ГЛАВА 12

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ


ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Палмистовите орехи и ядки, памуковите, рициновите, сусамовите, синапените, карамфиловите или маковите семена и семената от карите се считат за "маслодайни семена" по смисъла на позиция № 1207. Обратно, изключват се продуктите от позиции №№ 0801 или 0802, както и маслините (глава 7 или глава 20).

2. Позиция № 1208 включва не само необезмаслените брашна, а и частично обезмаслените брашна или тези, които са били обезмаслени, но впоследствие са били изцяло или частично омаслени с първоначалните им масла. Обратно, изключват се отпадъците от позиции №№ 2304 до 2306.

3. Семената от захарно цвекло, от треви, от цветя за украса, от зеленчуци, от плодни или горски дървета, от фий (различни от вида Vicia faba) или от вълчи боб, се считат като семена за посев от № 1209.

Обратно, от тази позиция се изключват, дори когато са предназначени да служат за посев:

а) бобови зеленчуци и сладката царевица (глава 7);

б) подправките и другите продукти от глава 9;

в) житните растения (глава 10);

г) продуктите от №№ 1201 до 1207 или № 1211.

4. Позиция № 1211 включва по-специално растенията и частите от растения от следните видове: босилек, пореч, жен-шен, папрат, исоп, разните видове мента, розмарин, седефче, градински чай и пелин.

От друга страна се изключват:

а) фармацевтичните продукти от глава 30;

б) парфюмерийните или тоалетни продукти или козметични препарати от глава 33;

в) инсектицидите, фунгицидите, хербицидите, дезинфекционните средства и подобните продукти от № 3808.

5. За прилагането на позиция № 1212, понятието “водорасли” не включва:

а) мъртвите едноклетъчни микроорганизми от № 2102;

б) културите от микроорганизми от № 3002;

в) торовете от №№ 3101 или 3105.

 

Забележка към подпозициите.

1. За прилагането на подпозиция 1205 10 изразът “семена от репица или рапица със ниско съдържание на ерукова киселина” се отнася до семената от репица или рапица, от които се дообива съхливо масло с тегловно съдържание на ерукова киселина по-малко от 2 % и твърд компонент, съдържащ по-малко от 30 микромола глюкозинолати на грам.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

1201 00

Семена от соя, дори натрошени:

         

1201 00 10 0

- За посев

10

0

     

1201 00 90 0

- Други

10

0

     

1202

Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени:

         

1202 10

- С черупки:

         

1202 10 10 0

-- За посев

55

40

(1)

   

1202 10 90 0

-- Други

55

40

(1)

   

1202 20 00 0

- Без черупки, дори натрошени

40

40

(1)

   

1203 00 00 0

Копра.

40

20

     

1204 00

Семена от лен, дори натрошени:

         

1204 00 10 0

- За посев

25

0

     

1204 00 90 0

- Други

25

0

     

1205

Семена от репица или рапица, дори натрошени:

         

1205 10

- Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина:

         

1205 10 10 0

-- За посев

6

0

     

1205 10 90 0

-- Други

10

0

     

1205 90 00 0

- Други

6

0

     

1206 00

Семена от слънчоглед, дори натрошени:

         

1206 00 10 0

- За посев

50

0

     
 

- Други:

         

1206 00 91 0

-- Обелен; необелен шарен слънчоглед

50

5

(1)

   

1206 00 99

-- Други:

         

1206 00 99 2

--- В периода от 1 октомври до 31 март

50

10

(1)

   

1206 00 99 8

--- В периода от 1 април до 30 септември

50

0

     

1207

Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени:

         

1207 10

- Палмови орехи и ядки:

         

1207 10 10 0

-- За посев

40

5

(1)

   

1207 10 90 0

-- Други

40

5

(1)

   

1207 20

- Семена от памук:

         

1207 20 10 0

-- За посев

15

5

(1)

   

1207 20 90 0

-- Други

15

5

(1)

   

1207 30

- Семена от рицин:

         

1207 30 10 0

-- За посев

15

5

(1)

   

1207 30 90 0

-- Други

15

5

(1)

   

1207 40

- Семена от сусам:

         

1207 40 10 0

 -- За посев

15

5

(1)

   

1207 40 90 0

-- Други

15

5

(1)

   

1207 50

- Семена от синап:

         

1207 50 10 0

-- За посев

5

5

(1)

   

1207 50 90 0

-- Други

5

5

(1)

   

1207 60

- Семена от див шафран:

         

1207 60 10 0

-- За посев

15

5

(1)

   

1207 60 90 0

-- Други

15

5

(1)

   
 

- Други:

         

1207 91

-- Семена от мак:

         

1207 91 10 0

--- За посев

25

5

(1)

   

1207 91 90 0

--- Други

25

5

(1)

   

1207 99

-- Други:

         

1207 99 20 0

--- За посев

15

5

(1)

   
 

--- Други:

         

1207 99 91 0

---- Конопено семе

15

5

(1)

   

1207 99 98 0

---- Други

15

5

(1)

   

1208

Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното:

         

1208 10 00 0

- От семена от соя

10

5

(1)

   

1208 90 00 0

- Други

10

0

     

1209

Семена, плодове и спори, за посев:

         

1209 10 00 0

- Семена от захарно цвекло

15

8.3

(1)

   
 

- Фуражни семена:

         

1209 21 00 0

-- От люцерна

15

3

(1)

   

1209 22

-- От детелина (Trifolium spp.):

         

1209 22 10 0

--- Виолетова детелина (Trifolium pratense L.)

15

3

(1)

   

1209 22 80 0

--- Друга

15

3

(1)

   

1209 23

-- От власатка:

         

1209 23 11 0

--- Ливадна власатка (Festuca pratensis Huds.)

15

3

(1)

   

1209 23 15 0

--- Червена власатка (Festuca rubra L.)

15

3

(1)

   

1209 23 80 0

--- Друга

15

3

(1)

   

1209 24 00 0

-- От ливадна метлица (Poa pratensis L.)

15

3

(1)

   

1209 25

-- От райграс (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

         

1209 25 10 0

--- Италиански райграс (Lolium multiflorum Lam.)

15

3

(1)

   

1209 25 90 0

--- Английски райграс (Lolium perenne L.)

15

3

(1)

   

1209 26 00 0

-- От кощрява

15

3

(1)

   

1209 29

-- Други:

         

1209 29 10 0

--- Фий; семена от видовете Poa palustris L. и Poa trivialis L.; главица (Dactylis glomerata L.); полска (степна) трева (Agrostides)

15

3

(1)

   

1209 29 50 0

--- Семена от вълчи боб

15

3

(1)

   

1209 29 60 0

--- Семена от фуражно цвекло (Beta vulgaris var. alba)

15

8.3

(1)

   

1209 29 80 0

--- Други

15

3

(1)

   

1209 30 00 0

- Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове

15

3

(1)

   

- Други:

         

1209 91

-- Зеленчукови семена:

         

1209 91 10 0

--- Семена от алабаш (Brassica oleracea, var. caulorapa и gongylodes L.)

15

3

     

1209 91 30 0

--- Семена от салатно цвекло или "червено цвекло" (Beta vulgaris var. conditiva)

15

3

(1)

   

1209 91 90 0

--- Други

15

3

(1)

   

1209 99

-- Други:

         

1209 99 10 0

--- Горски семена

15

3

(1)

   
 

--- Други:

         

1209 99 91 0

---- Семена от растения, използвани главно за техните цветове, различни от упоменатите в № 1209 30

15

3

(1)

   

1209 99 99 0

---- Други

15

4

(1)

   

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел:

         

1210 10 00 0

- Шишарки от хмел, нераздробени, нито смлени, нито под формата на гранули

40

5.8

(1)

   

1210 20

- Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел:

         

1210 20 10 0

-- Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули, обогатени с прах от хмел; прах от хмел

40

5.8

(1)

   

1210 20 90 0

-- Други

40

5.8

(1)

   

1211

Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах:

         

1211 10 00 0

- Корени от сладка папрат

5

0

     

1211 20 00 0

- Корени от жен-шен

5

0

     

1211 30 00 0

- Листа от кока

5

3

(1)

   

1211 40 00 0

- Макова слама

5

3

(1)

   

1211 90

- Други:

         

1211 90 30 0

-- Бакла от вида tonka

5

3

(1)

   

1211 90 97 0

-- Други

5

3

(1)

   

1212

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorum intibus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде:

         

1212 10

- Рожкови, включително семената им:

         

1212 10 10 0

-- Рожкови

0

0

(1)

   
 

-- Семена от рожкови:

         

1212 10 91 0

--- Неолющени, нито натрошени, нито смлени

0

0

(1)

   

1212 10 99 0

--- Други

0

0

(1)

   

1212 20 00 0

- Водорасли

0

0

(1)

   

1212 30 00 0

- Ядки и костилки от кайсии, праскови или сливи

40

10

(1)

   
 

- Други:

         

1212 91

-- Захарно цвекло:

         

1212 91 20 0

--- Сушено, дори на прах

40

10

(1)

   

1212 91 80 0

--- Друго

40

10

(1)

   

1212 99

-- Други:

         

1212 99 20 0

--- Захарна тръстика

5

5

(1)

   

1212 99 80 0

--- Други

5

5

(1)

   

1213 00 00 0

Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули.

40

10

(1)

   

1214

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули:

         

1214 10 00 0

- Брашна и агломерати от люцерна

0

0

     

1214 90

- Други:

         

1214 90 10 0

-- Фуражни цвекла, репи и други фуражни корени

0

0

     

1214 90 90 0

-- Други

0

0

     

  1. Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.