ГЛАВА 30

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

 

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва:

а) храни или напитки (такива като диетични, диабетични или обогатени храни, хранителни добавки, тонизиращи напитки и минералните води), различни от хранителните препарати за интравенозно приложение (Раздел IV);

б) специално калцинирания или фино смлян гипс за стоматологията (№ 2520);

в) дестилираните ароматични води и водните разтвори на етеричните масла, за медицински цели (№ 3301);

г) препаратите от позиции №№ 3303 до 3307, дори ако притежават терапевтични или профилактични свойства;

д) сапуните и другите продукти от № 3401, към които са прибавени лекарствени субстанции;

е) препаратите на базата на гипс за стоматологията (№ 3407);

ж) кръвния албумин, неприготвен за терапевтични или профилактични цели (№ 3502).

2. По смисъла на позиция № 3002 под “модифицирани имунологични продукти” се разбират единствено моноклоналните антитела (МАК, МАВ), фрагментите от антитела и съединенията от антитела и от фрагменти от антитела.

3. По смисъла на позиции №№ 3003 и 3004 и на Забележка 4 г) на настоящата глава се считат:

а) като "несмесени продукти":

1) водните разтвори на несмесените продукти;

2) всички продукти от глави 28 или 29;

3) простите растителни екстракти от № 1302, само дозирани или разтворени в някакъв разтворител;

б) като "смесени продукти":

1) колоидните разтвори и суспензии (с изключение на колоидната сяра);

2) растителните екстракти, получени чрез обработка на смеси от растителни материали;

3) соли и водни концентрати, получени чрез изпаряване на естествените минерални води.

4. В позиция № 3006 са включени само следните продукти, които следва да бъдат класирани в тази позиция, а не в друга позиция на Номенклатурата:

а) стерилните катгути, други подобни стерилни конци за хирургически шевове и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в хирургията за затваряне на рани;

б) стерилните ламинарии;

в) резорбируемите стерилни кръвоспиращи средства за хирургията или стоматологията;

г) контрастните препарати за рентгенови прегледи, както и диагностичните реактиви, предназначени за приложение върху пациенти и които са несмесени продукти под формата на дози или са смеси от две или повече съставки, подходящи за същите цели;

д) реактивите, предназначени за определяне на кръвните групи или фактори;

е) зъболекарските цименти и други продукти за зъбни пломби; циментите за възстановяване на костите;

ж) окомплектованите фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа медицинска помощ;

з) противозачатъчните химически препарати на базата на хормони, на други продукти от позиция 2937, или на спермициди;

и) препарати, представени под формата на гел, предназначени за използване в хуманната или ветeринарната медицина като средство за намазване на части от тялото преди хирургически операции или медицински преглед, или като свързващ агент между тялото и медицинските инструменти; и

к) фармацевтични отпадъци, представляващи фармацевтични продукти, негодни за употреба за целите на първоначалното им предназначение, поради например, изтичане на срока на годност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА.

1. Позиция № 3004 включва лекарствените препарати на растителна основа и препаратите на база следните активни вещества: витамини, минерали, незаменими аминокиселини и мастни киселини, пригодени за продажба на дребно. Тези препарати се класират в позиция № 3004, ако върху етикета, опаковката или листовката с начина на употреба се съдържат следните указания:

а) специфичните заболявания или техните симптоми, при които трябва да се прилагат;

б) концентрацията на активно вещество или активните вещества, които съдържат;

в) дозировка, и

г) начин на приложение.

Тази позиция обхваща също и лекарствените хомеопатични препарати, при условие, че отговарят на условията на подточки а), в) и г) по-горе.

При препаратите на базата на витамини, минерали, незаменими аминокиселини и мастни киселини, е необходимо количеството на едно от активните вещества в указаната върху етикета дневна доза да бъде значително по-високо от това, съдържащо се в препоръчителната дневна доза за поддържане на организма в добро здраве.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

3001

Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде:

         

3001 10

- Жлези и други органи в изсушено състояние, дори под формата на прах:

         

3001 10 10 0

-- Под формата на прах

13

0

     

3001 10 90 0

-- Други

13

0

     

3001 20

- Екстракти от жлези или от други органи или от техните секрети:

         

3001 20 10 0

-- От човешки произход

13

0

     

3001 20 90 0

-- Други

13

0

     

3001 90

- Други:

         

3001 90 10 0

-- От човешки произход

0

0

     
 

-- Други:

         

3001 90 91 0

--- Хепарин и неговите соли

0

0

     

3001 90 99 0

--- Други

0

0

     

3002

 Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти, дори получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти:          

3002 10

- Антисеруми, други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти, дори получени по биотехнологичен път:

         

3002 10 10 0

-- Антисеруми

0

0

     
 

-- Други:

         

3002 10 91 0

--- Хемоглобин, кръвни глобулини и серумглобулини

0

0

     
 

--- Други:

         

3002 10 95 0

---- От човешки произход

0

0

     

3002 10 99 0

---- Други

0

0

     

3002 20 00 0

- Ваксини за хуманната медицина

0

0

     

3002 30 00 0

- Ваксини за ветеринарната медицина

0

0

     

3002 90

- Други:

         

3002 90 10 0

-- Човешка кръв

0

0

     

3002 90 30 0

-- Животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

0

0

     

3002 90 50 0

-- Култури от микроорганизми

0

0

     

3002 90 90 0

-- Други

0

0

     

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от №№ 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно:

         

3003 10 00 0

- Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти

13

0

     

3003 20 00 0

- Съдържащи други антибиотици

13

0

     
 

- Съдържащи хормони или други продукти от № 2937, но несъдържащи антибиотици:

         

3003 31 00 0

-- Съдържащи инсулин

13

0

     

3003 39 00 0

-- Други

0

0

     

3003 40 00 0

- Съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи нито хормони, нито други продукти от № 2937, нито антибиотици

13

0

     

3003 90

- Други:

         

3003 90 10 0

-- Съдържащи йод или съединения на йода

10

0

     

3003 90 90 0

-- Други

10

0

     

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от №№ 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози (включително тези, за трансдермално приложение) или пригодени за продажба на дребно:

         

3004 10

- Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти:

         

3004 10 10 0

-- Съдържащи като активни субстанции само пеницилини или производни на тези продукти със структурата на пеницилиновата киселина

13

0

     

3004 10 90 0

-- Други

13

0

     

3004 20

- Съдържащи други антибиотици:

         

3004 20 10 0

-- Пригодени за продажба на дребно

10

0

     

3004 20 90 0

-- Други

10

0

     
 

- Съдържащи хормони или други продукти от № 2937, но несъдържащи антибиотици:

         

3004 31

-- Съдържащи инсулин:

         

3004 31 10 0

--- Пригодени за продажба на дребно

0

0

     

3004 31 90 0

--- Други

0

0

     

3004 32

-- Съдържащи кортикостероидни хормони, техните производни и структурни аналози:

         

3004 32 10 0

--- Пригодени за продажба на дребно

5

0

     

3004 32 90 0

--- Други

5

0

     

3004 39

-- Други:

         

3004 39 10 0

--- Пригодени за продажба на дребно

0

0

     

3004 39 90 0

--- Други

0

0

     

3004 40

- Съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи нито хормони, нито други продукти от № 2937, нито антибиотици:

         

3004 40 10 0

-- Пригодени за продажба на дребно

0

0

     

3004 40 90 0

-- Други

0

0

     

3004 50

- Други медикаменти, съдържащи витамини или други продукти от № 2936:

         

3004 50 10 0

-- Пригодени за продажба на дребно

0

0

     

3004 50 90 0

-- Други

0

0

     

3004 90

- Други:

         
 

-- Пригодени за продажба на дребно:

         

3004 90 11 0

--- Съдържащи йод или съединения на йода

0

0

     

3004 90 19 0

--- Други

0

0

     
 

-- Други:

         

3004 90 91 0

--- Съдържащи йод или съединения на йода

0

0

     

3004 90 99 0

--- Други

0

0

     

3005

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (например превръзки, пластири, синапизми), напоени или промазани с фармацевтични субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински, хирургически, стоматологични или ветеринарни цели:

         

3005 10 00 0

- Пластири и други артикули със залепващ се слой

13

7.5

     

3005 90

- Други:

         

3005 90 10 0

-- Вати и изделия от вата

13

7.5

     
 

-- Други:

         
 

--- От текстилни материали:

         

3005 90 31 0

---- Марли и изделия от марля

13

7.5

     
 

---- Други:

         

3005 90 51 0

----- От "нетъкан текстил"

13

7.5

     

3005 90 55 0

----- Други

13

7.5

     

3005 90 99 0

--- Други

13

7.5

     

3006

Фармацевтични препарати и артикули, посочени в Забележка 4 на настоящата глава:

         

3006 10

- Стерилни катгути и други подобни стерилни конци за хирургически шевове и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии; резорбируеми кръвоспиращи средства, употребявани в хирургията или стоматологията:

         

3006 10 10 0

-- Стерилни катгути

0

0

     

3006 10 90 0

-- Други

0

0

     

3006 20 00 0

- Реактиви, предназначени за определяне на кръвните групи или фактори

0

0

     

3006 30 00 0

- Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагностични реактиви, предназначени за приложение върху пациенти

0

0

     

3006 40 00

- Зъболекарски цименти и други продукти за зъбни пломби; цименти за възстановяване на костите

         

3006 40 00 1

-- Зъболекарски цименти и други продукти за зъбни пломби, от благородни метали

10

0

     

3006 40 00 2

-- Зъболекарски цименти и други продукти за зъбни пломби, от други материали

0

0

     

3006 40 00 3

-- Цименти за възстановяване на костите

7.5

0

     

3006 50 00 0

- Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа медицинска помощ

10

0

     

3006 60

- Противозачатъчни химически препарати на базата на хормони, на други продукти от №2937 или на спермициди:

         
 

-- На базата на хормони или на други продукти от №2937:

         

3006 60 11 0

--- Пригодени за продажба на дребно

10

0

     

3006 60 19 0

--- Други

10

0

     

3006 60 90 0

-- На базата на спермициди

10

0

     

3006 70 00 0

- Препарати, представени под формата на гел, предназначени за използване в хуманната или ветиринарната медицина като средство за намазване на части от тялото преди хирургически операции или медицински преглед, или като свързващ агент между тялото и медицинските инструменти

10

6.5

     

3006 80 00 0

- Фармацевтични отпадъци

5

0