8528 12 56 0

------ Превишава 52 cm, но не превишава 72 cm

21.5

18.5

(2)

pce

 

8528 12 58 0

------ Превишава 72 cm

21.5

18.5

 

pce

 
 

----- Други:

         
 

------ Чиято развивка не превишава 625 реда и чийто диагонал на екрана:

         

8528 12 62 0

------- Не превишава 75 cm

21.5

18.5

 

pce

 

8528 12 66 0

------- Превишава 75 cm

21.5

18.5

 

pce

 

8528 12 70 0

------ Чиято развивка превишава 625 реда

21.5

18.5

 

pce

 
 

---- Други:

         
 

----- С екран:

         

8528 12 81 0

------ Със съотношение широчина/височина на екрана, по-малко от 1,5

21.5

14.8

(2)

pce

 

8528 12 89 0

------ Други

21.5

14.8

 

pce

 
 

----- Без екран:

         
 

------ Приемници на видеофонични сигнали (видеотунери):

         

8528 12 90 0

------- Електронни сглобки за вграждане в автоматичните машини за обработка на информация

0

0

 

pce

 

8528 12 91 0

------- Микропроцесорни апарати, съдържащи модем за достъп до Интернет, осигуряващи интерактивен обмен на информация, с възможност за приемне на телевизионни сигнали ("set-top модули с комуникационна функция")

21.5

0

 

pce

 
 

------- Други:

         

8528 12 94 0

-------- Цифрови (включително смесените цифрови и аналогови приемници)

21.5

14.8

 

pce

 

8528 12 95 0

-------- Други

21.5

14.8

 

pce

 

8528 12 98 0

------ Други

21.5

14.8

 

pce

 

8528 13 00 0

-- Черно-бели или други монохромни

35

11.8

(2)

pce

 
 

- Видеомонитори:

         

8528 21

-- Цветни:

         
 

--- С електроннолъчева тръба:

         

8528 21 14 0

---- Със съотношение широчина/височина на екрана, по-малко от 1,5

21.5

14.8

 

pce

 
 

---- Други:

         

8528 21 16 0

----- Чиято развивка не превишава 625 реда

21.5

14.8

 

pce

 

8528 21 18 0

----- Чиято развивка превишава 625 реда

21.5

14.8

 

pce

 

8528 21 90 0

--- Други

21.5

14.8

 

pce

 

8528 22 00 0

-- Черно-бели или други монохромни

35

14.8

 

pce

 

8528 30

- Видеопрожекционни апарати:

         

8528 30 05 0

-- Работещи с помощта на плосък екран (например, с устройство с течни кристали), за онагледяване на цифровата информация генерирана от автоматична машина за обработка на информация

0

0

 

pce

 
 

-- Други:

         

8528 30 20 0

--- Цветни

21.5

14.8

 

pce

 

8528 30 90 0

--- Черно-бели или други монохромни

35

11.8

 

pce

 

8529

Части, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции №№ 8525 до 8528:

         

8529 10

- Антени и антенни отражатели от всички видове; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули:

         

8529 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

-- Други:

         
 

--- Антени:

         

8529 10 15 0

---- За радиотелефония или радиотелеграфия

0

0

     

8529 10 20 0

---- Телескопични и пръчковидни антени за портативни апарати и за апарати, предназначени за инсталиране в автомобилни превозни средства

35

8.8

(2)

   
 

---- Външни антени за телевизионни или радиоприемници:

         

8529 10 31 0

----- За приемане на спътникови програми

35

8.4

     

8529 10 39 0

----- Други

35

8.4

     

8529 10 40 0

---- Вътрешни антени за телевизионни и радиоприемници, включително тези, предназначени да бъдат вграждани в апаратите

35

8.5

     

8529 10 45 0

---- Други

35

8.4

     

8529 10 70 0

--- Антенни филтри и сепаратори

35

8.4

     

8529 10 90 0

--- Други

35

8.4

     

8529 90

- Други:

         

8529 90 10 0

-- Комплекти и елементи от комплекти, състоящи се от две или повече части или свързани детайли, за апарати, посочени в тарифни №№ 8526 10 10 0, 8526 91 11 0, 8526 91 19 0 и 8526 92 10 0, и предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

-- Други:

         

8529 90 40 0

--- Части за апаратите, посочени в тарифни №№ 8525 10 50 0, 8525 20 91 0, 8525 20 99 0, 8525 40 11 0, 8527 90 92 0

0

0

     
 

--- Други:

         
 

---- Мебели и корпуси (кутии):

         

8529 90 51 0

----- От дърво

5

4.3

     

8529 90 59 0

----- От други материали

5

4.5

     

8529 90 72 0

---- Електронни сглобки

5

3

     
 

---- Други:

         

8529 90 81

----- За телевизионните камери от № 8525 30 и апаратите от №№ 8527 и 8528:

         

8529 90 81 1

------ Тунери за апаратите от № 8528

5

5

     

8529 90 81 2

------ Високоволтови каскади за апаратите от № 8528

5

5

     

8529 90 81 9

------ Други

5

5

     

8529 90 88 0

----- Други

5

4.5

     

8530

Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища (различни от тези от № 8608):

         

8530 10 00 0

- Апарати за железопътни или подобни линии

35

2.7

 

pce

 

8530 80 00 0

- Други апарати

35

2.7

 

pce

 

8530 90 00 0

- Части

10

1.7

     

8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от №№ 8512 или 8530:

         

8531 10

- Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати:

         

8531 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8531 10 20 0

--- От видовете, използвани за автомобилни превозни средства

35

8.1

 

pce

 

8531 10 30 0

--- От видовете, използвани за сгради

35

8.1

 

pce

 

8531 10 80 0

--- Други

35

8.1

 

pce

 

8531 20

- Информационни табла с вградени течно-кристални индикатори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED):

         

8531 20 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8531 20 30 0

--- Със светоизлъчващи диоди (LED)

0

0

 

pce

 
 

--- С вградени течно-кристални индикатори (LCD):

         

8531 20 50 0

---- С вградени течно-кристални индикатори (LCD) с активна матрица

0

0

 

pce

 

8531 20 80 0

---- Други

0

0

 

pce

 

8531 80

- Други апарати:

         

8531 80 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

-- Други:

         

8531 80 30 0

--- Устройства за визуализация с плосък екран

0

0

 

pce

 

8531 80 80 0

--- Други

35

8.1

 

pce

 

8531 90

- Части:

         

8531 90 20 0

-- За апаратите от подпозиция 8531 20 и от тарифен № 8531 80 30 0

0

0

     

8531 90 80 0

-- Други

15

8.1

     

8532

Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи:

         

8532 10 00 0

- Постоянни кондензатори, предназначени за електрически мрежи от 50/60 Hz и с възможност да абсорбират реактивна мощност, равна или по-голяма от 0,5 kvar (силнотокови кондензатори)

0

0

     
 

- Други постоянни кондензатори:

         

8532 21 00 0

-- С тантал

0

0

     

8532 22 00 0

-- Електролитни, с алуминий

0

0

     

8532 23 00 0

-- С керамичен диелектрик, еднослойни

0

0

     

8532 24 00 0

-- С керамичен диелектрик, многослойни

0

0

     

8532 25 00 0

-- С хартиен или пластмасов диелектрик

0

0

     

8532 29 00 0

-- Други

0

0

     

8532 30 00 0

- Променливи или настройващи кондензатори

0

0

     

8532 90 00 0

- Части

0

0

     

8533

Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите):

         

8533 10 00 0

- Постоянни съпротивления от въглерод, композиционни или слоести

0

0

     
 

- Други постоянни съпротивления:

         

8533 21 00 0

-- За мощност, непревишаваща 20 W

0

0

     

8533 29 00 0

-- Други

0

0

     
 

- Променливи съпротивления (включително реостатите и потенциометрите), навити:

         

8533 31 00 0

-- За мощност, непревишаваща 20 W

0

0

     

8533 39 00 0

-- Други

0

0

     

8533 40

- Други променливи съпротивления (включително реостатите и потенциометрите):

         

8533 40 10 0

-- За мощност, непревишаваща 20 W

0

0

     

8533 40 90 0

-- Други

0

0

     

8533 90 00 0

- Части

0

0

     

8534 00

Печатни платки:

         
 

- Съдържащи само проводящи елементи (пътечки) и контактни площадки:

         

8534 00 11 0

-- Многослойни платки

0

0

     

8534 00 19 0

-- Други

0

0

     

8534 00 90 0

- Съдържащи други пасивни елементи

0

0

     

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели, съединителни кутии), за напрежение, превишаващо 1 000 V:

         

8535 10 00 0

- Стопяеми предпазители

15

11.9

     
 

- Изключватели:

         

8535 21 00 0

-- За напрежение, по-малко от 72,5 kV

35

11.9

     

8535 29 00 0

-- Други

35

11.9

     

8535 30

- Секционни разединители и прекъсвачи:

         

8535 30 10 0

-- За напрежение, по-малко от 72,5 kV

35

11.9

     

8535 30 90 0

-- Други

35

11.9

     

8535 40 00 0

- Гръмоотводи, ограничители на напрежение и високочестотни електрически филтри

35

11.9

     

8535 90 00 0

- Други

35

11.9

     

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V:

         

8536 10

- Стопяеми предпазители:

         

8536 10 10 0

-- За ток със сила, непревишаваща 10 A

35

11.8

     

8536 10 50 0

-- За ток със сила, превишаваща 10 А, но непревишаваща 63 А

35

11.8

     

8536 10 90 0

-- За ток със сила, превишаваща 63 А

35

11.8

     

8536 20

- Изключватели:

         

8536 20 10 0

-- За ток със сила, непревишаваща 63 А

35

11.8

(2)

   

8536 20 90 0

-- За ток със сила, превишаваща 63 А

35

11.8

     

8536 30

- Други апарати за защита на електрически вериги:

         

8536 30 10 0

-- За ток със сила, непревишаваща 16 А

35

11.8

     

8536 30 30 0

-- За ток със сила, превишаваща 16 А, но непревишаваща 125 А

35

11.8

     

8536 30 90 0

-- За ток със сила, превишаваща 125 А

35

11.8

     
 

- Релета:

         

8536 41

-- За напрежение, непревишаващо 60 V:

         

8536 41 10 0

--- За ток със сила, непревишаваща 2 А

35

11.8

(2)

   

8536 41 90 0

--- За ток със сила, превишаваща 2 А

35

11.8

(2)

   

8536 49 00 0

-- Други

35

11.8

(2)

   

8536 50

- Други прекъсвачи, превключватели и разединители:

         

8536 50 03 0

-- Електронни прекъсвачи за променлив ток, състоящи се от входни и изходни вериги с оптична връзка (прекъсвачи за променлив ток с изолиран тиристор)

0

0

     

8536 50 05 0

-- Електронни прекъсвачи, включително електронни прекъсвачи с термична защита, съставени от транзистор и логически чип (технология “чип върху чип”)

0

0

     

8536 50 07 0

-- Eлектромеханични прекъсвачи с внезапно действие, за ток, непревишаващ 11 А

0

0

     
 

-- Други:

         
 

--- За напрежение, непревишаващо 60 V:

         

8536 50 11 0

---- С клавиш или бутон

35

11.8

     

8536 50 15 0

---- Ротативни

35

11.8

     

8536 50 19 0

---- Други

35

11.8

     

8536 50 80 0

--- Други

35

11.8

     
 

- Фасунги за лампи, щекери и щепсели:

         

8536 61

-- Фасунги за лампи:

         

8536 61 10 0

--- Едисонови фасунги

35

11.8

     

8536 61 90 0

--- Други

35

11.8

     

8536 69

-- Други:

         

8536 69 10 0

--- За коаксиални кабели

0

0

     

8536 69 30 0

--- За печатни платки

0

0

     

8536 69 90 0

--- Други

35

11.8

     

8536 90

- Други апарати:

         

8536 90 01 0

-- Сглобяеми елементи за електрически инсталации

35

2.3

     

8536 90 10 0

-- Свръзки и контактни елементи за проводници и кабели

0

0

     

8536 90 20 0

-- Изпитвателни устройства (тестери) за полупроводникови шайби (wafers)

0

0

     

8536 90 85 0

-- Други

35

11.8

(2)

   

8537

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции №№ 8535 или 8536 за електрическо управление или разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от глава 90, както и апаратите за цифрово управление, различни от комутационните системи от позиция № 8517:

         

8537 10

- За напрежение, непревишаващо 1 000 V:

         

8537 10 10 0

-- Шкафове за цифрово управление, в които е вградена автоматична машина за обработка на информация

35

5

     
 

-- Други:

         

8537 10 91 0

--- Уреди за управление с програмируема памет

35

5

     

8537 10 99 0

--- Други

35

8

     

8537 20

- За напрежение, превишаващо 1 000 V:

         

8537 20 91 0

-- За напрежение, превишаващо 1 000 V, но непревишаващо 72,5 kV

35

8

     

8537 20 99 0

-- За напрежение, превишаващо 72,5 kV

35

8

     

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции №№ 8535, 8536 или 8537:

         

8538 10 00 0

- Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни от позиция № 8537, без съответните им уреди

35

2.2

     

8538 90

- Други:

         
 

-- За изпитвателните устройства (тестери) за полупроводникови шайби (wafers) от тарифен № 8536 90 20 0:

         

8538 90 11 0

--- Електронни сглобки

35

0

     

8538 90 19 0

--- Други

35

0

     
 

-- Други:

         

8538 90 91 0

--- Електронни сглобки

35

3.2

     

8538 90 99 0

--- Други

35

1.7

     

8539

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени "капсуловани фарове и прожектори" и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи:

         

8539 10

- Артикули, наречени "капсуловани фарове и прожектори":

         

8539 10 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 

8539 10 90 0

-- Други

35

8.2

 

pce

 
 

- Други лампи и тръби с нажежаема жичка, с изключение на тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи:

         

8539 21

-- Халогенни, с волфрам:

         

8539 21 30 0

--- От видовете, използвани за мотоциклети или други превозни средства

35

19.4

 

pce

 
 

--- Други, за напрежение:

         

8539 21 92 0

---- Превишаващо 100 V

35

23.2

 

pce

 

8539 21 98 0

---- Непревишаващо 100 V

35

23.2

 

pce

 

8539 22

-- Други, с мощност, непревишаваща 200 W и напрежение, превишаващо 100 V:

         

8539 22 10 0

--- С рефлектори

40

23.2

 

pce

 

8539 22 90 0

--- Други

40

23.2

 

pce

 

8539 29

-- Други:

         

8539 29 30 0

--- От видовете, използвани за мотоциклети или за други превозни средства

40

23.2

 

pce

 
 

--- Други, за напрежение:

         

8539 29 92 0

---- Превишаващо 100 V

40

23.2

 

pce

 

8539 29 98 0

---- Непревишаващо 100 V

40

23.2

 

pce

 
 

- Газоразрядни лампи и тръби, различни от тези с ултравиолетови лъчи:

         

8539 31

-- Флуоресцентни, с топъл катод:

         

8539 31 10 0

--- С два цокъла

40

23.2

 

pce

 

8539 31 90 0

--- Други

40

23.2

 

pce

 

8539 32

-- Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални халогениди:

         

8539 32 10 0

--- С живачни пари

40

23.2

 

pce

 

8539 32 50 0

--- С натриеви пари

40

23.2

 

pce

 

8539 32 90 0

--- С метални халогениди

40

23.2

 

pce

 

8539 39 00 0

-- Други

40

23.2

 

pce

 
 

- Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи:

         

8539 41 00 0

-- Дъгови лампи

35

19.4

 

pce

 

8539 49

-- Други:

         

8539 49 10 0

--- С ултравиолетови лъчи

35

19.4

 

pce

 

8539 49 30 0

--- С инфрачервени лъчи

35

19.4

 

pce

 

8539 90

- Части:

         

8539 90 10 0

-- Цокли

35

4.4

     

8539 90 90 0

-- Други

35

4.4

     

8540

Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например, лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), различни от позиция № 8539:

         
 

- Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници, включително тръбите за видеомонитори:

         

8540 11

-- Цветни:

         
 

--- Със съотношение широчина/височина на екрана, по-малко от 1,5 и с диагонал на екрана:

         

8540 11 11 0

---- Непревишаващ 42 cm

0

0

 

pce

 

8540 11 13 0

---- Превишаващ 42 cm, но непревишаващ 52 cm

0

0

 

pce

 

8540 11 15 0

---- Превишаващ 52 cm, но непревишаващ 72 cm

0

0

 

pce

 

8540 11 19 0

---- Превишаващ 72 cm

0

0

 

pce

 
 

--- Други, с диагонал на екрана:

         

8540 11 91 0

---- Непревишаващ 75 cm

0

0

 

pce

 

8540 11 99 0

---- Превишаващ 75 cm

0

0

 

pce

 

8540 12 00 0

-- Черно-бели или други монохромни

5

5

 

pce

 

8540 20

- Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи или усилващи образите; други фотокатодни тръби:

         

8540 20 10 0

-- Телевизионни предавателни тръби

5

4.4

 

pce

 

8540 20 80 0

-- Други тръби

5

4.4

 

pce

 

8540 40 00 0

- Тръби за визуализация на графични данни, цветни, с фосфорен екран, с разстояние между растерните точки, по-малко от 0,4 mm

5

4.4

 

pce

 

8540 50 00 0

- Тръби за визуализация на графични данни, черно-бели или други монохромни

5

4.4

 

pce

 

8540 60 00 0

- Други електроннолъчеви тръби

5

2.6

 

pce

 
 

- Тръби за свръхчестоти (например магнетрони, клистрони, тръби с бягащи вълни, карцинотрони), с изключение на тръбите, управлявани чрез решетка:

         

8540 71 00 0

-- Магнетрони

5

2.7

 

pce

 

8540 72 00 0

-- Клистрони

5

2.7

 

pce

 

8540 79 00 0

-- Други

5

2.7

 

pce

 
 

- Други лампи и тръби:

         

8540 81 00 0

-- Приемателни или усилвателни тръби

5

2.7

 

pce

 

8540 89 00 0

-- Други

5

2.7

 

pce

 
 

- Части:

         

8540 91 00 0

-- За електроннолъчеви тръби

5

2.7

     

8540 99 00 0

-- Други

5

2.7

     

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи; фоточувствителни полупроводникови елементи, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

         

8541 10 00 0

- Диоди, различни от фотодиодите и светодиодите

0

0

     
 

- Транзистори, различни от фототранзисторите:

         

8541 21 00 0

-- С разсейвана мощност, по-малка от 1 W

0

0

     

8541 29 00 0

-- Други

0

0

     

8541 30 00 0

- Тиристори, диаци и триаци, различни от фоточувствителните полупроводникови елементи

0

0

     

8541 40

- Полупроводникови фоточувствителни елементи, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди:

         

8541 40 10 0

-- Светодиоди, включително лазерните диоди

0

0

     

8541 40 90 0

-- Други

0

0

     

8541 50 00 0

- Други полупроводникови елементи

0

0

     

8541 60 00 0

- Монтирани пиезоелектрически кристали

0

0

     

8541 90 00 0

- Части

0

0

     

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

         

8542 10 00 0

- Карти, съдържащи електронна интегрална схема (”smart" карти)

0

0

     
 

- Монолитни интегрални схеми:

         

8542 21

-- Цифрови:

         
 

--- Полупроводници с метален оксид, получени по MOS технология:

         

8542 21 01 0

---- Полупроводникови шайби (wafers), още ненарязани на чипове

0

0

 

pce

 

8542 21 05 0

---- Чипове

0

0

 

pce

 
 

---- Други:

         
 

----- Памети:

         
 

------ Динамични памети за четене и запис с произволен достъп (D-RAMs):

         

8542 21 11 0

------- С обем на паметта, непревишаващ 4 Mbits

0

0

 

pce

 

8542 21 13 0

------- С обем на паметта, превишаващ 4 Mbits, но непревишаващ 16 Mbits

0

0

 

pce

 

8542 21 15 0

------- С обем на паметта, превишаващ 16 Mbits, но непревишаващ 64 Mbits

0

0

 

pce

 

8542 21 17 0

------- С обем на паметта, превишаващ 64 Mbits

0

0

 

pce

 

8542 21 20 0

------ Статични памети за четене и запис с произволен достъп (S-RAMs), включително свръхбързи памети за четене и запис с произволен достъп (cache-RAMs)

0

0

 

pce

 

8542 21 25 0

------ Памети само за четене, програмируеми, изтриваеми с ултравиолетови лъчи (EPROMs)

0

0

 

pce

 
 

------ Памети само за четене, с електрическо изтриване програмируеми (E2PROMs), включително FLASH E2PROMs:

         
 

------- FLASH E2PROMs:

         

8542 21 31 0

-------- С обем на паметта, непревишаващ 4 Mbit

0

0

 

pce

 

8542 21 33 0

-------- С обем на паметта, превишаващ 4 Mbits, но непревишаващ 16 Mbits

0

0

 

pce

 

8542 21 35 0

-------- С обем на паметта, превишаващ 16 Mbits, но непревишаващ 32 Mbits

0

0

 

pce

 

8542 21 37 0

-------- С обем на паметта, превишаващ 32 Mbits

0

0

 

pce

 

8542 21 39 0

------- Други

0

0

 

pce

 

8542 21 41 0

------ Други памети

0

0

     

8542 21 45 0

----- Микропроцесори

0

0

 

pce

 

8542 21 50 0

----- Микроконтролери и микрокомпютри

0

0

 

pce

 
 

----- Други:

         

8542 21 61 0

------ Микропериферни схеми

0

0

     

8542 21 69 0

------ Други

0

0

 

pce

 
 

--- Други:

         

8542 21 71 0

---- Полупроводникови шайби (wafers), още ненарязани на чипове

0

0

 

pce

 

8542 21 73 0

---- Чипове

0

0

 

pce

 
 

---- Други:

         

8542 21 81 0

----- Памети

0

0

 

pce

 

8542 21 83 0

----- Микропроцесори

0

0

 

pce

 

8542 21 85 0

----- Микроконтролери и микрокомпютри

0

0

 

pce

 
 

----- Други:

         

8542 21 91 0

------ Микропериферни схеми

0

0

     

8542 21 99 0

------ Други

0

0

 

pce

 

8542 29

-- Други:

         

8542 29 10 0

--- Полупроводникови шайби (wafers), още ненарязани на чипове

0

0

 

pce

 

8542 29 20 0

--- Чипове

0

0

 

pce

 
 

--- Други:

         

8542 29 30 0

---- Усилватели

0

0

     

8542 29 50 0

---- Регулатори на мощност или на напрежение

0

0

     

8542 29 60 0

---- Схеми за контрол и управление

0

0

     

8542 29 70 0

---- Интерфейсни схеми; интерфейсни схеми, способни да изпълняват контролни и управляващи функции

0

0

     

8542 29 90 0

---- Други

0

0

 

pce

 

8542 60 00 0

- Хибридни интегрални схеми

0

0

     

8542 70 00 0

- Електронни микрокомплекти

0

0

     

8542 90 00 0

- Части

0

0

     

8543

Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

         
 

- Ускорители на частици:

         

8543 11 00 0

-- Апарати за йонно имплантиране за легиране на полупроводникови материали

0

0

 

pce

 

8543 19 00 0

-- Други

15

4.8

 

pce

 

8543 20 00 0

- Генератори на сигнали

35

4.7

 

pce

 

8543 30

- Машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза:

         

8543 30 20 0

-- Апарати за мокро ецване, за проявяване, декапиране или почистване на полупроводникови шайби (wafers) или на подложките за индикаторите с плосък екран

0

0

 

pce

 

8543 30 80 0

-- Други

5

4.7

 

pce

 

8543 40 00 0

- Оградни електрификатори

35

4.7

 

pce

 
 

- Други машини и апарати:

         

8543 81 00 0

-- Карти и етикети за включване или изключване чрез непосредствено въздействие

0

0

 

pce

 

8543 89

-- Други:

         

8543 89 10 0

--- Устройства, регистриращи полети, електрически синхронизатори и преобразуватели, устройства против замръзване и устройства против запотяване с електрически съпротивления, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

pce

 
 

--- Други:

         

8543 89 15 0

---- Електрически машини с функция за превод или функция за речник

0

0

 

pce

 

8543 89 20 0

---- Антенни усилватели

35

4.7

 

pce

 
 

---- Солариуми и подобни апарати за добиване на тен:

         
 

----- Функциониращи с флуоресцентни тръби с ултравиолетови А лъчи:

         

8543 89 51 0

------ С максимална дължина на тръбата, непревишаваща 100 cm

35

4.7

 

pce

 

8543 89 55 0

------ Други

35

4.7

 

pce

 

8543 89 59 0

----- Други

35

4.7

 

pce

 

8543 89 65 0

---- Апарати за физическо отлагане върху полупроводникови шайби (wafers)

0

0

 

pce

 

8543 89 73 0

---- Оборудване за затваряне в корпус при сглобяване на полупроводникови прибори

0

0

 

pce

 

8543 89 75 0

---- Апарати за физическо отлагане чрез катодна пулверизация върху подложки за течно-кристални индикатори

35

0

 

pce

 

8543 89 79 0

---- Upgrade комплекти за автоматичните машини за обработка на информация и техните единици, пригодени за продажба на дребно, съдържащи най-малко високоговорител(и) и/или микрофон и електронна сглобка, позволяващи на автоматичните машини за обработка на информация да обработват звукови сигнали (звукови карти)

0

0

 

pce

 

8543 89 95 0

---- Други

35

4.7

 

pce

 

8543 90

- Части:

         

8543 90 10 0

-- Комплекти и елементи от комплекти, състоящи се от две или повече части или свързани детайли, за устройствата, регистриращи полети, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8543 90 20 0

-- Електронни сглобки за вграждане в автоматичните машини за обработка на информация

0

0

     

8543 90 30 0

-- За апаратите от тарифни №№ 8543 11 00 0, 8543 30 20 0, 8543 89 65 0 или 8543 89 73 0

0

0

     

8543 90 40 0

-- За апаратите от тарифен № 8543 89 75 0

10

0

     

8543 90 80 0

-- Други

10

4.7

     

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване:

         
 

- Жици за намотки:

         

8544 11

-- От мед:

         

8544 11 10 0

--- Емайлирани или лакирани

35

8.4

     

8544 11 90 0

--- Други

35

8.4

     

8544 19

-- Други:

         

8544 19 10 0

--- Емайлирани или лакирани

35

12.2

(2)

   

8544 19 90 0

--- Други

35

12.2

     

8544 20 00 0

- Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници

35

8.4

     

8544 30

- Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници от видовете, използвани в транспортните средства:

         

8544 30 10 0

-- Предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   

8544 30 90 0

-- Други

35

8.4

     
 

- Други електрически проводници за напрежение, непревишаващо 80 V:

         

8544 41

-- Снабдени с части за свързване:

         

8544 41 10 0

--- От видовете, използвани за телекомуникация

0

0

     

8544 41 90 0

--- Други

20

8.3

     

8544 49

-- Други:

         

8544 49 20 0

--- От видовете, използвани за телекомуникация

0

0

     

8544 49 80 0

--- Други

35

8.4

     
 

- Други електрически проводници, за напрежение, превишаващо 80 V, но непревишаващо 1 000 V:

         

8544 51

-- Снабдени с части за свързване:

         

8544 51 10 0

--- От видовете, използвани за телекомуникация

0

0

     

8544 51 90 0

--- Други

20

12.1

     

8544 59

-- Други:

         

8544 59 10 0

--- Проводници и кабели, с диаметър на жилото, превишаващ 0,51 mm

35

12.2

     
 

--- Други:

         

8544 59 20 0

---- За напрежение от 1 000 V

35

12.2

     

8544 59 80 0

---- За напрежение, превишаващо 80 V, но по-малко от 1 000 V

35

12.2

     

8544 60

- Други електрически проводници, за напрежение, превишаващо 1 000 V:

         

8544 60 10 0

-- С медни проводници

35

8.4

     

8544 60 90 0

-- С други проводници

35

8.4

     

8544 70 00 0

- Кабели от оптични влакна

0

0

     

8545

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за електрически приложения:

         
 

- Електроди:

         

8545 11 00 0

-- От видовете, използвани за пещи

2.5

2.5

     

8545 19

-- Други:

         

8545 19 10 0

--- Електроди за електролизни инсталации

7.5

5.6

     

8545 19 90 0

--- Други

7.5

5.6

     

8545 20 00 0

- Четки

35

8.2

     

8545 90

- Други:

         

8545 90 10 0

-- Електрически нагревателни елементи

15

7.9

     

8545 90 90 0

-- Други

15

8.2

     

8546

Изолатори за електричество от всякакви материали:

         

8546 10 00 0

- От стъкло

35

8.4

     

8546 20

- От керамика:

         

8546 20 10 0

-- Без метални части

35

8.7

     
 

-- С метални части:

         

8546 20 91 0

--- За въздушни електропроводи или за тягови линии

35

8.7

     

8546 20 99 0

--- Други

35

8.7

     

8546 90

- Други:

         

8546 90 10 0

-- От пластмаси

35

8.4

     

8546 90 90 0

-- Други

35

8.4

     

8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от № 8546; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация:

         

8547 10

- Изолационни части от керамика:

         

8547 10 10 0

-- Съдържащи тегловно 80 % или повече метални оксиди

35

8.7

     

8547 10 90 0

-- Други

35

8.7

     

8547 20 00 0

- Изолационни части от пластмаси

35

8.4

     

8547 90 00 0

- Други

35

8.4

     

8548

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или от няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

         

8548 10

- Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба и електрически акумулатори, негодни за употреба:

         

8548 10 10 0

-- Електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба

15

8.7

     
 

-- Електрически акумулатори, негодни за употреба:

         

8548 10 21 0

--- Оловни акумулатори

35

8.2

     

8548 10 29 0

--- Други

35

8.2

     
 

-- Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори:

         

8548 10 91 0

--- Съдържащи олово

10

7.5

     

8548 10 99 0

--- Други

10

7.5

     

8548 90

- Други:

         

8548 90 10 0

-- Памети, например динамични памети D-RAM със стекова организация (за реализация на стек) и модули

0

0

     

8548 90 90 0

-- Други

7.5

8.2

     

  1. Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 31 от ППЗМ.
  2. Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.