ГЛАВА 69

КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава включва само керамичните продукти, които са изпечени, след като предварително са били формовани или моделирани. Позиции №№ 6904 до 6914 се отнасят единствено за продуктите, различни от тези, които могат да бъдат класирани в позиции №№ 6901 до 6903.

2. Настоящата глава не включва:

а) продуктите от № 2844;

б) артикулите от № 6804;

в) артикулите от глава 71, по-специално предметите, отговарящи на дефиницията за бижутерийна имитация;

г) металокерамиките от № 8113;

д) артикулите от глава 82;

е) изолаторите за електричество (№ 8546) и изолационните части от № 8547;

ж) изкуствените зъби от керамика (№ 9021);

з) артикулите от глава 91 (например кутии и шкафове за стенни часовници или часовникарски апарати);

и) артикулите от глава 94 (например мебели, осветителни тела, сглобяеми конструкции);

к) артикулите от глава 95 (например играчки, игри, спортни принадлежности);

л) артикулите от № 9606 (например копчета) или от № 9614 (например лули);

м) артикулите от глава 97 (например произведения на изкуството).

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

 

I. ПРОДУКТИ ОТ ИНФУЗОРНА СИЛИКАТНА ПРЪСТ ИЛИ АНАЛОГИЧНА СИЛИКАТНА ПРЪСТ И ОГНЕУПОРНИ ПРОДУКТИ

         

6901 00 00 0

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трепел, диатомит) или от аналогична силикатна пръст

35

11.8

     

6902

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за строителството, различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст:

         

6902 10 00 0

- Съдържащи тегловно повече от 50 % от елементите Mg, Ca или Cr, взети поотделно или заедно, изразени като MgO, CaO или Cr2O3

35

4.3

     

6902 20

- Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид (Al2O3 ), силициев диоксид (SiO2) или смес или комбинация от тези продукти:

         

6902 20 10 0

- - Съдържащи тегловно 93 % или повече силициев диоксид (SiO2)

35

3

     
 

- - Други:

         

6902 20 91 0

- - - Съдържащи тегловно повече от 7 %, но по -малко от 45 % диалуминиев триоксид (Al2O3)

35

4.3

     

6902 20 99 0

- - - Други

35

4.3

     

6902 90 00 0

- Други

35

4.3

     

6903

Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки), различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст:

         

6903 10 00 0

- Съдържащи тегловно повече от 50 % графит или други форми на въглерода или смес от тези продукти

5

5

     

6903 20

- Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид (Al2O3) или смес или комбинация от диалуминиев триоксид и силициев диоксид (SiO2):

         

6903 20 10 0

- - Съдържащи тегловно по -малко от 45 % диалуминиев триоксид (Al2O3)

15

5

     

6903 20 90 0

- - Съдържащи тегловно 45% или повече диалуминиев триоксид (Al2O3)

15

5

     

6903 90

- Други:

         

6903 90 10 0

- - Съдържащи тегловно повече от 25 %, но не повече от 50 % графит или други форми на въглерода или смес от тези продукти

35

5

     

6903 90 90 0

- - Други

35

5

     
 

II. ДРУГИ КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ

         

6904

Строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни артикули от керамика:

         

6904 10 00 0

- Строителни тухли

35

15.5

 

pce

 

6904 90 00 0

- Други

35

15.5

     

6905

Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични изделия за строителството:

         

6905 10 00 0

- Керемиди

35

15

 

pce

 

6905 90 00 0

- Други

35

15

     

6906 00 00 0

Тръби, свръзки и принадлежности за тръбопроводи, от керамика.

35

7.5

     

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка:

         

6907 10 00 0

- Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули, дори с форма, различна от квадратна или правоъгълна, чиято най -голяма повърхност може да се впише в квадрат със страна, по -малка от 7 сm

35

25

 

m2

 

6907 90

- Други:

         

6907 90 10 0

- - Двойни плочки от вида "Spaltplatten"

35

25

 

m2

 
 

- - Други:

         

6907 90 91 0

- - - От каменина

35

25

 

m2

 

6907 90 93 0

- - - От фаянс или от фина керамика

35

25

 

m2

 

6907 90 99 0

- - - Други

35

25

 

m2

 

6908

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, лакирани или емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, лакирани или емайлирани, дори върху подложка:

         

6908 10

- Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули, дори с форма, различна от квадратна или правоъгълна, чиято най -голяма повърхност може да се впише в квадрат със страна, по -малка от 7 сm:

         

6908 10 10 0

- - От обикновена глина

40

24.3

 

m2

 

6908 10 90 0

- - Други

40

24.3

 

m2

 

6908 90

- Други:

         
 

- - От обикновена глина:

         

6908 90 11 0

- - - Двойни плочки от вида "Spaltplatten"

40

24

 

m2

 
 

- - - Други, чиято най -голяма дебелина:

         

6908 90 21 0

- - - - Не превишава 15 mm

40

23.8

 

m2

 

6908 90 29 0

- - - - Превишава 15 mm

40

23.8

 

m2

 
 

- - Други:

         

6908 90 31 0

- - - Двойни плочки от вида "Spaltplatten"

40

23.8

 

m2

 
 

- - - Други:

         

6908 90 51 0

- - - - С повърхност, непревишаваща 90 cm2

40

24.3

 

m2

 
 

- - - - Други:

         

6908 90 91 0

- - - - - От каменина

40

23.8

 

m2

 

6908 90 93 0

- - - - - От фаянс или от фина керамика

40

23.8

 

m2

 

6908 90 99 0

- - - - - Други

40

23.8

 

m2

 

6909

Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика:

         
 

- Прибори и артикули за химически или други технически цели:

         

6909 11 00 0

- - От порцелан

35

8.8

     

6909 12 00 0

- - Артикули с твърдост, равна на 9 или повече по скалата на Моос

35

8.8

     

6909 19 00 0

- - Други

35

8.8

     

6909 90 00 0

- Други

35

8.8

     

6910

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика:

         

6910 10 00 0

- От порцелан

40

24.3

 

pce

 

6910 90 00 0

- Други

40

24.3

 

pce

 

6911

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан:

         

6911 10 00 0

- Артикули за сервиране или за кухня

40

25.5

     

6911 90 00 0

- Други

40

25.5

     

6912 00

 Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули от керамични материали, различни от порцелана:          

6912 00 10 0

- От обикновена глина

40

25

     

6912 00 30 0

- От каменина

40

25

     

6912 00 50 0

- От фаянс или от фина керамика

40

25

     

6912 00 90 0

- Други

40

25

     

6913

Статуетки и други предмети за украса, от керамика:

         

6913 10 00 0

- От порцелан

35

16.5

     

6913 90

- Други:

         

6913 90 10 0

- - От обикновена глина

35

15.9

     
 

- - Други:

         

6913 90 91 0

- - - От каменина

35

16.5

     

6913 90 93 0

- - - От фаянс или от фина керамика

35

16.5

     

6913 90 99 0

- - - Други

35

16.5

     

6914

Други изделия от керамика:

         

6914 10 00 0

- От порцелан

35

16.3

     

6914 90

- Други:

         

6914 90 10 0

- - От обикновена глина

35

15.8

     

6914 90 90 0

- - Други

35

15.8