ГЛАВА 21

РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ


ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва:

а) зеленчуковите смеси от № 0712;

б) печените заместители на кафе, съдържащи какъвто и да е процент кафе (№ 0901);

в) ароматизирания чай (№ 0902);

г) подправките и другите продукти от №№ 0904 до 0910;

д) храните, различни от описаните в позиции №№ 2103 или 2104, съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти (глава 16);

е) маите, представени като медикаменти и другите продукти от позиции №№ 3003 или 3004;

ж) ензимните препарати от № 3507.

2. Екстрактите от заместителите, посочени в Забележка 1 б) по-горе, се отнасят в № 2101.

3. По смисъла на позиция № 2104 под "смесени хомогенизирани готови храни", се разбират готовите храни, представляващи фино хомогенизирана смес от няколко основни съставки, такива като месо, риби, зеленчуци, плодове, пригодени за продажба на дребно като детски или диетични храни, в съдове със съдържание, непревишаващо 250 g. За прилагането на тази дефиниция не се вземат под внимание прибавените в малки количества различни съставки, такива като подправки, консерванти или други. Тези готови храни могат да съдържат в малки количества видими частици.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. По смисъла на тарифни №№ 2103 20 00 0 и 2103 90 90 0, терминът “сосове” не се отнася за препаратите, съставени от зеленчуци, плодове и други части от растения, годни за консумация, ако процентът на тези съставки, преминаващ през сито с отвори 5 mm, след промиване с вода при температура 20º С, е по-малко от 80 % тегловно от препарата.

2. По смисъла на тарифни №№ 2106 10 20 0 и 2106 90 92 0, термините "скорбяла или нишесте" включват също и продуктите, получени при разпадането на скорбялата или нишестето.

3. По смисъла на тарифен № 2106 90 10 0, под сирене “fondue”", се разбират продуктите с тегловно съдържание на млечни мазнини, равно или по-голямо от 12 % и по-малко от 18 %, получени от топени сирена, при производството на които са включени само сирената ементал и грюйер, с добавка на бяло вино, черешова ракия (kirsch), нишесте и подправки, и които са представени в директни опаковки с нетно съдържание, по-малко или равно на 1 килограм.

4. По смисъла на тарифен № 2106 90 20 0, под “смесени алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматизиращи субстанции, от видовете, използвани за производство на напитки”, се разбират тези препарати, чието алкохолно съдържание по обем превишава 0,5 %.

5. По смисъла на тарифен № 2106 90 30 0, под "изоглюкоза", се разбира продуктът, получен от глюкоза или нейни полимери, с тегловно съдържание на фруктоза най-малко 10 %, в сухо състояние.

6. По смисъла на тази глава терминът “директна опаковка” означава опаковката, намираща се в непосредствен досег със стоката и в която стоката се предлага за крайно потребление.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати:

         
 

- Екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе:

         

2101 11

- - Екстракти, есенции и концентрати:

         

2101 11 11 0

- - - С тегловно съдържание на сухо вещество, извлечено от кафето, 95% или повече

40

25

     

2101 11 19 0

- - - Други

40

25

     

2101 12

- - Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати, или на базата на кафе:

         

2101 12 92 0

- - - Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати от кафе

40

30

     

2101 12 98 0

- - - Други

40

30

     

2101 20

- Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или на мате:

         

2101 20 20 0

- - Екстракти, есенции и концентрати

40

25

     
 

- - Препарати:

         

2101 20 92 0

- - - На базата на екстракти, есенции или концентрати от чай или мате

40

30

     

2101 20 98 0

- - - Други

40

30

     

2101 30

- Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати:

         
 

- - Печена цикория и други печени заместители на кафе:

         

2101 30 11 0

- - - Печена цикория

35

30

     

2101 30 19 0

- - - Други

35

30

     
 

- - Екстракти, есенции и концентрати от печена цикория и други печени заместители на кафе:

         

2101 30 91 0

- - - От печена цикория

35

30

     

2101 30 99 0

- - - Други

35

30

     

2102

Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от № 3002); набухватели:

         

2102 10

- Активни маи:

         

2102 10 10 0

- - Селекционирани щамови маи

63

63

     
 

- - Хлебни маи:

         

2102 10 31 0

- - - Сухи

63

25

     

2102 10 39 0

- - - Други

63

63

     

2102 10 90 0

- - Други

63

25

     

2102 20

- Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми:

         
 

- - Неактивни маи:

         

2102 20 11 0

- - - На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

63

25

     

2102 20 19 0

- - - Други

63

25

     

2102 20 90 0

- - Други

63

25

     

2102 30 00 0

- Набухватели

63

25

     

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

         

2103 10 00 0

- Сос от соя

15

15

     

2103 20 00 0

- Кетчуп от домати и други сосове от домати

90

74

(1)

   

2103 30

- Синапено брашно и готова горчица:

         

2103 30 10 0

- - Синапено брашно

30

30

     

2103 30 90 0

- - Готова горчица

30

30

     

2103 90

- Други:

         

2103 90 10 0

- - Mango chutney, течно

40

20

     

2103 90 30 0

- - Горчиви аромати, с алкохолно съдържание по обем 44,2 % vol или повечe, но непревишаващо 49,2 % vol и съдържащи тегловно от 1,5 % до 6 % синя тинтява, подправки и различни съставки, от 4 до 10 % захар и представени в съдове с вместимост, непревишаваща 0,5 l

40

20

 

l alc. 100 %

 

2103 90 90 0

- - Други

40

20

     

2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни:

         

2104 10

- Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони:

         

2104 10 10 0

- - Сухи

55

40

     

2104 10 90 0

- - Други

55

40

     

2104 20 00 0

- Смесени хомогенизирани готови храни

63

40

     

2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао:

         

2105 00 10 0

- Несъдържащ или съдържащ тегловно по -малко от 3 % млечни мазнини

22.5 + 448 €/t

22.5 + 448 €/t

     
 

- С тегловно съдържание на млечни мазнини:

         

2105 00 91 0

- - 3 % или повече, но по -малко от 7 %

22.5 + 448 €/t

22.5 + 448 €/t

     

2105 00 99 0

- - 7 % или повече

22.5 + 448 €/t

22.5 + 448 €/t

     

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

         

2106 10

- Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества:

         

2106 10 20 0

- - Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по -малко от 1,5 % млечни мазнини, по -малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по -малко от 5 % глюкоза или нишесте или скорбяла

15

15

     

2106 10 80 0

- - Други

15

15

     

2106 90

- Други:

         

2106 90 10 0

- - Продукти от вида на т.нар. "сирене fondue”

25

25

     

2106 90 20 0

- - Сложни (получени чрез смесване) алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки

128 min 1 €/%vol/hl + 6.4€/hl

40 min 0.33 €/%vol/hl + 2.1 €/hl

 

l alc. 100 %

 
 

- - Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители:

         

2106 90 30 0

- - - От изоглюкоза

25

25

     
 

- - - Други:

         

2106 90 51 0

- - - - От лактоза

25

25

     

2106 90 55 0

- - - - От глюкоза или от малтодекстрин

25

25

     

2106 90 59 0

- - - - Други

25

25

     
 

- - Други:

         

2106 90 92 0

- - - Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по -малко от 1,5 % млечни мазнини, по -малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по -малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте

25

25

     

2106 90 98 0

- - - Други

25

25

     

(1) Тарифна квота съгласно Приложение "Списък със задълженията и отстъпките, приложен към Общото споразумение по Митата и търговията 1994 г."