bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София и ИТАЛИАНСКАТА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ

02.04.1979 г.

"Всеки спор или разногласие, които биха могли да възникнат от настоящия договор или във връзка с него, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на договора, трябва да се отнесат до арбитраж, като се изключи компетентността на общите съдилища.

Ако по един такъв спор или разногласие ответник е българска външнотърговска организация, италианският ищец ще има правото по свой избор да реши, че арбитражът:

а) ще се състои пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно Правилника на казания съд, за който страните декларират, че го познават и приемат или
б) ще се състои в съответствие с Правилника за арбитраж на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации от 1966 г., за който страните декларират, че го познават и приемат.

Ако по един такъв спор или разногласие ответник е италиански физическо или юридическо лице, българският ищец ще има правото по свой избор да реши, че арбитражът:

а) ще се състои под грижите на Арбитражния съд на Италианската асоциация за арбитраж, съобразно арбитражния правилник на тази асоциация, за който страните декларират, че го познават и приемат или
б) ще се състои в съответствие с Правилника за Арбитраж на Икономическата комисия за Европа на организацията на обединените нации от 1966 год., за който страните декларират, че го познават и приемат.

Всички арбитражни решения, постановени съобразно настоящата арбитражна клауза, ще бъдат задължителни за двете страни."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC