bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

Споразумение за сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Черна Гора в областта на външно-търговския арбитраж

21.10.2013

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,  породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в договора  или неговото приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Търговската/Стопанската  палата в страната на ответника, съобразно Правилата  на тази арбитражна институция. Ако ответната страна е със седалище в България спорът ще бъде решен от Арбитражния съд при БТПП. Ако ответната страна е със седалище в Черна Гора, спорът ще бъде решен от Арбитражния съд  към Стопанската  палата на Черна Гора.“WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC