БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

Балканските страни са едни от най-важните ни търговски и икономически партньори. Външната търговия на България с Балканските страни придоби приоритетно значение в годините на прехода и преориентацията на икономическите връзки на страната към страните от ЕС и Централна Европа, както и включването ни в новосъздадени зони за свободна търговия като ЦЕВТА.

Като цяло договорно правната база на България е изградена и включва подписани Споразумения за защита на инвестициите, за избягване на двойното данъчно облагане, търговски спогодби и др. Не е изградена договорно-правната база с Босна и Херцеговина.

Има подписани Споразумение за свободна търговия (ССТ) с Турция, Македония и Румъния в рамките на ЦЕВТА. Подписано е и ССТ с Албания и са парафирани споразумения със Сърбия и Черна гора и Босна и Херцеговина.

През последните 10 години значително нараства делът на износа ни за страните от Балканския полуостров, като през 1997 - 2002 г. той заема стабилно около 20 - 25% от общия обем на българския износ, а през 2003 г. и повече (29.8%).

Основни външно-икономически партньори на България в региона са Турция, Гърция, Сърбия и Черна гора, Македония, а след приемането ни в ЦЕВТА и Румъния. Значителен дял от положителното външнотърговско салдо на България през 1996 - 2003 г. се формира от търговията ни със страните от АВС.

За 2003 г. износът на България за Балканските страни от АВС се увеличи с 35,4% спрямо 2002 г. Увеличи се и относителният дял за този регион от 28,6 за 2002 г. на 29,8% за 2003 г.

СТРАНА

СТОЙНОСТ (US. дол.)

%

%

ОБЩО ЗА СВЕТА

7 439 587 748

100,00

 
ABC БАЛКАНСКИ СТРАНИ

2 146 526 485

28,85

100,00

АЛБАНИЯ

29 939 919

0,40

1,39

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

9 641 936

0,13

0,45

КИПЪР

25 699 166

0,35

1,20

ГЪРЦИЯ

772 819 559

10,39

36,00

МАКЕДОНИЯ

152 636 723

2,05

7,11

РУМЪНИЯ

226 881 784

3,05

10,57

СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

249 395 733

3,35

11,62

ТУРЦИЯ

679 511 665

9,13

31,66

Вносът в България от страните от АВС се е увеличил с 67,6%. Увеличи се и относителния дял от 14,4% за 2002 г. на 16,6% за 2003 г.

СТРАНА

СТОЙНОСТ (US. дол.)

%

%

ОБЩО ЗА СВЕТА

10 742 367 890

100,00

 
ABC БАЛКАНСКИ СТРАНИ

1 788 207 949

24,04

100,00

АЛБАНИЯ

251 988

0,00

0,01

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

713 544

0,01

0,03

КИПЪР

3 006 039

0,04

0,14

ГЪРЦИЯ

712 655 142

9,58

33,20

МАКЕДОНИЯ

23 621 386

0,32

1,10

РУМЪНИЯ

260 139 288

3,50

12,12

СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

33 859 178

0,46

1,58

ТУРЦИЯ

657 713 404

8,84

30,64

Това увеличение както при вноса, така и при износа се дължи на покачването на общия стокообмен особено към страните, с които са подписани ССТ. За в бъдеще тенденцията ще се усилва особено след влизане в сила на новите ССТ.