СПИСЪК
НА АРБИТРИТЕ ПО ВЪТРЕШНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Актуализация: 28.02.2012

1.

*Александра Георгиева
ЦЕКОВА
родена 1939 г., юрист

2.

Александър Николов
КАЦАРСКИ
роден 1964 г., адвокат, главен асистент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски", Зам. председател на АС при БТПП

3.

Александър Богомилов
ВЕЛИЧКОВ

роден 1971 г., адвокат

4.

Ана Георгиева
МИЛЕНКОВА
родена 1951 г., адвокат

5.

Ангел Симеонов
КАЛАЙДЖИЕВ
роден 1958 г., доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"

6

Андрей Митков
ДЕЛЧЕВ
роден 1960 г., юрист, управляващ партньор в адвокатско дружество „А.Делчев и партньори”

7.

Ани Аршавир
АДЖЕМОВА
родена 1942 г., юрист

8.

Анна Хаик
СТАНЕВА
родена 1957 г., доктор по право, доцент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
9. Анна Атанасова
ИЛИЙКОВА-ЧАЛЕВА
родена 1953 г., адвокат

10.

* Божидар Борисов
БОЖИНОВ
роден 1939 г., юрист
11.
Валентин Стефанов
БРАЙКОВ
роден 1952 г., адвокат

12.

Валентина Йорданова
ЗАРТОВА
родена 1953 г., адвокат

13.

Венцислава Желязкова
ГРИГОРОВА
родена 1953 г., доктор по право, доцент по международно частно право във ВТУ „Кирил и Методий”, гл. юрисконсулт в “КИНТЕКС” ЕАД
14. Весела Николова
СТАНЧЕВА-МИНЧЕВА
родена 1962 г., адвокат

15.

Веселин Ненов
НЕНОВ
роден 1962 г., адвокат

16.

Владимир Пенков
ПЕНКОВ
роден 1952 г., адвокат, управляващ съдружник в "Лега интерконсулт"

17.

Георги Николов
АТАНАСОВ
роден 1955 г., адвокат

18.

Добромир Живков
ГРОЗЕВ
роден 1959 г., адвокат

19.

Дончо Гавраилов
ХРУСАНОВ
роден 1947 г., доктор по право, професор в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"

20.

 Евгений Севдалинов
СТАЙКОВ
роден 1960 г., юрист

21.

Емил Христов
МАРКОВ
роден 1951 г., доктор по право, доцент в ЮФ на СУ “Св. Кл.Охридски”

22.

 Жанета Павлова
НАЙДЕНОВА
родена 1946 г., юрист

23.

* Златка Георгиева
СУКАРЕВА
родена 1947 г., доктор по право, професор по гражданско и търговско право

24.

Ивайло Иванов
ДЕРМЕНДЖИЕВ
роден 1962 г., адвокат, член на Лондонския арбитражен съд, член на Международния арбитражен съд по спорта в Лозана, Швейцария

25.

* Иван Константинов
МИНЕВ
роден 1938 г., адвокат

26.

Йорданка Стоянова
САРЪИВАНОВА
родена 1946 г., адвокат
27. Камелия Николаева
ЦОЛОВА
родена 1970 г., доктор по право, главен асистент по граждански процес в ЮФ на СУ “Св. Кл.Охридски”
28. Красимир Николов
МИТЕВ
роден 1971 г., доктор по право, главен асистент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”

29.

Кристиан Петров
ТАКОВ
роден 1965 г., доктор по право, доцент по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ “Св. Кл.Охридски” и L.L.M. – Хамбург

30.

Кръстьо Георгиев
КРЪСТЕВ
роден 1949 г., доктор по право, съветник в Дирекция "Правна" на Министерския съвет

31.

Кръстьо Иванов
ЯНАЧКОВ
роден 1942 г., юрист

32.

Лазар Владимиров
ТОМОВ
роден 1958 г., адвокат, L.L.M. – Католически университет в гр. Лювен, Белгия

33.

Марин Лазаров
МАРИНОВ
роден 1952 г., юрист, съдружник в "Мандат" ООД

34.

Мария Петкова
ЙОРДАНОВА
родена 1957 г., доктор по право, адвокат

35.

Мария Тодорова
ТОДОРОВА
родена 1964 г., адвокат
36. Мария Петкова
КЬОСЕВА
родена 1966 г., д-р по право, гл.асистент в Юридическия факултет на ПУ „П.Хилендарски”
37. Милена Николова
ЖАБИНСКА
родена 1940 г., юрист
38. Милена Любенова
ГЕОРГИЕВА-ТАБАКОВА
родена 1957, адвокат

39.

Орлин Кункин
БЕЛОВ
роден 1940 г., адвокат

40.

Поля Неделчева
ГОЛЕВА
родена 1954 г., доктор по право, професор по гражданско и търговско право, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”, адвокат

41.

Ружа Денева
ИВАНОВА
родена 1948 г., юрист , Зам. председател на АС при БТПП, преподавател по граждански процес във ВТУ „Св.Кирил и Методий”

42.

Румяна Ангелова
КАРЛОВА
родена 1966 г., юрист, юрист-консултант в „Trivia legal advice”

43.

Силви Василев
ЧЕРНЕВ
роден 1952 г., Председател на АС при БТПП, доктор по право, доцент по граждански процес, адвокат

44.

Станимир Цоцов
ЦОЦОВ
роден 1954 г., юрист, управител на консултантска къща "Легафин" ООД
45. Стефан Стоянов
ГЕОРГИЕВ
роден 1968 г., адвокат
46. Стоян Живков
СТАЛЕВ
роден 1952 г., – юрист, старши научен сътрудник в Института за правни науки към БАН

47.

Таня Николаева
БУЗЕВА
родена 1964 г., доктор по право , главен асистент в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"
48. Тодор Иванов
ДОМУЗЧИЕВ
роден 1944 г., юрист

49.

Тодор Енчев
ТОДОРОВ
роден 1947 г., доктор по право, професор по международно частно право

50.

Христо Иванов
АНТОВ
роден 1955 г., адвокат

51.

Цветан Атанасов
СИМЕОНОВ
роден 1955 г., юрист, Председател на БТПП

52.

Цветана Николаева
КАМЕНОВА
родена 1950 г., доктор по право, професор по международно частно право към Института по правни науки на БАН
Забележка: Звездичката (*), поставена пред името на арбитъра, означава, че той не участва в разглеждането на арбитражни дела по Правилника за ускорени производства.
 

Двете звездички (**), поставени пред името на арбитъра, означават, че той не участва временно в разглеждането на арбитражни дела.