bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ МЕЖДУ ТЪРГОВСКИТЕ ПАЛАТИ, ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ ПАЛАТИ

23.04.1996 г.

"Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при търговската палата в страната на ответника съобразно Правилника за арбитраж на Комисията на Организацията на обединените нации за международно търговско право (УНСИТРАЛ)."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC