ГЛАВА 34

САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИЗКУСТВЕНИ ВОСЪЦИ, ВОСЪЧНИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЪСКАНЕ ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ, СВЕЩИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ, ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ, "ЗЪБОЛЕКАРСКИ ВОСЪЦИ" И СЪСТАВИ ЗА ЗЪБОЛЕКАРСТВОТО НА БАЗАТА НА ГИПС


ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва:

а) хранителните смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла от видовете, използвани за отделяне от формите (№ 1517);

б) изолирани съединения с определен химичен състав;

в) шампоаните, пастите за зъби, кремовете и пяната за бръснене и препаратите за баня, дори ако съдържат сапун или други повърхностно активни органични продукти (№№ 3305, 3306 или 3307).

2. По смисъла на позиция № 3401 терминът "сапуни" се прилага само за разтворимите във вода сапуни. Сапуните и другите продукти от тази позиция могат да съдържат или не други субстанции (например дезинфекционни средства, абразивни прахове, пълнители, лечебни продукти). Обаче тези, които съдържат абразиви, са включени в тази позиция само ако са на пръчки или на калъпи. Представените в други форми се класират в № 3405, като пасти и прахове за чистене и подобни препарати.

3. По смисъла на позиция № 3402, "повърхностно активни органични вещества" са тези, които при смесване с вода при концентрация 0,5 % при 20° С и оставени в покой в продължение на един час при същата температура:

а) дават прозрачна или полупрозрачна течност или стабилна емулсия, без отделяне на неразтворимо вещество

и

б) намаляват повърхностното напрежение на водата на 4,5 х 10-2 N/m (45 dyn/сm) или по-малко.

4. Термините "нефтени масла или масла от битуминозни минерали", употребени в текста на позиция № 3403, се отнасят до продуктите, определени в Забележка 2 на глава 27.

5. С изключение на продуктите, упоменати по-долу, термините "изкуствени восъци и восъчни препарати", употребени в текста на позиция № 3404, се прилагат само за:

А) продуктите с характеристика на восъци, получени по химичен способ, дори разтворими във вода;

Б) продуктите, получени чрез смесване на различни восъци;

В) продуктите с характеристика на восъци, на основата на восъци или парафини и съдържащи освен това мазнини, смоли, минерални или други продукти.

От друга страна позиция № 3404 не включва:

а) продуктите от позиции №№ 1516, 3402 или 3823, дори ако имат характеристика на восъци;

б) несмесените восъци от животински или растителен произход, дори пречистени или оцветени, от № 1521;

в) минералните восъци и подобните продукти от № 2712, дори смесени помежду си или леко оцветени;

г) смесените, диспергираните или разтворени в течна среда восъци (№№ 3405, 3809 и други).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА.

1. По смисъла на тарифен № 3401 20 10 1, терминът “сапунена база” се отнася за сапуни, получени чрез осапунване на мазнини, претърпели само операции на изсолване, шлифовка, и изсушаване.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.

мерна единица

3401

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун; повърхностноактивни органични продукти и препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти:

         
 

- Сапуни, повърхностноактивни органични продукти и препарати, на пръчки, парчета или калъпи и хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти:

         

3401 11 00 0

-- Тоалетни (включително тези за лечебни цели)

25

18.8

     

3401 19 00 0

-- Други

25

18.8

     

3401 20

- Сапуни под други форми:

         

3401 20 10

-- На пластинки, на люспи, на гранули или на прах:

         

3401 20 10 1

--- Сапунена база, предназначена за промишлено производство на сапуни от тарифни №№ 3401 11 00 0 и 3401 19 00 0

25

0

     

3401 20 10 9

--- Други

25

18.8

     

3401 20 90 0

-- Други

25

18.8

     

3401 30 00 0

- Повърхностноактивни органични продукти и препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун

21

19.8

     

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в № 3401:

         
 

- Повърхностно активни органични вещества, дори пригодени за продажба на дребно:

         

3402 11

-- Анионактивни:

         

3402 11 10 0

--- Воден разтвор, с тегловно съдържание на динатриев алкил[оксиди(бензенсулфонат)], превишаващо 30 %, но непревишаващо 50 %

25

18.8

     

3402 11 90 0

--- Други

25

19.8

     

3402 12 00 0

-- Катионактивни

25

19.8

     

3402 13 00 0

-- Нейоногенни

21

19.8

     

3402 19 00 0

-- Други

25

19.8

     

3402 20

- Препарати, пригодени за продажба на дребно:

         

3402 20 20 0

-- Повърхностноактивни препарати

21

19.8

     

3402 20 90 0

-- Перилни препарати и почистващи препарати

21

19.8

     

3402 90

- Други:

         

3402 90 10 0

-- Повърхностноактивни препарати

21

4.8

     

3402 90 90

--Перилни препарати и почистващи препарати:

         

3402 90 90 1

--- Перилни препарати

34

23.5

     

3402 90 90 9

--- Други

21

4.8

     

3403

Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70 % или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали:

         
 

- Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали:

         

3403 11 00 0

-- Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали

13

6

     

3403 19

-- Други:

         

3403 19 10 0

--- Съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които не се считат за основни компоненти

13

6.5

     
 

--- Други:

         

3403 19 91 0

---- Препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства

13

8.7

     

3403 19 99 0

---- Други

13

8.7

     
 

- Други:

         

3403 91 00 0

-- Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали

13

6

     

3403 99

-- Други:

         

3403 99 10 0

--- Препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства

13

8.7

     

3403 99 90 0

--- Други

13

8.7

     

3404

Изкуствени восъци и восъчни препарати:

         

3404 10 00 0

- От лигнит, химически модифициран

18

3.8

     

3404 20 00 0

- От поли(оксиетилен) (полиетиленгликол)

18

4.9

     

3404 90

- Други:

         

3404 90 10 0

-- Восъчни препарати, включително восъци за печати

21

4.9

     

3404 90 90 0

-- Други

21

4.9

     

3405

Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури, препарати за лъскане на каросерии, стъкла или метали, пасти и прахове за чистене и лъскане и подобни препарати (дори под формата на хартия, вата, филц, нетъкан текстил, порести пластмаси или порест каучук, напоени, промазани или покрити с тези препарати), с изключение на восъците от № 3404:

         

3405 10 00 0

- Вакси, кремове и подобни препарати за обувки или кожи

21

7.5

     

3405 20 00 0

- Паркетини и подобни препарати за поддържане на дървени мебели, дървени подове и паркет или други дървени изделия

21

7.5

     

3405 30 00 0

- Препарати за лъскане и подобни препарати за каросерии, различни от препаратите за лъскане на метали

21

7.5

     

3405 40 00 0

- Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане

25

7.5

     

3405 90

- Други:

         

3405 90 10 0

-- Препарати за лъскане на метали

25

4.9

     

3405 90 90 0

-- Други

25

4.9

     

3406 00

Свещи, вощеници и подобни артикули:

         
 

- Свещи и вощеници:

         

3406 00 11 0

-- Едноцветни, гладки, непарфюмирани

25

4.9

     

3406 00 19 0

-- Други

25

4.9

     

3406 00 90 0

- Други

25

4.9

     

3407 00 00 0

Пасти за моделиране, включително тези за детски забавления (пластелини); състави, наречени "зъболекарски восъци", представени в асортименти, в опаковки за продажба на дребно или на плочки, подкови, пръчици или в подобни форми; други състави, използвани в зъболекарството на базата на гипс.

6.5

4.9