bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БТПП И МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ УКРАИНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

14.9.2017 г.

„Всички спорове, възникващи от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешаване от Арбитражния съд към Търговско-промишлената палата в страната на ищеца, в съответствие с Правилата на тази арбитражна институция.“WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC