bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София и ЮГОСЛАВСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

26.02.1985 г.

"Всеки спор или разногласие, които биха могли да възникнат от настоящия договор или във връзка с него, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на договора, трябва да се отнасят до арбитраж, като се изключи компетентността на общите съдилища.

Ако по един такъв спор или разногласие ответник е българската външнотърговска организация, страна по този договор, арбитражът ще се състои пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия правилник, за който страните декларират, че го познават и приемат, а ако ответник по такъв спор или разногласие е югославската организация, страна по този договор, арбитражът ще се състои пред Арбитражния съд при Стопанската камара на СФРЮ, съобразно неговия правилник, за който страните декларират, че го познават и приемат."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC