РАЗДЕЛ IV

ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА


ЗАБЕЛЕЖКА.

1. В настоящия раздел, изразът "агломерирани под формата на гранули" означава продуктите, представени под формата на цилиндри, топчета и други, агломерирани чрез обикновено пресоване или чрез прибавка на свързващо вещество в съотношение, непревишаващо 3 % тегловно.

 

ГЛАВА 16

ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ


ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата глава не включва месата, карантиите, рибите, ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни, приготвени или консервирани по начините, изброени в глави 2, 3 или в позиция № 0504.

2. Приготвените храни се включват в настоящата глава при условиe, че съдържат тегловно над 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти. Когато тези храни съдържат два или повече от по-горе упоменатите продукти, те се класират в тази позиция от глава 16, която съответства на преобладаващата тегловно съставка. Тези разпоредби не се прилагат нито за пълнените продукти от № 1902, нито за храните от №№ 2103 или 2104.

Разпоредбите на второто изречение на Забележка 2 не се прилагат при класиране на продукти, съдържащи черен дроб в подпозициите на позиции №№ 1601 и 1602.

ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ПОДПОЗИЦИИТЕ.

1. По смисъла на подпозиция № 1602 10 под "приготвени храни, хомогенизирани" се разбират приготвените храни от месо, карантии или кръв, фино хомогенизирани, пригодени за продажба на дребно като детски храни или диетични храни в съдове със съдържание, непревишаващо 250 g. За прилагането на тази дефиниция не се вземат под внимание прибавените в малки количества различни съставки, като подправки, консерванти или други. Тези продукти могат да съдържат в малки количества видими частици от месо или карантии. Подпозиция № 1602 10 има предимство пред всички други тарифни номера от позиция № 1602.

2. Рибите и ракообразните, цитирани в подпозициите на №№ 1604 или 1605 с техните обичайни имена, принадлежат към същите видове, както тези, посочени в глава 3 под същите названия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Като продукти "без топлинна обработка", по смисъла на тарифни №№ 1602 31 11 0, 1602 32 11 0, 1602 39 21 0, 1602 50 10 0, 1602 90 61 0, 1602 90 72 0 и 1602 90 74 0, се считат продуктите, които не са били подложени на термична обработка, или ако са били подложени, то тя е била недостатъчна за коагулирането на месните протеини в цялостния продукт и които поради това в случаите на подпозиции №№ 1602 50 10 0, 1602 90 61 0, 1602 90 72 0 и 1602 90 74 0, след разрязването им в най-удебелената си част имат следи от розова течност по повърхността на среза.

2. По смисъла на тарифни №№ 1602 41 10 0, 1602 42 10 0 и от 1602 49 11 0 до 1602 49 15 0, изразът "разфасовки" се прилага единствено към месните продукти и консерви, които могат да се определят като получени от бутове, котлети, вратове или плешки от домашни свине, според случая в зависимост от размерите и характеристиките на мускулната тъкан.

3. По смисъла на тази глава терминът “директна опаковка” означава опаковката, намираща се в непосредствен досег със стоката и в която стоката се предлага за крайно потребление.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти:

         

1601 00 10 0

- От черен дроб

120 min 1919 €/t

40 min 550 €/t

(1)

   
   - Други:          

1601 00 91 0

- - Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка

120 min 1919 €/t

40 min 640 €/t

(1)

   

1601 00 99 0

- - Други

120 min 1919 €/t

40 min 500 €/t

(1)

   

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв:

         

1602 10 00 0

- Приготвени храни, хомогенизирани

75

40

     

1602 20

- От черен дроб от всякакви животни:

         
 

- - От гъски или от патици:

         

1602 20 11 0

- - - Съдържащи тегловно 75 % или повече тлъст черен дроб

75

40

     

1602 20 19 0

- - - Други

75

40

     

1602 20 90 0

- - Други

75

40

     
 

- От домашните птици от № 0105:

         

1602 31

- - От пуйки:

         
 

- - - Съдържащи 57 % или повече месо или карантии от домашни птици:

         

1602 31 11 0

- - - - Съдържащи изключително месо от пуйки без топлинна обработка

55

55

     

1602 31 19 0

- - - - Други

55

55

     

1602 31 30 0

- - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, но по -малко от 57 % месо или карантии от домашни птици

55

55

     

1602 31 90 0

- - - Други

55

55

     

1602 32

- - От петли и кокошки:

         
 

- - - Съдържащи 57 % или повече месо или карантии от домашни птици:

         

1602 32 11 0

- - - - Без топлинна обработка

75

75

     

1602 32 19 0

- - - - Други

75

75

     

1602 32 30 0

- - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, но по -малко от 57 % месо или карантии от домашни птици

75

75

     

1602 32 90 0

- - - Други

75

75

     

1602 39

- - Други:

         
 

- - - Съдържащи тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици:

         

1602 39 21 0

- - - - Без топлинна обработка

75

75

     

1602 39 29 0

- - - - Други

75

75

     

1602 39 40 0

- - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, но по -малко от 57 % месо или карантии от домашни птици

75

75

     

1602 39 80 0

- - - Други

75

75

     
 

- От свине:

         

1602 41

- - Бутове и разфасовки от тях:

         

1602 41 10 0

- - - От домашни свине

75 min 1674 €/t

40

     

1602 41 90 0

- - - Други

75 min 1674 €/t

40

     

1602 42

- - Плешки и разфасовки от тях:

         

1602 42 10 0

- - - От домашни свине

75 min 1373 €/t

40

     

1602 42 90 0

- - - Други

75 min 1373 €/t

40

     

1602 49

- - Други, включително смесите:

         
 

- - - От домашни свине:

         
 

- - - - Съдържащи тегловно 80 % или повече месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход:

         

1602 49 11 0

- - - - - Котлети (с изключение на врата) и разфасовки от тях, включително смеси от котлети и бутове

75 min 1674 €/t

40

(1)

   

1602 49 13 0

- - - - - Врат и разфасовки от него, включително смесите от врат и плешки

75 min 1674 €/t

40

(1)

   

1602 49 15 0

- - - - - Други смеси, съдържащи бутове, плешки, котлети или вратове и разфасовки от тях

75 min 1674 €/t

40

(1)

   

1602 49 19 0

- - - - - Други

75 min 1674 €/t

40

(1)

   

1602 49 30 0

- - - - Съдържащи тегловно 40 % или повече, но по -малко от 80 % месо или карантии от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход

75 min 1674 €/t

40

(1)

   

1602 49 50 0

- - - - Съдържащи тегловно по -малко от 40 % месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход

75 min 1674 €/t

40

(1)

   

1602 49 90 0

- - - Други

75 min 1674 €/t

40

(1)

   

1602 50

- От животни от рода на едрия рогат добитък:

         

1602 50 10 0

- - Необработени топлинно; смеси от топлинно обработени месо или карантии и нетоплинно обработени месо или карантии

75 min 4621 €/t

40

(1)

   
 

- - Други:

         
 

- - - В херметически затворени опаковки:

         

1602 50 31 0

- - - - “Corned beef”

75 min 4621 €/t

40

(1)

   

1602 50 39 0

- - - - Други

75 min 4621 €/t

40

(1)

   

1602 50 80 0

- - - Други

75 min 4621 €/t

40

(1)

   

1602 90

- Други, включително храните, приготвени от животинска кръв:

         

1602 90 10 0

- - Храни, приготвени от животинска кръв

75 min 4621 €/t

40

     
 

- - Други:

         

1602 90 31 0

- - - От дивеч или от зайци

75 min 4621 €/t

25

     

1602 90 41 0

- - - От северен елен

75 min 4621 €/t

25

     
 

- - - Други:

         

1602 90 51 0

- - - - Съдържащи месо или карантии от домашни свине

75 min 4621 €/t

40

     
 

- - - - Други:

         
 

- - - - - Съдържащи месо или карантии от животни от рода на едрия рогат добитък:

         

1602 90 61 0

- - - - - - Необработени топлинно; смеси от топлинно обработени месо или карантии и нетоплинно обработени месо или карантии

75 min 4621 €/t

40

     

1602 90 69 0

- - - - - - Други

75 min 4621 €/t

40

     
 

- - - - - Други:

         
 

- - - - - - От овце или от кози:

         
 

- - - - - - - Необработени топлинно; смеси от топлинно обработени месо или карантии и нетоплинно обработени месо или карантии:

         

1602 90 72 0

- - - - - - - - От овце

75 min 4621 €/t

40

     

1602 90 74 0

- - - - - - - - От кози

75 min 4621 €/t

40

     
 

- - - - - - - Други:

         

1602 90 76 0

- - - - - - - - От овце

75 min 4621 €/t

40

     

1602 90 78 0

- - - - - - - - От кози

75 min 4621 €/t

40

     

1602 90 98 0

- - - - - - Други

75 min 4621 €/t

40

     

1603 00

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни:

         

1603 00 10 0

- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg

15

15

     

1603 00 80 0

- Други

15

15

     

1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби:

         
 

- Риби, цели или на парчета, с изключение на смлените риби:

         

1604 11 00 0

- - Сьомги

35

25

     

1604 12

- - Херинги:

         

1604 12 10 0

- - - Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително пържени в олио, замразени

35

25

     
 

- - - Други:

         

1604 12 91 0

- - - - В херметически затворени опаковки

35

25

     

1604 12 99 0

- - - - Други

35

25

     

1604 13

- - Сардини, сардинели, шпрот, трицона или цаца:

         
 

- - - Сардини:

         

1604 13 11 0

- - - - В зехтин

35

25

     

1604 13 19 0

- - - - Други

35

25

     

1604 13 90 0

- - - Други

35

25

     

1604 14

- - Тон, скокливи риби и риби с набразден корем (Sarda spp.):

         
 

- - - Тон и скокливи риби:

         

1604 14 11 0

- - - - В растително масло

35

25

(2)

   
 

- - - - Други:

         

1604 14 16 0

- - - - - Филета, наречени “карета”

35

25

     

1604 14 18 0

- - - - - Други

35

25

     

1604 14 90 0

- - - Риби с набразден корем (Sarda spp.)

35

25

     

1604 15

- - Скумрии:

         
 

- - - От вида на обикновената скумрия Scomber scombrus и Scomber japonicus:

         

1604 15 11 0

- - - - Филета

35

25

     

1604 15 19 0

- - - - Други

35

25

     

1604 15 90 0

- - - От вида на австралийската скумрия Scomber australasicus

35

25

     

1604 16 00 0

- - Аншуа

35

25

     

1604 19

- - Други:

         

1604 19 10 0

- - - Пъстървови, различни от сьомгите

35

25

     
 

- - - Риби от рода Euthynnus, различни от скокливите риби [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

         

1604 19 31 0

- - - - Филета, наречени “карета”

35

25

     

1604 19 39 0

- - - - Други

35

25

     

1604 19 50 0

- - - Риби от вида Orcynopsis unicolor

35

25

     
 

- - - Други:

         

1604 19 91 0

- - - - Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително изпържени в олио, замразени

35

25

     
 

- - - - Други:

         

1604 19 92 0

- - - - - Aтлантическа, гренландска, тихоокеанска треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocefalus)

35

25

     

1604 19 93 0

- - - - - Американска треска (Pollachius virens)

35

25

     

1604 19 94 0

- - - - - Мерлузи (Merluccius spp., Urofycis spp.)

35

25

     

1604 19 95 0

- - - - - Минтай (Теragra chalcogramma ) и люр от вида Pollachius pollachius

35

25

     

1604 19 98 0

- - - - - Други

35

25

     

1604 20

- Други приготвени храни и консерви от риби:

         

1604 20 05 0

- - Приготвени храни от сурими

35

25

     
 

- - Други:

         

1604 20 10 0

- - - От сьомга

35

25

     

1604 20 30 0

- - - От семейство Пъстървови, различни от сьомгата

35

25

     

1604 20 40 0

- - - От аншуа

35

25

     

1604 20 50 0

- - - От сардини, от паламуди, от скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и риби от видовете Orcynopsis unicolor

35

25

     

1604 20 70 0

- - - От тон, скокливи риби и други риби от рода Euthynnus

35

25

     

1604 20 90 0

- - - Други риби

35

25

     

1604 30

- Хайвер и неговите заместители:

         

1604 30 10 0

- - Хайвер (яйца от есетра)

35

25

     

1604 30 90 0

- - Заместители на хайвер

35

25

     

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани:

         

1605 10 00 0

- Раци

35

25

     

1605 20

- Скариди:

         

1605 20 10 0

- - В херметически затворени опаковки

35

25

     
 

- - Други:

         

1605 20 91 0

- - - В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 кg

35

25

     

1605 20 99 0

- - - Други

35

25

     

1605 30

- Омари:

         

1605 30 10 0

- - Месо, топлинно обработено, за производство на масло, пастет, супи или сосове

35

25

     

1605 30 90 0

- - Други

35

25

     

1605 40 00 0

- Други ракообразни

35

25

     

1605 90

- Други:

         
 

- - Мекотели:

         
 

- - - Миди (Mytilus spp. и Perna spp.):

         

1605 90 11 0

- - - - В херметически затворени опаковки

35

25

     

1605 90 19 0

- - - - Други

35

25

     

1605 90 30 0

- - - Други

35

25

     

1605 90 90 0

- - Други водни безгръбначни

35

26

     

(1) Тарифна квота съгласно Приложение "Списък със задълженията и отстъпките, приложен към Общото споразумение по Митата и търговията 1994 г."

(2) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.