Назад

Отменени са противоконституционните текстове на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния секторБТПП информира, че днес - 13 август 2013 г., в бр. 71 на "Държавен вестник" e обнародван Законът за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, с който закон спрямо членовете на управителните и контролни органи на работодателските организации е:
 
- отменено задължението за  деклариране на тяхното имущество;
- разпоредено заличаване от публичния регистър на Сметната палата на техните  встъпителните декларации;
- разпоредено прекратяване на административнонаказателните производства, образувани срещу посочените лица до деня на влизане в сила на закона;
- разпоредено прекратяване, считано от влизане на закона в сила, на започналите проверки или ревизии срещу посочените лица по глава 14 и 15 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
- разпоредено на Сметната палата в едномесечен срок от влизане на закона в сила да изпрати на изпълнителния директор на НАП и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" поименен списък на лицата, чието задължение за деклариране на имуществото отпада.
 
В писмо до членовете на БТПП председателят на Палатата Цветан Симеонов изказва благодарност на всички, които оказаха съдействие за реализирането на декларираната от БТПП позиция за отмяна на противоконституционните текстове в цитирания по-горе закон.
 
С обнародването на посочения закон отпадат пречките за участието на всички работодателски организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество, поради което БТПП ще възстанови участието си в работата на този орган.
 

13.08.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад