ГЛАВА 54

СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ

 

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. В Номенклатурата термините "синтетични или изкуствени влакна" се отнасят за щапелните влакна и за нишките от органични полимери, получени индустриално:

а) чрез полимеризация на органични мономери, такива като полиамиди, полиестери, полиуретани или поливинилови производни;

б) чрез химична преработка на естествени органични полимери (например целулоза, казеин, протеини, водорасли), такива като вискозна коприна, ацетатна коприна, медно-амонячна коприна или алгинатни влакна.

Като "синтетични" се считат влакната, дефинирани в буква а) и като "изкуствени" - тези, дефинирани в буква б).

Термините "синтетични" и "изкуствени" се прилагат в същия смисъл и в израза "текстилни материали".

2. Позиции №№ 5402 и 5403 не включват кабелите от синтетични или изкуствени нишки от глава 55.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

5401

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на дребно:

         

5401 10

- От синтетични нишки:

         

-- Непригодени за продажба на дребно:

         

5401 10 11 0

--- Прежди със сърцевина, наречени “core yarn”

35

8.9

     

5401 10 19 0

--- Други

35

8.9

     

5401 10 90 0

-- Пригодени за продажба на дребно

35

12.6

     

5401 20

- От изкуствени нишки:

         

5401 20 10 0

-- Непригодени за продажба на дребно

35

8.9

     

5401 20 90 0

-- Пригодени за продажба на дребно

35

12.6

     

5402

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex:

         

5402 10

- Прежди с висока здравина от найлон или други полиамиди:

         

5402 10 10 0

-- От арамиди

35

5

     

5402 10 90 0

-- Други

35

5

     

5402 20 00 0

- Прежди с висока здравина от полиестер

35

5

     

- Текстурирани прежди:

         

5402 31 00 0

-- От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда 50 tex или по-малко

35

8.9

     

5402 32 00 0

-- От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда повече от 50 tex

35

8.9

     

5402 33 00 0

-- От полиестери

35

8.9

     

5402 39

-- Други:

         

5402 39 10 0

--- От полипропилен

35

5

     

5402 39 90 0

--- Други

35

8.9

     

- Други прежди, единични, без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър:

         

5402 41 00 0

-- От найлон или от други полиамиди

35

8.9

     

5402 42 00 0

-- От полиестери, частично ориентирани

35

8.9

     

5402 43 00 0

-- От полиестери, други

35

5

     

5402 49

-- Други:

         

5402 49 10 0

--- От еластомери

35

8.9

     

--- Други:

         

5402 49 91 0

---- От полипропилен

35

8.9

     

5402 49 99 0

---- Други

35

8.9

     

- Други прежди, единични, със сук, превишаващ 50:

         

5402 51 00 0

-- От найлон или от други полиамиди

35

8.9

     

5402 52 00 0

-- От полиестери

35

5

     

5402 59

-- Други:

         

5402 59 10 0

--- От полипропилен

35

8.9

     

5402 59 90 0

--- Други

35

8.9

     

- Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани):

         

5402 61 00 0

-- От найлон или от други полиамиди

35

8.9

     

5402 62 00 0

-- От полиестери

35

8.9

     

5402 69

-- Други:

         

5402 69 10 0

--- От полипропилен

35

8.9

     

5402 69 90 0

--- Други

35

8.9

     

5403

Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex:

         

5403 10 00 0

- Прежди с висока здравина от вискозна коприна

15

5

     

5403 20 00 0

- Текстурирани прежди

15

8.9

     

- Други прежди, единични:

         

5403 31 00 0

-- От вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 120 сука на метър

35

5

     

5403 32 00 0

-- От вискозна коприна, със сук, превишаващ 120

15

8.9

     

5403 33 00 0

-- От ацетатна коприна

15

5

     

5403 39 00 0

-- Други

15

5

     

- Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани):

         

5403 41 00 0

-- От вискозна коприна

15

8.9

     

5403 42 00 0

-- От ацетатна коприна

15

8.9

     

5403 49 00 0

-- Други

15

5

     

5404

Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm:

         

5404 10

- Монофиламенти:

         

5404 10 10 0

-- От еластомери

5

4.9

     

5404 10 90 0

-- Други

5

4.9

     

5404 90

- Други:

         

-- От полипропилен:

         

5404 90 11 0

--- Декоративни ленти от видовете, използвани за опаковане

5

4.9

     

5404 90 19 0

--- Други

5

4.9

     

5404 90 90 0

-- Други

5

4.9

     

5405 00 00 0

Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от изкуствени текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm.

5

4.7

     

5406

Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно:

         

5406 10 00 0

- Прежди от синтетични нишки

35

12.5

     

5406 20 00 0

- Прежди от изкуствени нишки

35

12.5

     

5407

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5404:

         

5407 10 00 0

- Тъкани, получени от прежди с висока здравина от найлон или от други полиамиди или от полиестери

35

20

 

m2

 

5407 20

- Тъкани, получени от ленти или от подобни форми:

         

-- От полиетилен или от полипропилен, с широчина:

         

5407 20 11 0

--- По-малка от 3 m

35

20

 

m2

 

5407 20 19

--- 3 m или повече:

         

5407 20 19 1

---- С тегло, непревишаващо 120 g/m2

35

8

 

m2

 

5407 20 19 9

---- Други

35

20

 

m2

 

5407 20 90 0

-- Други

35

20

 

m2

 

5407 30 00 0

- "Тъкани", посочени в Забележка 9 от раздел ХI

35

20

 

m2

 

- Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % нишки от найлон или от други полиамиди:

         

5407 41 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

20

 

m2

 

5407 42 00 0

-- Обагрени

35

20

 

m2

 

5407 43 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

20

 

m2

 

5407 44 00 0

-- Печатани

35

20

 

m2

 

- Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече текстурирани нишки от полиестер:

         

5407 51 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

20

 

m2

 

5407 52 00 0

-- Обагрени

35

20

 

m2

 

5407 53 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

20

 

m2

 

5407 54 00 0

-- Печатани

35

20

 

m2

 
 

- Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % нишки от полиестер:

         

5407 61

-- Съдържащи тегловно 85 % или повече нетекстурирани нишки от полиестер:

         

5407 61 10 0

--- Неизбелени или избелени

20

20

 

m2

 

5407 61 30 0

--- Обагрени

20

20

 

m2

 

5407 61 50 0

--- От прежди с различни цветове

20

20

 

m2

 

5407 61 90 0

--- Печатани

20

20

 

m2

 

5407 69

-- Други:

         

5407 69 10 0

--- Неизбелени или избелени

35

20

 

m2

 

5407 69 90 0

--- Други

35

20

 

m2

 

- Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече синтетични нишки:

         

5407 71 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

20

 

m2

 

5407 72 00 0

-- Обагрени

35

20

 

m2

 

5407 73 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

20

 

m2

 

5407 74 00 0

-- Печатани

35

20

 

m2

 

- Други тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % синтетични нишки и смесени предимно или само с памук:

         

5407 81 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

20

 

m2

 

5407 82 00 0

-- Обагрени

35

20

 

m2

 

5407 83 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

20

 

m2

 

5407 84 00 0

-- Печатани

35

20

 

m2

 

- Други тъкани:

         

5407 91 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

20

 

m2

 

5407 92 00 0

-- Обагрени

35

20

 

m2

 

5407 93 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

20

 

m2

 

5407 94 00 0

-- Печатани

35

20

 

m2

 

5408

Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405:

         

5408 10 00 0

- Тъкани, получени от прежди с висока здравина от вискозна коприна

35

17.2

 

m2

 

- Други тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече изкуствени нишки, ленти или подобни форми:

         

5408 21 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5408 22

-- Обагрени:

         

5408 22 10 0

--- С широчина, превишаваща 135 сm, но непревишаваща 155 сm, със сплитка лито, кепър, кръстосан кепър или сатен

35

17.2

 

m2

 

5408 22 90 0

--- Други

35

17.2

 

m2

 

5408 23

-- От прежди с различни цветове:

         

5408 23 10 0

--- Жакардови тъкани с широчина, превишаваща 115 сm, но по-малка от 140 сm, с тегло, превишаващо 250 g/m2

35

17.2

 

m2

 

5408 23 90 0

--- Други

35

17.2

 

m2

 

5408 24 00 0

-- Печатани

35

17.2

 

m2

 

- Други тъкани:

         

5408 31 00 0

-- Неизбелени или избелени

35

17.2

 

m2

 

5408 32 00 0

-- Обагрени

35

17.2

 

m2

 

5408 33 00 0

-- От прежди с различни цветове

35

17.2

 

m2

 

5408 34 00 0

-- Печатани

35

17.2

 

m2