ГЛАВА 37

ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва отпадъците и брака.

2. В настоящата глава терминът “фотографски” означава способ, даващ възможност за прякото или косвено получаване на видими образи чрез въздействието на светлината или други форми на излъчване върху фоточувствителни повърхности.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. В озвучените филми, съставени от две ленти (лента, която съдържа само образите и друга, използвана за запис на звука) всяка от лентите следва своя собствен режим.

2. Под “филми за кинохроника” по смисъла на тарифен № 3706 90 51 0 се разбират филмите, с метраж, по-малък от 330 m, отнасящи се до събития, които имат характера на политически, спортни, военни, научни, литературни, фолклорни, туристически, светски и други новини.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

3701

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки:

         

3701 10

- За Х (рентгенови) лъчи:

         

3701 10 10 0

-- За медицински, зъболекарски или ветеринарни цели

12.1

6.5

(2)

m2

 

3701 10 90 0

-- Други

12.1

9.1

 

m2

 

3701 20 00 0

- Филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки

21

9.1

 

pce

 

3701 30 00 0

- Други плаки и филми, на които поне едната страна е с размер над 255 mm

21

6.5

 

m2

 
 

- Други:

         

3701 91 00 0

-- За цветна фотография (полихром)

21

9.1

     

3701 99 00

-- Други:

         

3701 99 00 1

--- Стъклени плаки

21

6.5

     

3701 99 00 9

--- Други

21

9.1

     

3702

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване и изготвяне на снимки:

         

3702 10 00 0

- За Х (рентгенови) лъчи

21

6.5

 

m2

 

3702 20 00 0

- Ленти за моментално проявяване и изготвяне на снимки

21

9.1

 

pce

 
 

- Други ленти, неперфорирани, с широчина, непревишаваща 105 mm:

         

3702 31

-- За цветна фотография (полихром):

         

3702 31 10 0

--- С дължина, непревишаваща 30 m

21

9.1

 

pce

 
 

--- С дължина, превишаваща 30 m:

         

3702 31 91 0

---- Ленти за негативи за цветни филми:- с широчина 75 mm или повече, но непревишаваща 105 mm и - с дължина 100 m или повече, предназначени за производството на филми за моментално проявяване на снимки за фотографски апарати

21

7.5

(1)

m

 

3702 31 99 0

---- Други

21

9.1

 

m

 

3702 32

-- Други, с емулсия от сребърни халогениди:

         
 

--- С широчина, непревишаваща 35 mm:

         

3702 32 11 0

---- Микрофилми; филми за графичните изкуства

21

9.1

     

3702 32 19 0

---- Други

21

8.8

     
 

--- С широчина, превишаваща 35 mm:

         

3702 32 31 0

---- Микрофилми

21

9.1

     

3702 32 51 0

---- Филми за графичните изкуства

21

9.1

     

3702 32 90 0

---- Други

21

9.1

     

3702 39 00 0

-- Други

21

9.1

     
 

- Други ленти, неперфорирани, с широчина, превишаваща 105 mm:

         

3702 41 00 0

-- С широчина, превишаваща 610 mm и с дължина, превишаваща 200 m, за цветна фотография (полихром)

21

9.1

 

m2

 

3702 42 00 0

-- С широчина, превишаваща 610 mm и с дължина, превишаваща 200 m, различни от тези за цветна фотография

21

9.1

 

m2

 

3702 43 00 0

-- С широчина, превишаваща 610 mm и с дължина, непревишаваща 200 m

21

9.1

 

m2

 

3702 44 00 0

-- С широчина, превишаваща 105 mm, но непревишаваща 610 mm

21

9.1

 

m2

 
 

- Други ленти за цветна фотография (полихром):

         

3702 51 00 0

-- С широчина, непревишаваща 16 mm и с дължина, непревишаваща 14 m

21

6.2

 

pce

 

3702 52 00 0

-- С широчина, непревишаваща 16 mm и с дължина, превишаваща 14 m

21

6.2

 

рсе

 

3702 53 00 0

-- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm и с дължина, непревишаваща 30 m, за диапозитиви

21

6.2

 

pce

 

3702 54

-- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm и с дължина, непревишаваща 30 m, различни от тези за диапозитиви:

         

3702 54 10 0

--- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 24 mm

12.5

6.1

 

pce

 

3702 54 90 0

--- С широчина, превишаваща 24 mm, но непревишаваща 35 mm

12.5

6.1

 

pce

 

3702 55 00 0

-- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm и с дължина, превишаваща 30 m

21

5.3

 

m

 

3702 56 00 0

-- С широчина, превишаваща 35 mm

21

6.5

 

pce

 
 

- Други:

         

3702 91

-- С широчина, непревишаваща 16 mm:

         

3702 91 20 0

--- Филми за графичните изкуства

21

9.1

     

3702 91 80 0

--- Други

21

8.8

     

3702 93

-- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm и с дължина, непревишаваща 30 m:

         

3702 93 10 0

--- Микрофилми; филми за графичните изкуства

21

9.1

     

3702 93 90 0

--- Други

21

8.8

 

pce

 

3702 94

-- С широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm и с дължина, превишаваща 30 m:

         

3702 94 10 0

--- Микрофилми; филми за графичните изкуства

21

9.1

     

3702 94 90 0

--- Други

21

8.8

 

m

 

3702 95 00 0

-- С широчина, превишаваща 35 mm

21

9.1

     

3703

Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил:

         

3703 10 00

- На роли, с широчина, превишаваща 610 mm:

         

3703 10 00 1

-- За черно-бяла фотография

21

9.1

 

m2

 

3703 10 00 9

-- Други

13

9.1

 

m2

 

3703 20

- Други, за цветна фотография (полихром):

         

3703 20 10 0

-- За получаване на образи от реверсивни филми

21

9.1

 

m2

 

3703 20 90 0

-- Други

21

9.1

 

m2

 

3703 90

- Други:

         

3703 90 10 0

-- Обработени със сребърни или платинени соли

21

9.1

 

m2

 

3703 90 90 0

-- Други

21

9.1

 

m2

 

3704 00

Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текстил, експонирани, но непроявени:

         

3704 00 10 0

- Фотографски плаки, ленти и филми

18

7.5

     

3704 00 90 0

- Други

18

9.1

     

3705

Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, различни от кинематографските филми:

         

3705 10 00 0

- За офсетно размножаване

18

8.8

     

3705 20 00 0

- Микрофилми

18

8.3

     

3705 90 00 0

- Други

18

8.8

     

3706

Кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или със зарегистриран звук или само със зарегистриран звук:

         

3706 10

- С широчина 35 mm или повече:

         

3706 10 10 0

-- Съдържащи само звукозапис

16.5

0

 

m

 
 

-- Други:

         

3706 10 91 0

--- Негативи; междинни работни позитиви

16.5

0

 

m

 

3706 10 99 0

--- Други позитиви

18

6.5

 

m

 

3706 90

- Други:

         

3706 90 10 0

-- Съдържащи само звукозапис

16.5

0

 

m

 
 

-- Други:

         

3706 90 31 0

--- Негативи; междинни работни позитиви

16.5

0

 

m

 
 

--- Други позитиви:

         

3706 90 51 0

---- Филми за кинохроника

18

0

 

m

 
 

---- Други, с широчина:

         

3706 90 91 0

----- Под 10 mm

18

4.9

 

m

 

3706 90 99 0

----- 10 mm или повече

18

6.5

 

m

 

3707

Химически препарати за фотографски цели, различни от лаковете, лепилата и подобни препарати; несмесени продукти, дозирани за фотографски цели или пригодени за продажба на дребно за същите цели, готови за употреба:

         

3707 10 00 0

- Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности

21

6.4

     

3707 90

- Други:

         
 

-- Проявители и фиксажи:

         
 

--- За цветна фотография (полихром):

         

3707 90 11 0

---- За фотографски филми и плаки

21

9

     

3707 90 19 0

---- Други

21

9

     

3707 90 30 0

--- Други

21

6

     

3707 90 90 0

-- Други

21

6

     

  1. Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 31 от ППЗМ.
  2. Автономно суспендиране за ограничен период от време - виж Приложение № 5.