Начало
Мероприятия:

Тема: Презентация относно измененията по чл. 19 от ДОПК; Безплатни консултации по данъчни и счетоводни въпроси за фирми членове и дали мандат на БТПП

Дата: 14-12-2017

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване

Анотация:

На 14 декември т.г. от 15.00 ч. до 16.00 ч. Съюза на данъкоплатците в България ще предоставя безплатни консултации по данъчни и счетоводни въпроси за фирми членове и дали мандат на БТПП. Експерти от Съюза ще предоставят консултациите в сградата на Палатата -  София, ул. Искър 9, ет. 1, зала Б.

По същото време  ще  бъде представена и презентация относно измененията по чл. 19 от ДОПК.

При интерес от Ваша страна, с цел осигуряване на по-добро качество на консултацията, моля предварително да се запишете за участие /име на участника, длъжност, фирма/, както и може да изпратите въпросите си по електронен път на адрес: bcci.centre@bcci.bg

За контакти:

Българска търговско-промишлена палата
Център за фирмено обслужване
тел.: 02 8117 477, 02 8117 479

 

Подробна информация за обхвата на консултациите:

Данъчни консултации:  

 • данък добавена стойност и акцизи;
 • преки данъци - корпоративни данъци, избягване на двойното данъчно облагане и прилагане на СИДДО, индивидуално данъчно облагане; 
 • местни данъци и такси
 • избор на най-подходяща схема за данъчна оптимизация във връзка с преобразувания, сливания, разделяния и придобивания на търговски предприятия; 
 • законово планиране и оптимизиране на данъчни задължения;
 • анализ на данъчните, осигурителни и правни рискове с оглед дейността на конкретния субект и фактическата обстановка;
 • предоставяне на решения, базирани на административната практика на НАП и МФ, съдебната национална практика и тази на СЕС;
 • помощ при попълване и подаване на данъчни декларации, искане за възстановяване на надвнесени/недължимо внесени суми;
 • разясняване на промени в данъчното и осигурителното законодателство;
 • административно-наказателна защита при нарушения на данъчното законодателство /обжалване на наказателни постановления, възражения срещу АУАН/;
 • съдействие и защита в хода на производства пред Националната агенция по приходите във връзка със съставяне на възражения срещу ревизионни доклади, жалби срещу ревизионни актове и други актове на администрацията;
 • обжалване, процесуално представителство и защита пред български съдилища във връзка с актове на данъчната администрация; 
 • съставяне на жалби и преюдициални запитвания пред СЕС
 • реализиране на отговорност на държавата при вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на нейни органи и при незаконосъобразни съдебни актове и процедури


Счетоводни консултации относно:

 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Изготвяне на счетоводни регистри
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 •  Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НСИ и БНБ
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 • Годишно и месечно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство
 • Попълване на годишна данъчна декларация
 • Съдействие при провеждане на проверки, ревизии и одити
 • Попълване на трудови книжки и УП Удостоверения
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
 • Подаване на месечна информация за осигурените лица
 • Подаване на информация за сключените трудови договори
 • Подаване на декларации по ЗДДС, VIES и Интрастат, както и отчети към БНБ.

 

Информация
Програма
Регистрация