БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проведе се общо събрание на Съвета на браншовите организации към БТПП

На 8 декември 2005 г. се проведе Общо събрание на Съвета на браншовите организации към БТПП, на което беше приета програма за неговата дейност през 2006 г. Избрано бе ново ръководство. За председател на Съвета беше избран Петко Шишков - председател на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил, а за зам.-председател Владимир Найденов - председател на Националната браншова стопанска камара на търговците-дистрибутори на едро на лекарствени средства и медико-санитарни и билкови препарати.

По време на заседанието бяха обсъдени възможностите за пряко участие на представители на браншовите организации в реализацията на новия Закон за националната стандартизация, приет от Народното събрание на 20 октомври т.г., в сила от 05.05.2006 г. За целта през януари членовете на Съвета планират да проведат среща с председателя на Българския институт по стандартизация и да обсъдят участието на браншовите организации в техническите комитети, секторните съвети и в работните групи за разработване и приемане или въвеждане на български стандарти или български стандартизационни документи.

По време на общото събрание бяха дискутирани също проблемите, свързани с предприсъединителните процеси, като ниска производителност, висока енергоемкост на предприятията, ниски санитарно-хигиенни условия и т.н. Беше поставен акцент върху необходимостта от единна политика на държавата по качеството и ангажираност на министерствата по отделните директиви на ЕС. През 2005 г. 1680 са българските фирми, въвели съвременните системи за управление на качеството. Във връзка с това беше прието решение за провеждане на среща през февруари 2006 г. с представители на Министерство на икономиката и енергетиката, на която да бъдат обсъдени съответните проблеми и да бъде внесено предложение от страна на Съвета на браншовите организации за учредяване на национална награда по качеството.