ГЛАВА 10

ЖИТНИ РАСТЕНИЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. а) Продуктите, упоменати в текстовете на позициите на настоящата глава се класират в тях само при наличие на зърна, дори на класове или на стъбла.

     б) Настоящата глава не включва зърна, които са олющени или обработени по друг начин. Независимо от това олющеният, бланширан (избелен), полиран, гланциран, пропарен или натрошен ориз остава включен в № 1006.

2. Позиция № 1005 не включва сладката царевица (глава 7).

ЗАБЕЛЕЖКА КЪМ ПОДПОЗИЦИЯ.

1. Като "твърда пшеница" се счита пшеницата от вида Triticum durum и хибридите, произлезли от вътревидовата кръстоска на Triticum durum, които са със същия хромозомен брой (28).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Считат се като:

а) “ориз с кръгли зърна” по смисъла на тарифни №№ 1006 10 21 0, 1006 10 92 0, 1006 20 11 0, 1006 20 92 0, 1006 30 21 0, 1006 30 42 0, 1006 30 61 0 и 1006 30 92 0, оризът, чиято дължина на зърната е по-малка или равна на 5,2 mm и чието съотношение дължина/ширина е по-малко от 2;

б) “ориз със средни зърна” по смисъла на тарифни №№ 1006 10 23 0, 1006 10 94 0, 1006 20 13 0, 1006 20 94 0, 1006 30 23 0, 1006 30 44 0, 1006 30 63 0 и 1006 30 94 0, оризът, чиято дължина на зърната е по-голяма от 5,2 mm, но по-малка или равна на 6 mm и чието съотношение дължина/ширина е по-малко от 3;

в) “ориз с дълги зърна” по смисъла на тарифни №№ 1006 10 25 0, 1006 10 27 0, 1006 10 96 0, 1006 10 98 0, 1006 20 15 0, 1006 20 17 0, 1006 20 96 0, 1006 20 98 0, 1006 30 25 0, 1006 30 27 0, 1006 30 46 0, 1006 30 48 0, 1006 30 65 0, 1006 30 67 0, 1006 30 96 0 и 1006 30 98 0, оризът чиято дължина на зърната е по-голяма от 6 mm;

г) “неолющен ориз” по смисъла на тарифни №№ 1006 10 21 0, 1006 10 23 0, 1006 10 25 0, 1006 10 27 0, 1006 10 92 0, 1006 10 94 0, 1006 10 96 0 и 1006 10 98 0, оризът, запазил обвивката си след очукване;

д) “олющен ориз” по смисъла на тарифни №№ 1006 20 11 0, 1006 20 13 0, 1006 20 15 0, 1006 20 17 0, 1006 20 92 0, 1006 20 94 0, 1006 20 96 0 и 1006 20 98 0, оризът, на който е отстранена само обвивката. Това наименование включва и видовете ориз, познати под търговските наименования “тъмен ориз”, “ориз карго”, “ориз loonzain” и “ориз sbramato”;

e) “полубланширан ориз” по смисъла на тарифни №№ 1006 30 21 0, 1006 30 23 0, 1006 30 25 0, 1006 30 27 0, 1006 30 42 0, 1006 30 44 0, 1006 30 46 0 и 1006 30 48 0, оризът, на който е премахната обвивката, част от кълна и целия перикарп или част от външните слоеве на перикарпа, но не и вътрешните слоеве;

ж) “бланширан (избелен) ориз” по смисъла на тарифни №№ 1006 30 61 0, 1006 30 63 0, 1006 30 65 0, 1006 30 67 0, 1006 30 92 0, 1006 30 94 0, 1006 30 96 0 и 1006 30 98 0, оризът, на който са премахнати напълно обвивката, външните и вътрешните слоеве на перикарпа, целият кълн на ориза с дълги и средни зърна, най-малко една част от кълна на ориза с кръгли зърна, но могат да останат бели надлъжни бразди върху максимум 10 % от зърната;

з) “натрошен ориз” по смисъла на тарифен № 1006 40 00 0, частиците от зърна, чиято дължина е по-малка или равна на три четвърти от средната дължина на цялото зърно.

2. Митото, което се прилага за смесите, включени в настоящата глава се изчислява, както следва:

а) за смесите, при които една от съставките представлява най-малко 90 % тегловно от сместа, митото което се прилага, е това на тази съставка;

б) за другите смеси митото, което се прилага, е прилаганото за съставката, облагана с най-високото мито.

 

3. Считат се за:

а) “Семена за посев “до първо размножение, включително” по смисъла на тарифни №№ 1001 10 00 1, 1001 90 91 1 и 1003 00 10 1, семената от пшеница и ечемик, произведени от елитни посеви;

б) "Двоен хибрид или “Top cross", по смисъла на тарифен № 1005 10 11 0, кръстоската на две линии хибридна царевица;

в) "Хибрид “Trois voies”, по смисъла на тарифен № 1005 10 13 0, кръстоската на три линии хибридна царевица;

г) “Обикновен хибрид” по смисъла на тарифен № 1005 10 15 0, кръстоската на майчини и бащини линии царевица, при която се получават семена за посев;

д) “Друга хибридна” по смисъла на тарифен № 1005 10 19 0, модифицирани и специални кръстоски.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

         

1001 10 00

- Твърда пшеница:

         

1001 10 00 1

- - За посев, до 1 -во размножение, включително

15

15

(2)

   

1001 10 00 2

- - За посев, друга

15

15

(2)

   

1001 10 00 9

- - Другa

15

15

(2)

   

1001 90

- Други:

         

1001 90 10 0

- - Лимец, предназначен за посев

50

25

(2)

   
 

- - Лимец за други цели, мека пшеница и смес от пшеница и ръж:

         

1001 90 91

- - - Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, за посев:

         

1001 90 91 1

- - - - До 1 -во размножение, включително

50

25

(2)

   

1001 90 91 9

- - - - Други

50

25

(2)

   

1001 90 99 0

- - - Други

50

50

(2)

   

1002 00 00 0

Ръж.

80 min 93 €/t

25

(2)

   

1003 00

Ечемик:

         

1003 00 10

- За посев:

         

1003 00 10 1

- - До 1 -во размножение, включително

3

3

(2)

   

1003 00 10 9

- - Друг

3

3

(2)

   

1003 00 90

- Друг:

         

1003 00 90 1

- - За пивоварни цели

80 min 93 €/t

20

(1)(2)

   

1003 00 90 2

  - - За фураж

80 min 93 €/t

20

(2)

   

1003 00 90 9

- - Друг

25

20

(2)

   

1004 00 00 0

Овес.

63

25

(2)

   

1005

Царевица:

         

1005 10

- За посев:

         
 

- - Хибридна:

         

1005 10 11 0

- - - Двоен хибрид и хибрид “top -cross”

5

5

(2)

   

1005 10 13 0

- - - Хибрид “trois voies”

5

5

(2)

   

1005 10 15 0

- - - Обикновен хибрид

5

5

(2)

   

1005 10 19 0

- - - Друга хибридна

5

5

(2)

   

1005 10 90 0

- - Друга

5

5

(2)

   

1005 90 00

- Друга:

         

1005 90 00 1

- - За фураж

125 €/t

15

(1)(2)

   

1005 90 00 9

- - Друга

12.5

12.5

(2)

   

1006

Ориз:

         

1006 10

- Неолющен ориз:

         

1006 10 10 0

- - За посев

63

7.7

     
 

- - Друг:

         
 

- - - Пропарен:

         

1006 10 21 0

- - - - С кръгли зърна

63

15

(3)

   

1006 10 23 0

- - - - Със средни зърна

63

15

(3)

   
 

- - - - С дълги зърна:

         

1006 10 25 0

- - - - - Със съотношение на дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3

63

15

(3)

   

1006 10 27 0

- - - - - Със съотношение на дължина/широчина, 3 или повече

63

15

(3)

   
 

- - - Друг:

         

1006 10 92 0

- - - - С кръгли зърна

63

15

(3)

   

1006 10 94 0

- - - - Със средни зърна

63

15

(3)

   
 

- - - - С дълги зърна:

         

1006 10 96 0

- - - - - Със съотношение на дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3

63

15

(3)

   

1006 10 98 0

- - - - - Със съотношение на дължина към широчина, 3 или повече

63

15

(3)

   

1006 20

- Олющен ориз (Cargo или кафяв):

         
 

- - Пропарен:

         

1006 20 11 0

- - - С кръгли зърна

15

15

(3)

   

1006 20 13 0

- - - Със средни зърна

15

15

(3)

   
 

- - - С дълги зърна:

         

1006 20 15 0

- - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната, по -голямо от 2, но по -малко от 3

15

15

(3)

   

1006 20 17 0

- - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната 3 или повече

15

15

(3)

   
 

- - Друг:

         

1006 20 92 0

- - - С кръгли зърна

15

15

(3)

   

1006 20 94 0

- - - Със средни зърна

15

15

(3)

   
 

- - - С дълги зърна:

         

1006 20 96 0

- - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната, по -голямо от 2, но по -малко от 3

15

15

(3)

   

1006 20 98 0

- - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната, 3 или повече

15

15

(3)

   

1006 30

- Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран:

         
 

- - Ориз, полубланширан:

         
 

- - - Пропарен:

         

1006 30 21 0

- - - - С кръгли зърна

15

15

(1)(3)

   

1006 30 23 0

- - - - Със средни зърна

15

15

(1)(3)

   
 

- - - - С дълги зърна:

         

1006 30 25 0

- - - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната, по -голямо от 2, но по -малко от 3

15

15

(1)(3)

   

1006 30 27 0

- - - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната 3 или повече

15

15

(1)(3)

   
 

- - - Друг:

         

1006 30 42 0

- - - - С кръгли зърна

15

15

(1)(3)

   

1006 30 44 0

- - - - Със средни зърна

15

15

(1)(3)

   
 

- - - - С дълги зърна:

         

1006 30 46 0

- - - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната, по -голямо от 2, но по -малко от 3

15

15

(1)(3)

   

1006 30 48 0

- - - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната 3 или повече

15

15

(1)(3)

   
 

- - Ориз, бланширан (избелен):

         
 

- - - Пропарен:

         

1006 30 61 0

- - - - С кръгли зърна

15

15

(1)(3)

   

1006 30 63 0

- - - - Със средни зърна

15

15

(1)(3)

   
 

- - - - С дълги зърна:

         

1006 30 65 0

- - - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната, по -голямо от 2, но по -малко от 3

15

15

(1)(3)

   

1006 30 67 0

- - - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната 3 или повече

15

15

(1)(3)

   
 

- - - Друг:

         

1006 30 92 0

- - - - С кръгли зърна

15

15

(1)(3)

   

1006 30 94 0

- - - - Със средни зърна

15

15

(1)(3)

   
 

- - - - С дълги зърна:

         

1006 30 96 0

- - - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната, по -голямо от 2, но по -малко от 3

15

15

(1)(3)

   

1006 30 98 0

- - - - - Със съотношение дължина/широчина на зърната 3 или повече

15

15

(1)(3)

   

1006 40 00 0

- Ориз, натрошен

15

15

(3)

   

1007 00

Сорго на зърна:

         

1007 00 10 0

- Хибрид, за посев

15

6.4

(2)

   

1007 00 90 0

- Друго

15

15

(2)

   

1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения:

         

1008 10 00 0

- Елда

10

10

     

1008 20 00

- Просо:

         

1008 20 00 1

- - За посев

55

5

     

1008 20 00 9

- - Друго

55

25

     

1008 30 00 0

- Семе за птици

16

15

     

1008 90

- Други житни растения:

         

1008 90 10 0

- - Тритикале

55

25

     

1008 90 90 0

- - Други

55

25

     

  1. Тарифна квота съгласно Приложение "Списък със задълженията и отстъпките, приложен към Общото споразумение по Митата и търговията 1994 г."
  2. Автономно суспендиране за ограничен период от време - виж Приложение № 5.
  3. Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на ПМС № 289/2001 г.