Сертификати за произход на стоки
Обикновена форма, на бланка на БТПП

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Сертификат за произход на стоки - обикновена форма се използва при износ на стоки от България за Албания, Аржентина, Бразилия, Венецуела, Виетнам, Грузия, Египет, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Корея, Кувейт, Либия, Ливан, Мароко, Молдова, Обединени Арабски Емирства, Пакистан, Перу, Саудитска Арабия, Сирия, Сърбия, Тунис, Узбекистан, Украйна и други страни от Азия, Африка и Латинска Америка.

Това е документът, който се използва за доказване на непреференциален произход на стоката.

Сертификатът се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки на всички български търговци.

Документите се приемат и обработват от експертите на Палатата в гр.София и в Регионалните търговско-промишлени палати

 

ПОПЪЛВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД ОБИКНОВЕНА ФОРМА ПО ПОЛЕТА

  1. ИЗНОСИТЕЛ: вписва се точното наименование на българската фирма-износител, БУЛСТАТ, пълен адрес (пощ.код, гр., ул., No);
  2. на същия ред, горе вдясно: No ........./ дата ......: това поле не се попълва от фирмата-износител. В него се поставя пореден No и дата на заверка на сертификата в БТПП;

  3. ПОЛУЧАТЕЛ: вписват се точни данни за получателя на стоката - наименование, пълен адрес.

   Забележка:

   ако, съгласно условията на акредитив или по изрично, писмено искане на получателя на стоката това поле не следва да бъде попълвано, в него се отбелязва само "по договаряне" (to order);


  4. СТРАНА НА ПРОИЗХОДА: вписва се държавата, в която са произведени стоките (страната на произхода);


  5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТА: вписва се начинът на транспортиране на стоката, например ж.п., по море, по суша, въздушен, автомобилен; ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО: вписва се вида и при възмоност, номера на транспортното средство, с което се експедира стоката;
   ЗАБЕЛЕЖКА: попълва се само при необходимост.

  6. МАРКИРОВКА, БРОЙ И ВИД НА ОПАКОВКИ, ОПИСАНИЕ НА СТОКАТА (С КОД ИЛИ ПЪЛНО ОПИСАНИЕ): вписва се маркировката, която е обозначена на опаковката, броя и вида на опаковките и се описва подробно стоката, по начин, който дава възможност да бъде идентифицирана от митническия служител, извършващ проверката или се поставя митническия й код;
  7. КОЛИЧЕСТВО: вписва се количеството на изнасяната стока в съответствие с експортната фактура, като се използва 3-буквения код на съответната мерна единица;


  8. В долния край на бланката е записан следния текст на български, английски, френски и немски езици: "Българска търговско-промишлена палата удостоверява след проверка на представените документи, че описаните в този сертификат стоки произхождат от страната, посочена в поле 3".

   Със сертификат обикновена форма може да се удостовери и чужд произход на стока, например при извършване на реекспорт. Нова се отбелязва в поле 3 на сертификата.

   В долния ляв край на формуляра е поставено логото на БТПП и е изписано пълното наименование на Палатата на български, английски, френски и немски езици.

   В долния десен край на сертификата се вписва мястото, където е извършена заверката на сертификата /гр............/, поставя се подпис на оторизиран служител на БТПП и печата на Палатата на английски език.

   Оригиналът се облепва със специални марки на БТПП, съгласно Тарифата за цените на услугите (чл. 3 т.т.1 - 4), предоставяни от Палатата. Стойността на марките зависи от стойността на изнасяната със сертифката стока.

   На гърба на последното копие на сертификата се попълва следната:

      

   ДЕКЛАРАЦИЯ

   Долуподписаният/та ..............................., на длъжност ................... във фирма ................................................

   ДЕКЛАРИРАМ , че

   фирмата изнася ....... (вид стока, митн. No ......) ..................................... на стойност .................. за ................................ (държава на износа).

   Данните в сертификата са верни и стоката е от ................................................ произход.

   Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.

   ДЕКЛАРАТОР:

    

    

   Декларацията се подписва от управляващия фирмата по съдебна регистрация, чийто спесимен от подпис е представен в БТПП или от изрично упълномощено от него лице, чийто спесимен също е представен в Палатата и се поставя печата на фирмата.

   Когато при представянето на сертификата за заверка в БТПП не е възможно да бъдат попълнени данни относно количеството на стоката, транспортното средство и др., към горната декларация се добавя следния текст:

   "Липсващите данни ще бъдат нанесени преди стоката да напусне пределите на Р България".

   

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ

  А. 

  ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В БТПП -

  служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система "Търговския регистър" за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и се актуализира информацията.

  Б.

  ЗА ФИРМА, НЕРЕГИСТРИРАНА В БТПП -

  Сертификатът се заверява при представяне на следните документи:

   • документ за актуално състояние от Агенцията по вписванията;
   • ако управляващият по регистрация сам представя документите си за заверка, същият полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен, по образец на Палатата. Спесименът от подписа се съхранява в отделно дело на търговеца и не се изисква повторното му представяне, при последващи заверки на сертификати за произход на стоки;
   • ако сертификатите за произход се представят за заверка от друго лице, но са подписани от управляващия по регистрация, необходимо е да се представи в оригинал нотариално заверен спесимен от подписа му или нотариално заверен препис от него;
   • ако сертификатите за произход, които се представят за заверка са подписани от лице, което не е управляващо по регистрация, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно, в оригинал, подписано от управляващия по регистрация или нотариално заверен препис от това пълномощно. Ако пълномощното е със срок на валидност, след изтичането му следва да се представи ново такова;
   • ако упълномощено лице представя лично документите в Палатата, същото полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен по образец на Палатата.
   • ако упълномощеното лице не представя лично документите в Палатата, необходимо е представяне на нотариално заверен образец от подписа му в оригинал; .

  ЗАБЕЛЕЖКА:
  Вписването в Търговския регистър на БТПП значително улеснява фирмата, тъй като по този начин информацията за нея е въведена в компютърната система и се проверява служебно. Така, няма да се налага, при всяка заверка на сертификат за произход да се представят цитираните по-горе документи. Освен това, вписаната в Търговския регистър фирма заверява документите си на преференциални цени.

 

ДОКУМЕНТ, ДОКАЗВАЩ ПРОИЗХОДА НА СТОКАТА

В зависимост от вида й, той може да бъде:

 • писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност да бъде определен точния й произход или,
 • копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или
 • сертификат за качество, или
 • фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или
 • ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или
 • анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.) или
 • друг документ, от който може да се установи произходът на стоката. 

Back   HOME

Актуализация 06.02.2012 г.