ГЛАВА 53

ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА.

1. А. Освен изключенията, предвидени в точка Б. по-долу, под "пригодени за продажба на дребно", по смисъла на тарифни №№ 5306 10 90 0, 5306 20 90 0 и 5308 20 90 0, се разбират преждите (единични, усукани или корд (многократно пресукани), намотани:

а) върху картончета, макари, шпули и подобни носачи, на кълбета или на топки, с максимално тегло (включително носачите) 200 g;

б) на гранки или на чилета, с максимално тегло 125 g;

в) на гранки, разделени на гранчета посредством един или няколко разделителни конеца, които ги правят независими едни от други, като гранчетата са с еднакво тегло, непревишаващо 125 g.

     Б. Горните разпоредби не се прилагат:

а) за преждите, усукани или корд (многократно пресукани), неизбелени, на гранки;

б) за преждите, усукани или корд (многократно пресукани), представени;

1. на гранки с кръстосано намотаване;

2. върху носачи или друго приспособление, обуславящо тяхното използване в текстилната промишленост (например: конусовидни калери или конуси или кълбета с вътрешно размотаване за машини за бродиране).

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

5301

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци):

         

5301 10 00 0

- Необработен или отопен лен

5

0

     
 

- Очукан, швингован, ресан или по друг начин обработен лен, непреден:

         

5301 21 00 0

-- Очукан или швингован

5

0

     

5301 29 00 0

-- Друг

5

0

     

5301 30

- Дреб и отпадъци от лен:

         

5301 30 10 0

-- Дреб

5

0

     

5301 30 90 0

-- Отпадъци от лен

5

0

     

5302

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци):

         

5302 10 00 0

- Необработен или отопен коноп

5

0

     

5302 90 00 0

- Други

5

0

     

5303

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци):

         

5303 10 00 0

- Юта и други текстилни ликови влакна, необработени или отопени

35

0

     

5303 90 00 0

- Други

35

0

     

5304

Сизал и други текстилни влакна от рода "Agave", необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци):

         

5304 10 00 0

- Сизал и други текстилни влакна от рода "Agave", необработени

35

0

     

5304 90 00 0

- Други

35

0

     

5305

Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци):

         
 

- Кокосово влакно:

         

5305 11 00 0

-- Необработено

35

0

     

5305 19 00 0

-- Друго

35

0

     
 

- Абака:

         

5305 21 00 0

-- Необработена

35

0

     

5305 29 00 0

-- Друга

35

0

     

5305 90 00 0

- Други

35

0

     

5306

Прежди от лен:

         

5306 10

- Единични:

         
 

-- Непригодени за продажба на дребно:

         

5306 10 10 0

--- С линейна плътност 833,3 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 12)

35

4.8

     

5306 10 30 0

--- С линейна плътност, по-малка от 833,3 dtex, но не по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 12, но непревишаващ 36)

35

4.8

     

5306 10 50 0

--- С линейна плътност, по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 36)

35

4.7

     

5306 10 90 0

-- Пригодени за продажба на дребно

35

5

     

5306 20

- Усукани или корд (многократно пресукани):

         

5306 20 10 0

-- Непригодени за продажба на дребно

35

4.8

     

5306 20 90 0

-- Пригодени за продажба на дребно

35

5

     

5307

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303:

         

5307 10

- Единични:

         

5307 10 10 0

-- С линейна плътност 1 000 dtex или по-малко (с метричен номер, равен или по-голям от 10)

35

7.5

     

5307 10 90 0

-- С линейна плътност, по-голяма от 1 000 dtex (с метричен номер, по-малък от 10)

35

7.5

(1)

   

5307 20 00 0

- Усукани или корд (многократно пресукани)

35

7.5

(1)

   

5308

Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди:

         

5308 10 00 0

- Прежди от кокосови влакна

35

7.5

     

5308 20

- Конопени прежди:

         

5308 20 10 0

-- Непригодени за продажба на дребно

35

8.3

     

5308 20 90 0

-- Пригодени за продажба на дребно

35

8.7

     

5308 90

- Други:

         
 

-- Прежди от рами:

         

5308 90 12 0

--- С линейна плътност 277,8 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 36)

35

8.5

     

5308 90 19 0

--- С линейна плътност, по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 36)

35

8.5

     

5308 90 50 0

-- Хартиени прежди

35

8.6

     

5308 90 90 0

-- Други

35

8.5

     

5309

Тъкани от лен:

         
 

- Съдържащи тегловно 85 % или повече лен:

         

5309 11

-- Неизбелени или избелени:

         

5309 11 10 0

--- Неизбелени

35

17.5

 

m2

 

5309 11 90 0

--- Избелени

35

17.5

 

m2

 

5309 19 00 0

-- Други

35

17.5

 

m2

 
 

- Съдържащи тегловно по-малко от 85 % лен:

         

5309 21

-- Неизбелени или избелени:

         

5309 21 10 0

--- Неизбелени

35

17.5

 

m2

 

5309 21 90 0

--- Избелени

35

17.5

 

m2

 

5309 29 00 0

-- Други

35

17.5

 

m2

 

5310

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303:

         

5310 10

- Неизбелени:

         

5310 10 10 0

-- С широчина, непревишаваща 150 cm

35

16

(1)

m2

 

5310 10 90 0

-- С широчина, превишаваща 150 cm

35

16

 

m2

 

5310 90 00 0

- Други

35

16

 

m2

 

5311 00

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди:

         

5311 00 10 0

- Тъкани от рами

35

17.5

 

m2

 

5311 00 90 0

- Други

35

16.5

 

m2

 

  1. Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.