ГЛАВА 70

СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

 

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва:

а) артикулите от № 3207 (например остъкляващи емайли и ангоби, стъклени фрити, друго стъкло под форма на прах, зърна, люспи или пластинки);

б) артикулите от глава 71 (например бижутерийна имитация);

в) кабелите от оптични влакна от № 8544, изолаторите за електричество (№ 8546) и изолационните части от № 8547;

г) оптичните влакна, оптично обработените оптични елементи, спринцовките, изкуствените очи, както и термометрите, барометрите, ареометрите, гъстомерите и другите артикули и инструменти от глава 90;

д) осветителните тела, рекламните лампи, светлинните надписи, светлинните указателни табели и подобни артикули с неподвижно фиксиран светлинен източник, както и техните части от № 9405;

е) игрите, играчките и принадлежностите за новогодишни елхи, както и другите артикули от глава 95, различни от очите без механизъм за кукли или за други артикули от глава 95;

ж) копчетата, пулверизаторите, термосите и сглобените изотермични съдове и другите артикули от глава 96.

2. По смисъла на позиции №№ 7003, 7004 и 7005:

а) не се считат като "обработени" стъклата, които са били подложени на каквато и да е обработка преди закаляването;

б) изрязването на стъклото в определени форми не оказва влияние върху класирането на стъклото на плочи или листа;

в) под "абсорбиращи, отразяващи или неотразяващи слоеве" се разбират металните слоеве или слоевете от химически съединения (например метални оксиди), с микроскопична дебелина, които абсорбират инфрачервените лъчи или подобряват отразяващите качества на стъклото, без да пречат на прозрачността или полупрозрачността му, или които възпрепятстват отразяването на светлината от повърхността на стъклото.

3. Продуктите, посочени в позиция № 7006, остават класирани в тази позиция, дори ако имат характер на готови изделия.

4. По смисъла на позиция № 7019, считат се като "стъклена вата":

а) минералните вати, чието тегловно съдържание на силициев диоксид (SiО2) е равно или по-голямо от 60 %;

б) минералните вати, чието тегловно съдържание на силициев диоксид (SiО2) е по-малко от 60 %, но чието тегловно съдържание на алкални оксиди (К2О или Nа2О) превишава 5 % или чието тегловно съдържание на борен анхидрид (В2О3) превишава 2 %.

Минералните вати, неотговарящи на тези условия, се класират в № 6806.

5. В Номенклатурата стопеният силициев диоксид и стопеният кварц се считат за "стъкло".

ЗАБЕЛЕЖКА КЪМ ПОДПОЗИЦИИТЕ.

1. По смисъла на подпозиции №№ 7013 21, 7013 31 и 7013 91 изразът "оловен кристал", включва само стъклото, с тегловно съдържание на оловен оксид (РbО), равно или по-голямо от 24 %.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

7001 00

Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло; стъклена маса:

         

7001 00 10 0

- Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло

35

7.5

     
 

- Стъклена маса:

         

7001 00 91 0

-- Оптично стъкло

35

8.3

     

7001 00 99 0

-- Друго

35

7.5

     

7002

Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), пръчки или тръби, необработено:

         

7002 10 00 0

- Топчета

15

8.3

     

7002 20

- Пръчки:

         

7002 20 10 0

-- От оптично стъкло

15

8.3

     

7002 20 90 0

-- Други

15

8.3

     
 

- Тръби:

         

7002 31 00 0

-- От кварц или друг стопен силициев диоксид

15

4.5

     

7002 32 00 0

-- От друго стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващ 5 х10-6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0o и 300oС

15

4.5

     

7002 39 00 0

-- Други

15

8.3

     

7003

Стъкло, наречено "отлято", на плочи, листа или профили, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин:

         
 

- Неармирани плочи и листа:

         

7003 12

-- Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой:

         

7003 12 10 0

--- От оптично стъкло

15

4.5

 

m2

 
 

--- Други:

         

7003 12 91 0

---- С неотразяващ слой

15

12

 

m2

 

7003 12 99 0

---- Други

35

12

 

m2

 

7003 19

-- Други:

         

7003 19 10 0

--- От оптично стъкло

35

4.5

 

m2

 

7003 19 90

--- Други:

         

7003 19 90 1

---- В квадратна или правоъгълна форма

40

23

 

m2

 

7003 19 90 9

---- Други

35

12

 

m2

 

7003 20 00

- Армирани плочи и листа:

         

7003 20 00 1

-- В квадратна или правоъгълна форма

40

23

 

m2

 

7003 20 00 9

-- Други

35

12

 

m2

 

7003 30 00 0

- Профили

35

12

     

7004

Изтеглено или издухано стъкло, на листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин:

         

7004 20

- Оцветено в масата си стъкло, матово, плакирано (дублирано) или с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой:

         

7004 20 10 0

-- Оптично стъкло

15

12

 

m2

 
 

-- Други:

         

7004 20 91 0

--- С неотразяващ слой

15

12

 

m2

 

7004 20 99 0

--- Други

35

12

 

m2

 

7004 90

- Друго стъкло:

         

7004 90 10 0

-- Оптично стъкло

40

23.3

 

m2

 

7004 90 70 0

-- Стъкла за оранжерии

40

24

 

m2

 
 

-- Други, с дебелина:

         

7004 90 92

--- Непревишаваща 2,5 mm:

         

7004 90 92 1

---- В квадратна или правоъгълна форма

40

24

 

m2

 

7004 90 92 9

---- Други

35

12

 

m2

 

7004 90 98

--- Превишаваща 2,5 mm:

         

7004 90 98 1

---- В квадратна или правоъгълна форма

40

24

 

m2

 

7004 90 98 9

---- Други

35

12

 

m2

 

7005

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин:

         

7005 10

- Неармирано стъкло с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой:

         

7005 10 05 0

-- С неотразяващ слой

35

8.3

 

m2

 
 

-- Друго, с дебелина:

         

7005 10 25 0

--- Непревишаваща 3,5 mm

35

8

 

m2

 

7005 10 30 0

--- Превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm

35

8

 

m2

 

7005 10 80 0

--- Превишаваща 4,5 mm

35

8

 

m2

 
 

- Друго неармирано стъкло:

         

7005 21

-- Оцветено в масата си, матово, плакирано (дублирано) или просто шлифовано:

         

7005 21 25 0

--- С дебелина, непревишаваща 3,5 mm

35

8

 

m2

 

7005 21 30 0

--- С дебелина, превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm

35

8

 

m2

 

7005 21 80 0

--- С дебелина, превишаваща 4,5 mm

35

8

 

m2

 

7005 29

-- Друго:

         

7005 29 25 0

--- С дебелина, непревишаваща 3,5 mm

35

8

 

m2

 

7005 29 35 0

--- С дебелина, превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm

35

8

 

m2

 

7005 29 80 0

--- С дебелина, превишаваща 4,5 mm

35

8

 

m2

 

7005 30 00 0

- Армирано стъкло

35

8

 

m2

 

7006 00

Стъкло от №№ 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но не поставено в рамка, нито свързано с други материали:

         

7006 00 10 0

- Оптично стъкло

15

4.5

     

7006 00 90 0

- Други

15

12

     

7007

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листа (слоесто стъкло):

         
 

- Закалени (темперирани) стъкла:

         

7007 11

-- С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, във въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства:

         

7007 11 10 0

--- С размери и форми, позволяващи употребата им в автомобилни превозни средства и трактори

10

10

     

7007 11 90 0

--- Други

10

10

     

7007 19

-- Други:

         

7007 19 10 0

--- Емайлирани

10

10

 

m2

 

7007 19 20 0

--- Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ или отразяващ слой

10

10

 

m2

 

7007 19 80 0

--- Други

10

10

 

m2

 
 

- Стъкла, образувани от залепени листа (слоести стъкла):

         

7007 21

-- С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства:

         

7007 21 10 0

--- Предни стъкла, без рамка, предназначени за гражданската авиация

0

0

(1)

   
 

--- Други:

         

7007 21 91 0

---- С размери и форми, позволяващи употребата им в автомобилни превозни средства и трактори

10

10

     

7007 21 99 0

---- Други

10

10

     

7007 29 00 0

-- Други

10

10

 

m2

 

7008 00

Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети):

         

7008 00 20 0

- Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ или отразяващ слой

35

12

 

m2

 
 

- Други:

         

7008 00 81 0

-- Образувани от две стъклени плочи, херметично съединени по тяхната обиколка посредством уплътнение и разделени от слой въздух, друг газ или вакуум

35

12

 

m2

 

7008 00 89 0

-- Други

35

12

 

m2

 

7009

Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане:

         

7009 10 00 0

- Огледала за обратно виждане за превозни средства

35

8.5

 

pce

 
 

- Други:

         

7009 91 00 0

-- Без рамки

35

8.5

     

7009 92 00 0

-- С рамки

35

12.3

     

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло:

         

7010 10 00 0

- Ампули

35

4.5

 

pce

 

7010 20 00 0

- Тапи, похлупаци и други средства за затваряне

35

8.8

     

7010 90

- Други:

         

7010 90 10 0

-- Буркани за стерилизиране

35

23.8

 

pce

 
 

-- Други:

         

7010 90 21 0

--- Направени от стъклени тръби

35

12

 

pce

 
 

--- Други, с номинална вместимост:

         

7010 90 31

---- 2,5 l или повече:

         

7010 90 31 1

----- Бутилки и буркани

35

23.8

 

pce

 

7010 90 31 9

----- Други

35

12.5

 

pce

 
 

---- По-малка от 2,5 l:

         
 

----- За хранителни продукти и напитки:

         
 

------ Бутилки:

         
 

------- От неоцветено стъкло, с номинална вместимост:

         

7010 90 41 0

-------- 1 l или повече

35

23.8

 

pce

 

7010 90 43 0

-------- Повече от 0,33 l, но по-малко от 1 l

35

23.8

 

pce

 

7010 90 45 0

-------- 0,15 l или повече, но не повече от 0,33 l

35

23.8

 

pce

 

7010 90 47 0

-------- По-малка от 0,15 l

35

23.8

 

pce

 
 

------- От оцветено стъкло, с номинална вместимост:

         

7010 90 51 0

-------- 1 l или повече

35

23.8

 

pce

 

7010 90 53 0

-------- Повече от 0,33 l, но по-малка от 1 l

35

23.8

 

pce

 

7010 90 55 0

-------- 0,15 l или повече, но не повече от 0,33 l

35

23.8

 

pce

 

7010 90 57 0

-------- По-малка от 0,15 l

35

23.8

 

pce

 
 

------ Други, с номинална вместимост:

         

7010 90 61

-------- 0,25 l или повече:

         

7010 90 61 1

--------- Буркани

35

23.8

 

pce

 

7010 90 61 9

--------- Други

35

12.5

 

pce

 

7010 90 67

-------- По-малка от 0,25 l:

         

7010 90 67 1

--------- Буркани

35

23.8

 

pce

 

7010 90 67 9

--------- Други

35

12.5

 

pce

 
 

----- За фармацевтични продукти, с номинална вместимост:

         

7010 90 71 0

------ Превишаваща 0,055 l

35

12

 

pce

 

7010 90 79 0

------ Непревишаваща 0,055 l

35

8.8

 

pce

 
 

----- За други продукти:

         

7010 90 91

------ От неоцветено стъкло:

         

7010 90 91 1

------- Бутилки и буркани

35

23.8

 

pce

 

7010 90 91 9

------- Други

35

12.5

 

pce

 

7010 90 99

------ От оцветено стъкло:

         

7010 90 99 1

------- Бутилки и буркани

35

23.8

 

pce

 

7010 90 99 9

------- Други

35

12.5

 

pce

 

7011

Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни:

         

7011 10 00 0

- За електрическо осветление

10

8.5

     

7011 20 00 0

- За електроннолъчеви тръби

10

8.5

     

7011 90 00 0

- Други

10

8.5

     

7012 00

Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум:

         

7012 00 10 0

- Незавършени

15

8.3

 

pce

 

7012 00 90 0

- Завършени

15

9

 

pce

 

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от №№ 7010 или 7018:

         

7013 10 00 0

- Предмети от стъклокерамика

35

25.3

 

pce

 
 

- Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните:

         

7013 21

-- От оловен кристал:

         
 

--- Ръчно изработени:

         

7013 21 11 0

---- Гравирани или по друг начин декорирани

40

25.3

 

pce

 

7013 21 19 0

---- Други

40

25.3

 

pce

 
 

--- Механично изработени:

         

7013 21 91 0

---- Гравирани или по друг начин декорирани

40

25.3

 

pce

 

7013 21 99 0

---- Други

40

25.3

 

pce

 

7013 29

-- Други:

         

7013 29 10 0

--- От закалено стъкло

40

25.3

 

pce

 
 

--- Други:

         
 

---- Ръчно изработени:

         

7013 29 51 0

----- Гравирани или по друг начин декорирани

40

25.3

 

pce

 

7013 29 59 0

----- Други

40

25.3

 

pce

 
 

---- Механично изработени:

         

7013 29 91 0

----- Гравирани или по друг начин декорирани

40

25.3

 

pce

 

7013 29 99 0

----- Други

40

25.3

 

pce

 
 

- Стъклени предмети за сервиране (различни от чашите за пиене) или за кухня, различни от стъклокерамичните:

         

7013 31

-- От оловен кристал:

         

7013 31 10 0

--- Ръчно изработени

40

25.3

 

pce

 

7013 31 90 0

--- Механично изработени

40

25.3

 

pce

 

7013 32 00 0

-- От стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващ 5 х10-6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0o и 300oС

40

25.3

 

pce

 

7013 39

-- Други:

         

7013 39 10 0

--- От закалено стъкло

40

25.3

 

pce

 
 

--- От друго стъкло:

         

7013 39 91 0

---- Ръчно изработени

40

25.3

 

pce

 

7013 39 99 0

---- Механично изработени

40

25.3

 

pce

 
 

- Други предмети:

         

7013 91

-- От оловен кристал:

         

7013 91 10 0

--- Ръчно изработени

35

25.3

 

pce

 

7013 91 90 0

--- Механично изработени

35

25.3

 

pce

 

7013 99 00 0

-- Други

35

25.3

 

pce

 

7014 00 00

Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оптични елементи (различни от тези от № 7015), необработени оптически

         

7014 00 00 1

- От оптично стъкло

25

15.8

     

7014 00 00 9

- Други

35

15.8

     

7015

Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за обикновени или медицински очила, изпъкнали, дъгообразни, вдлъбнати или с подобни форми, необработени оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла:

         

7015 10 00 0

- Стъкла за медицински очила

15

4.5

     

7015 90 00 0

- Други

25

12

     

7016

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули от пресовано или излято на калъпи стъкло, дори армирано, за строителни цели; кубчета, парчета и други стъкларски артикули, дори и върху подложка, за мозайки или подобни декорации; стъкло, сглобено във витражи; стъкло, наречено "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, пана, плочи, черупки или подобни форми:

         

7016 10 00 0

- Кубчета, парчета и други стъкларски артикули, дори върху подложка, за мозайки или подобни декорации

40

24.5

     

7016 90

- Други:

         

7016 90 10 0

-- Стъкла, сглобени във витражи

40

23.3

 

m2

 

7016 90 80 0

-- Други

40

24

     

7017

Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори градуирана или оразмерена:

         

7017 10 00 0

- От кварц или от друг стопен силициев диоксид

10

8.3

     

7017 20 00 0

- От друго стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващ 5 х10-6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0o и 300oС

10

8.3

     

7017 90 00 0

- Други

10

8.3

     

7018

Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на скъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло и изделия от тях, различни от бижутерийните имитации; стъклени очи, различни от протезите; статуетки и други предмети за украса от обработено на горелка стъкло (изтеглено стъкло), различни от бижутерийните имитации; микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 1 mm:

         

7018 10

- Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на скъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло:

         
 

-- Мъниста:

         

7018 10 11 0

--- Шлифовани и полирани механично

35

15

     

7018 10 19 0

--- Други

35

16.8

     

7018 10 30 0

-- Имитации на естествени или култивирани перли

35

15

     
 

-- Имитации на скъпоценни камъни:

         

7018 10 51 0

--- Шлифовани и полирани механично

35

15

     

7018 10 59 0

--- Други

35

15.8

     

7018 10 90 0

-- Други

35

15.8

     

7018 20 00 0

- Микросфери от стъкло с диаметър, непревишаващ 1 mm

35

15.8

     

7018 90

- Други:

         

7018 90 10 0

-- Стъклени очи; дребни стъклени украшения

35

15.8

     

7018 90 90 0

-- Други

35

16.5

     

7019

Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани):

         
 

- Снопчета, ровинг, влакна и прежди, нарязани или не:

         

7019 11 00 0

-- Нарязани влакна, с дължина, непревишаваща 50 mm

35

7

     

7019 12 00 0

-- Ровинг

35

7

     

7019 19

-- Други:

         

7019 19 10 0

--- От нишки

35

7

     

7019 19 90 0

--- От щапелни влакна

35

7

     
 

- Платна, покривки, мат, блокове, пана и подобни нетъкани изделия:

         

7019 31 00 0

-- Мат

35

7

     

7019 32 00 0

-- Платна

35

7

     

7019 39 00 0

-- Други

35

7

     

7019 40 00 0

- Тъкани от ровинг

35

7

     
 

- Други тъкани:

         

7019 51 00 0

-- С широчина, непревишаваща 30 сm

35

7

     

7019 52 00 0

-- С широчина, превишаваща 30 сm, със сплитка лито, с тегло, по-малко от 250 g/m2, от нишки с линейна плътност на единочката 136 tex или по-малко

35

7

     

7019 59 00 0

-- Други

35

7

     

7019 90

- Други:

         

7019 90 10 0

-- Нетекстилни влакна в насипно състояние или на снопове

35

9.3

     

7019 90 30 0

-- Шлаухи и обвивки за изолиране на тръбопроводи

35

9.3

     
 

-- Други:

         

7019 90 91 0

--- От текстилни влакна

35

9.3

     

7019 90 99 0

--- Други

35

9.3

     

7020 00

Други изделия от стъкло:

         

7020 00 05 0

- Кварцови тръби и подложки за реактори, предназначени за оборудване на дифузионни и окислителни пещи за производство на полупроводникови материали

0

0

     
 

- Други:

         

7020 00 10 0

-- От кварц или от друг стопен силициев диоксид

35

8.3

     

7020 00 30 0

-- От стъкло, с коефициент на линейно разширение, непревишаващо 5 х10-6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0o и 300oС

35

8.3

     

7020 00 80 0

-- Други

35

8.3

     

  1. Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 31 от ППЗМ.