ГЛАВА 23

ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ


ЗАБЕЛЕЖКА.

1. В позиция № 2309 са включени продуктите от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде, получени чрез обработка на растителни или животински материали и които поради този факт са загубили характерните особености на първичния материал, различни от растителните отпадъци, остатъци и субпродукти, произлизащи от тази обработка.

Забележка към подпозициите.

1. За прилагането на подпозиция № 2306 41 изразът “семена от репица или рапица със ниско съдържание на ерукова киселина ” се отнася до семената, дефинирани в Забележка 1 към подпозициите на Глава 12.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Тарифни №№ 2303 10 11 0 и 2303 10 19 0 включват само остатъци от производството на скорбяла от царевица и не включват смеси от такива остатъци с продукти, извлечени от други растения или продукти от царевица, които не са получени при производството на скорбяла чрез мокра преработка.

Тегловното съдържание на скорбяла в сухия продукт не трябва да превишава 28 % и тегловното съдържание на мазнини в сухия продукт не трябва да превишава 4,5 %.

2. Тарифен № 2306 70 00 0 включва само остатъци, получени при извличането на масло от царевични зародиши и съдържащи посочените съставки в определените по-долу количества, изчислени тегловно спрямо сухия продукт:

а) продукти с маслено съдържание по-малко от 3 %:

- съдържание на нишесте: по-малко от 45 %

- съдържание на протеини (съдържание на азот х 6,25): не по-малко от 11,5 %;

б) продукти с маслено съдържание, превишаващо 3 %, но не повече от 8 %:

- съдържание на нишесте: по-малко от 45%,

- съдържание на протеини (съдържание на азот х 6,25): не по-малко от 13 %.

Освен това тези остатъци не трябва да съдържат съставки, които не са получени от царевични зърна.

Изключват се продукти, съдържащи натрошени царевични зърна, които са били добавени след обработката и от които не е извлечено масло чрез екстракционен процес.

3. За целите на тарифни №№ 2307 00 11 0, 2307 00 19 0, 2308 00 11 0 и 2308 00 19 0, за посочените по-долу изрази се прилагат следните значения:

- "действително алкохолно съдържание по маса”: килограмите чист алкохол, съдържащи се в 100 кg от продукта,

- "скрито алкохолно съдържание по маса”: килограмите чист алкохол, които могат да се получат чрез пълна ферментация на захарите, съдържащи се в 100 кg от продукта,

- "общо алкохолно съдържание по маса": сумата от действителното и скритото алкохолно съдържание по маса,

- " % mas": означение за алкохолно съдържание по маса.

4. По смисъла на тарифни №№ 2309 10 11 0 до 2309 10 70 0 и 2309 90 31 0 до 2309 90 70 0, изразът "млечни продукти" се отнася за продуктите от позиции №№ 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 и от тарифни №№ 0403 10 11 0 до 0403 10 39 0, 0403 90 11 0 до 0403 90 69 0, 1702 11 00 0, 1702 19 00 0 и 2106 90 51 0.

5. Тарифен № 2309 90 20 0 включва само остатъците от производството на нишесте от царевица, с изключение на смесите от остатъци от производството на нишесте от царевица с продукти, извлечени от други растения или извлечени от царевица по метод, различен от този, който обикновено се използва за производството на нишесте чрез мокра преработка, включващ:

- остатъците от пресяването на царевицата, използвани по метода на мокра преработка в тегловно съотношение, непревишаващо 15 %

и/или

- водните остатъци, получени от накисването на царевицата при мокра преработка, използвани за производството на алкохол или на други продукти, производни на нишестето.

Тези продукти могат да съдържат и остатъци, получени при извличане на маслото от царевичните зародиши по метода на мократа преработка.

Тегловното съдържание на нишесте в сухия продукт не трябва да превишава 28 %, тегловното съдържание на мазнини в сухия продукт не трябва да превишава 4,5 % и съдържанието на протеини в сухия продукт не трябва да превишава 40 %.

6. По смисъла на подпозиция 2309 10, изразът “пригодени за продажба на дребно” се отнася за готови храни, представени под формата на:

- твърди гранули, кубчета, топчета, пелети или други форми

или

- смес от месо, карантии и други съставки, представени в херметически кутии.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки:

         

2301 10 00 0

- Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса или карантии; пръжки

10

10

     

2301 20 00 0

- Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

35

0

     

2302

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения:

         

2302 10

- От царевица:

         

2302 10 10 0

-- С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 35 %

40

25

     

2302 10 90 0

-- Други

40

25

     

2302 20

- От ориз:

         

2302 20 10 0

-- С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 35 %

25

25

     

2302 20 90 0

-- Други

25

25

     

2302 30

- От пшеница:

         

2302 30 10 0

-- С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 28 %, като пропорцията на продукта, преминаващ през сито с широчина на отворите 0,2 mm, не превишава 10 % тегловно, или, в обратен случай, продуктът, преминал през ситото е с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, 1,5 % или повече

40

25

     

2302 30 90 0

-- Други

40

25

     

2302 40

 - От други житни растения:          

2302 40 10 0

-- С тегловно съдържание на нишесте, по-малко или равно на 28 %, като пропорцията на продукта, преминаващ през сито с широчина на отворите 0,2 mm, не превишава 10 % тегловно, или, в обратен случай, продуктът, преминал през ситото е с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, 1,5 % или повече

40

25

     

2302 40 90 0

-- Други

40

25

     

2302 50 00 0

- От бобови растения

40

25

     

2303

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни или от спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули:

         

2303 10

- Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци:

         
 

-- Остатъци от производството на скорбяла от царевица (с изключение на водните концентрати от накисването), с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухо вещество:

         

2303 10 11 0

--- По-голямо от 40%

40

10

     

2303 10 19 0

--- По-малко или равно на 40%

40

10

     

2303 10 90 0

-- Други

40

10

     

2303 20

- Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар:

         
 

-- Резенки от цвекло, с тегловно съдържание на сухо вещество:

         

2303 20 11 0

--- 87% или повече

40

25

     

2303 20 18 0

--- По-малко от 87%

40

25

     

2303 20 90 0

-- Други

40

25

     

2303 30 00 0

- Остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

40

25

     

2304 00 00 0

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соевото масло.

15

0

     

2305 00 00 0

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло.

40

15

     

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в №№ 2304 или 2305:

         

2306 10 00 0

- От памук

5

5

     

2306 20 00 0

- От лен

40

10

     

2306 30 00 0

- От слънчоглед

40

10

     
 

- От репица или от рапица:

         

2306 41 00 0

-- От семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина

15

10

     

2306 49 00 0

-- Други

15

10

     

2306 50 00 0

- От кокосови орехи или от копра

40

10

     

2306 60 00 0

- От палмистови орехи или ядки

40

10

     

2306 70 00 0

- От царевични зародиши

40

10

     

2306 90

- Други:

         
 

-- Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на маслиново масло:

         

2306 90 11 0

--- С тегловно съдържание на маслиново масло, по-малко или равно на 3%

40

10

     

2306 90 19 0

--- С тегловно съдържание на маслиново масло, по-голямо от 3%

40

10

     

2306 90 90 0

-- Други

40

10

     

2307 00

Винени утайки; суров винен камък (тригия):

         
 

- Винени утайки:

         

2307 00 11 0

-- С общо алкохолно съдържание по маса, по-малко или равно на 7,9 % mas и с тегловно съдържание на сухо вещество, равно или по-голямо от 25%

40

40

     

2307 00 19 0

-- Други

40

40

     

2307 00 90 0

- Суров винен камък (тригия)

40

40

     

2308 00

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде:

         
   - Джибри от грозде:          

2308 00 11 0

-- С общо алкохолно съдържание по маса, по-малко или равно на 4,3 % mas и с тегловно съдържание на сухо вещество, равно или по-голямо от 40%

40

40

     

2308 00 19 0

-- Други

40

40

     

2308 00 40 0

- Дъбови желъди и индийски кестени; джибри от плодове, различни от грозде

40

15

     

2308 00 90 0

- Други

40

40

(1)

   

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

         

2309 10

- Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно:

         
 

-- Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от №№ 1702 30 51 0 до 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 и 2106 90 55 0 или млечни продукти:

         
 

--- Съдържащи скорбяла или нишесте , или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин:

         
 

---- Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10% или по-малко скорбяла или нишесте:

         

2309 10 11 0

----- Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти

20

20

     

2309 10 13 0

----- Съдържащи тегловно 10% или повече, но по-малко от 50% млечни продукти

20

20

     

2309 10 15 0

----- Съдържащи тегловно 50% или повече, но по-малко от 75% млечни продукти

20

20

     

2309 10 19 0

 ----- Съдържащи тегловно 75% или повече млечни продукти

20

20

     
 

---- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо от 10% и по-малко или равно на 30%:

         

2309 10 31 0

----- Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти

20

20

     

2309 10 33 0

----- С тегловно съдържание на млечни продукти 10% или повече, но по-малко от 50%

20

20

     

2309 10 39 0

----- С тегловно съдържание на млечни продукти 50% или повече

20

20

     
 

---- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 30%:

         

2309 10 51 0

----- Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти

20

20

     

2309 10 53 0

----- С тегловно съдържание на млечни продукти 10% или повече, но по-малко от 50%

20

20

     

2309 10 59 0

----- С тегловно съдържание на млечни продукти 50% или повече

20

20

     

2309 10 70 0

--- Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти

20

20

     

2309 10 90 0

-- Други

20

20

     

2309 90

- Други:

         

2309 90 10 0

-- Продукти от риби или морски бозайници, наречени “разтворими”

75

10

     

2309 90 20 0

-- Продукти, посочени в Допълнителна забележка 5 към настоящата глава

75

10

     
 

-- Други, включително премиксите:

         
 

--- Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от №№ 1702 30 51 0 до 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 и 2106 90 55 0 или млечни продукти:

         
 

---- Съдържащи скорбяла или нишесте , или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин:

         
 

----- Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10% или по-малко скорбяла или нишесте:

         

2309 90 31 0

------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти

75

64

     

2309 90 33 0

------ Съдържащи тегловно 10% или повече, но по-малко от 50% млечни продукти

75

64

     

2309 90 35 0

------ Съдържащи тегловно 50% или повече, но по-малко от 75% млечни продукти

75

64

     

2309 90 39 0

------ Съдържащи тегловно 75% или повече млечни продукти

75

64

     
 

----- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, по-голямо от 10% и по-малко или равно на 30%:

         

2309 90 41 0

------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти

75

64

     

2309 90 43 0

------ С тегловно съдържание на млечни продукти 10% или повече, но по-малко от 50%

75

64

     

2309 90 49 0

------ С тегловно съдържание на млечни продукти 50% или повече

75

64

     
 

----- С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, превишаващо 30%:

         

2309 90 51 0

------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти

75

64

     

2309 90 53 0

------ С тегловно съдържание на млечни продукти 10% или повече, но по-малко от 50%

75

64

     

2309 90 59 0

------ С тегловно съдържание на млечни продукти 50% или повече

75

64

     

2309 90 70 0

---- Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти

75

64

     
 

--- Други:

         

2309 90 91 0

---- Резенки от цвекло с прибавка на меласа

75

12

     
 

---- Други:

         

2309 90 95 0

----- С тегловно съдържание на холин хлорид 49% или повече, върху органичен или неорганичен носител

75

10

 

kgC5 H14 ClNO

 

2309 90 99 0

----- Други

75

10

     

  1. Автономна тарифна квота - виж Приложение № 5.