РАЗДЕЛ Х

 

ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ

ГЛАВА 47

 

ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ)

 


ЗАБЕЛЕЖКА.

1. По смисъла на позиция № 4702 под "химична дървесна маса за разтваряне", се разбира химичната маса, чиято фракция от неразтворима маса е 92 % тегловно или повече, за натроновата или сулфатната дървесна маса, или 88 % тегловно или повече, за сулфитната дървесна маса, след едночасов престой в разтвор от сода каустик с 18% съдържание на натриева основа (NaOH) при 20° С, и що се отнася до самата сулфитна дървесна маса, нейното пепелно съдържание да не превишава 0,15 % тегловно.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

4701 00

Механична дървесна маса:

         

4701 00 10 0

- Термомеханична дървесна маса

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4701 00 90 0

- Друга

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4702 00 00 0

Химична дървесна маса за разтваряне.

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4703

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне:

         

- Неизбелена:

         

4703 11 00 0

-- От иглолистни дървесни видове

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4703 19 00 0

-- От други дървесни видове

0

0

 

kg 90 % sdt

 

- Полуизбелена или избелена:

         

4703 21 00 0

-- От иглолистни дървесни видове

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4703 29 00 0

-- От други дървесни видове

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4704

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне:

         

- Неизбелена:

         

4704 11 00 0

-- От иглолистни дървесни видове

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4704 19 00 0

-- От други дървесни видове

0

0

 

kg 90 % sdt

 

- Полуизбелена или избелена:

         

4704 21 00 0

-- От иглолистни дървесни видове

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4704 29 00 0

-- От други дървесни видове

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4705 00 00 0

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка.

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4706

Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци) или от други влакнести целулозни материали:

         

4706 10 00 0

- Маса от памучен линтер

0

0

     

4706 20 00 0

- Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци)

0

0

 

kg 90 % sdt

 

- Други:

         

4706 91 00 0

-- Механични

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4706 92 00 0

-- Химични

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4706 93 00 0

-- Полухимични

0

0

 

kg 90 % sdt

 

4707

Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци):

         

4707 10 00 0

- От неизбелени крафтхартии или картони или от навълнени хартии или картони

0

0

     

4707 20 00 0

- Други хартии или картони, получени главно от избелена, но неоцветена химична маса

0

0

     

4707 30

- Хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания):

         

4707 30 10 0

-- Стари и непродадени вестници, списания, телефонни указатели, брошури и рекламни материали

0

0

     

4707 30 90 0

-- Други

0

0

     

4707 90

- Други, включително несортирани отпадъци и остатъци:

         

4707 90 10 0

-- Несортирани

0

0

     

4707 90 90 0

-- Сортирани

0

0